Starptautiskais kopdarbības projekts04.03.2013

Jau labu laiku Rīgas socionikas skolai bija nobriedusi doma par socionisko tipu sociālo pseidonīmu nosaukumu maiņu.

Iespējams, tāda doma radās tāpēc, ka skolas vadībā ir 3. kvadra, kuras misija ir iepriekšējo kvadru darbības kļūdu labošana. Konkrētāk izskaidrojot – 3. kvadras sociotipu uzdevums ir izlabot, modernizēt, mainīt visu, kas nepatīk saņemtajā mantojumā no iepriekšējām kvadrām.

Gatavojoties kārtējai Kijevas 28. Starptautiskajai socionikas konferencei 2012. gada rudenī, Rīgas socionikas skola sagatavoja uzstāšanās referātu, kurā piedāvāja savus izstrādātos jaunos pseidonīmus. Dienu pēc uzstāšanās Rīgas socionikas skolas vadītāju, socionikas maģistri V.L.Miķelsoni uzrunāja Kijevas Humanitārās socionikas skolas vadītājs, viens no vadošajiem socionikas pētniekiem Viktors Guļenko, piedāvājot iesaistīties kopīgā projektā – jaunu sociālo pseidonīmu veidošanā. Acīmredzot sniegtais referāts lika aizdomāties par to nomaiņas nepieciešamību, jo daudzi no līdzšinējiem pseidonīmiem mūslaiku kultūrā ir novecojuši. Varbūt arī nebija īsti precīzi izstrādāti.

Projekta mērķis ir dot impulsu lielajam socionikas zinātnieku un pētnieku pulkam, lai drīzākā laikā kopēji spētu panākt vienotu sociālo pseidonīmu nosaukumu izveidi. Pašlaik socioniķu aprindās tiek sacerēti un lietoti dažādu autoru jaunieviesumi, kā rezultātā kavējas socionikas iefiltrēšanās kultūrā un zinātniskā statusa stabilizēšanā. Bieži šādā pašplūsmā tiek veidoti pilnīgi vienādi sociālo lomu pseidonīmi, kas tiek attiecināti uz atšķirīgiem sociotipiem. Piemēram, aktieris – dažiem autoriem tiek attiecināts uz Hamletu, Igo un arī uz Napoleonu. Tāpat administrators – dažiem tas ir Štirlics, bet citiem Žukovs. Tas rada apjukumu sabiedrībā, liedzot veselīgi uzņemt šo zinātni.

Mūsuprāt, sociotipu apzīmēšanā tieši sociālajiem pseidonīmiem vajadzētu iedzīvoties kultūrā, tāpēc, ka arī Aušras piedāvātie sociotipu apzīmējumi ar pasaulē populāru cilvēku vārdiem un uzvārdiem nes negatīvu pieskaņu socionikai kā zinātnei. Un daudzi no tiem neatbilst patiesajam prototipam.

Par līdzšinējiem sociālajiem pseidonīmiem jāpateicas Viktoram Guļenko. Tomēr pēc projekta īstenošanas viņš ir izvirzījis priekšlikumu to maiņai.

Zemāk ievietojam kopdarbības Noslēguma rezolūciju.


Projekts «Sociotipu nosaukuma saskaņošana»

Kijevas humanitārās socionikas skolas Viktora Guļenko vadībā un biedrības “Socionika”,  Rīgas socionikas skolas  noslēguma rezolūcija socionikas maģistres Veltas Līvijas Miķelsones vadībā.

     

Humanitārās socionikas skola (Kijeva), turpmāk saukta KHSS, un Rīgas socionikas skola, kas darbojas biedrības „Socionika” paspārnē, turpmāk saukta RSS, kopēji secināja, ka nepieciešams reformēt pašreizējos socionikas literatūrā izmantotos sociālo lomu pseidonīmus. To pamatojam šādu iemeslu dēļ:

1. Izpētot un ar daudzu gadu praktiskās pieredzes vadīti, mēs konstatējām, ka sociālās lomas pseidonīmi lielākā daļa pilnībā neatspoguļo attiecīgā sociotipa būtību un lomu sabiedrība, radot maldīgu ieskatu;
2. Tika novērots, ka vairāku sociotipu pārstāvjus neapmierina šie nosaukumi, jo īpaši tāpēc, ka tie tiek uztverti pārāk burtiski, asociējoties ar kādu noteiktu profesiju vai sociālo lomu, piemēram, politiķis, kurš attiecināms uz Napoleonu;
3. Straujas kultūras attīstības tendenču rezultātā krasi mainījusies daudzu pseidonīmu uztvere, jeb tie ir morāli novecojuši;
4. Daži pseidonīmi nav viennozīmīgi attiecināmi uz abiem dzimumiem;
5. pseidonīmi skaidri un precīzi nenorāda attiecīgā sociotipa vērtīgākās un stiprākās iezīmes.

Jau minēto iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka pastāvošie sociālās lomas pseidonīmi neatbilst zinātniskuma kritērijiem, un zināmā mērā kaitē socionikas kā zinātniskas disciplīnas tēlam. Šāda pseidonīmu izplatīšanās kultūrā mūsu skolas neapmierina. Lai piedāvātu un izstrādātu pseidonīmu maiņas risinājumu, mēs, KHSS un RSS, esam vienojušies kopīgi radīto projektu virzīt apspriešanai un saskaņošanai.

Jāpiezīmē, ka atrast vienu konkrētu vārdu, kurš aptvertu sociotipa jēgu, ir samērā grūts uzdevums. Vēl jāpiebilst, ka atsevišķās kultūrās atšķirīgi tiek uztverta sociālās lomas jēga, kas savukārt rada atšķirīgas asociācijas un novērtējumus. Tāpēc esam izvēlējušies divus dažādus nosaukums – vienu izvirzījusi KHSS, otru RSS.

Darbs noritēja, piedaloties abu skolu pārstāvjiem, ik nedēļu sazinoties skype konferencēs četru mēnešu garumā (no 2012.g. oktobra līdz 2013.g. janvāra beigām). Pats pozīciju izstrādes process notika divos etapos. Pirmajā etapā tika saskaņoti atslēgas vārdi, kas veido priekšstatus par sociotipu. Pārliecinājušies par abu pušu ļoti līdzīgu pieeju pseidonīmu izvēlē un saskaņojuši nosaukumus, noslēdzām otro etapu. Tabulā atspoguļoti saskaņotie pseidonīmi.

Rīgas Socionikas skolas un 3. kvadras socioniķu grupas atklātās diskusijas rezultātā tika izveidota pagaidu tulkojuma versija.
Izceltos boldā pieņēmusi lietošanai Rīgas socionikas skola. Kijevā Guļenko joprojām nav uzdrošinājies viņus lietot.

I kvadra

Sociotiops

Kijevas humanitārā
socionikas skola

Rīgas socionikas
skola
Donkihots-ENTP  Искатель — Izzinātājs
Meklējošais
Осмыслитель
Jēgdevis
Dimā-ISFP
Соглашатель
Saskaņotājs — Komfortradis
Расслабляющий
Atslābinātājs
Igo-ESFJ
Чествующий
Svinētājs
Зажигатель
Iedvesmotājs
Robespjērs-INTJ  Структуризатор
Strukturētājs
Реорганизатор
Reorganizators

II kvadra

Sociotips Kijevas humanitārā
socionikas skola
Rīgas socionikas
skola
Hamlets-ENFJ
Драматизатор
Dramatizētājs
Постановщик  Коригирующий-Koriģētājs
Maksims-ISTJ  Следящий
Uzraudzītājs
Систематизатор
Sistematizētājs
Žukovs-ESTP
Мобилизатор
Mobilizētājs
Распорядитель
Rīkotājs
Jeseņins-INFP
Примиритель
Samierinātājs
Сплотитель-Saliedētājs    Мотиватор-Motivētājs

III kvadra

Sociotips Kijevas humanitārā
socionikas skola
Rīgas socionikas
skola
Napoleons-ESFP
Презентатор
Prezentētājs
Перестановщик-pārkārtotājs  Перенаправитель-Virzītājs
Balzaks-ENTP  Прогнозист
Prognozētājs
Критик
Kritiķis
Džeks-ENTJ
Освоитель
Apguvējs
Экспериментатор
Eksperimentētājs
Draizers-ISFJ
Настороженный-Piesardzīgais   Sargātājs Традиционалист
Tradicionālists

IV kvadra

Sociotips Kijevas humanitārā
socionikas skola
Rīgas socionikas
skola
Štirlics-ESTJ
Движитель
Iekustinātājs
Супервайзер
Administrētājs
Dostojevskis-INFJ  Деликатный-Iejūtīgais
Проявитель-Attīstītājs
Сострадающий
Līdzcietīgais
Hakslijs-ENFP
Проникающий
Основатель-Izdibinātājs
Разведывающий
Izlūkotājs
Gabēns-ISTP
Прикладник-Praktiķis          Ремесленник-Amatnieks Бережливый
Taupīgais

Pašreizējais mūsu skolu saskaņotais sociālās lomas nosaukumu saraksts tiek sniegts pirmajā redakcijā. To var papildināt vai grozīt, ja skolas saņems pamatotus ieteikumu variantus. Šīs rezolūcijas pielikumā tiks sniegta īsa sociālās lomas pseidonīma definīcija, kura tiks rekomendēta tulkošanai citās valodās.

Abas puses rekomendē sociālās lomas nosaukumus publiskot un turpmāk izmantot dažādos rakstos, grāmatās un cita veida iespieddarbos, kā arī skolās, kursos, kur vien tiek pielietota socionika.

Mēs, Kijevas un Rīgas socionikas skolas, ceram, ka kopīgi sasniegtais rezultāts tiks novērtēts un pieņemts kā labas sadarbības piemērs citām socionikas skolām. Vienlaikus mēs aicinām visus profesionāļus, kam rūp sabiedrības vērtējums par socioniku, piedalīties apspriešanā, kas ļautu pakāpeniski atmestu savu laiku nokalpojušos sociālās lomas pseidonīmus, aizstājot tos ar mūsu ieteiktajiem un motivētajiem pseidonīmiem. Tik pat neveikli ir lietot pasaulē slavenu cilvēku vārdā nodēvētos tipu nosaukumus, kuri lielākā daļa neatbilst prototipa raksturojumam. 

Rezolūcija abpusēji pieņemta un apstiprināta 06.02.2013.
KHSS Padomes priekšsēdētājs V.Guļenko.
RSS Valdes priekšsēdētāja V.L.Miķelsone, asistents E.Krumholcs.

Jaunos sociālos pseidonīmus biedrība “Socionika” jau pielietoja V.L. Miķelsones 2014. gadā izdotajā grāmatā: “Atrodi sevi!”

Papildinājums: Sociālo pseidonīmu maiņas nepieciešamību V.L. Miķelsone prezentēja Starptautiskajā 35. socionikas konferencē Kijevā 2019. gada 15 septembrī. Daļa konferences dalībnieku bija vienisprāt, ka pienācis laiks mainīt pasaulē slavenu cilvēku vārdā nosauktos socioniskos pseidonīmus (jo daudzi noteikti kļūdaini)  un pieņemt tikai socioālos pseidonīmus, kas ļoti tuvu atbilst cilvēka būtībai.