Arhetips – iedzimtais talants18.12.2019

Arhetips – ir pirmtēls, iemiesojums. Katrai nācijai ir nepieciešams savs pielūgsmes objekts, kuru mēģina atdarināt, vai pretēji – kurš kalpo kā iebiedēšanas objekts. Arhetipā iedzimst katra tipa talanti, kuri parādās, pat bez izglītošanās kādā jomā. Izdala četrus arhetipus.

Pārraugi

 Katrā kvadrā ir viens Pārraugs. Viņiem piemīt iedzimta tieksme uzņemties rūpes ne tikai savā ģimenē, bet daudz plašākā apkārtnē. Šiem četriem arhetipiem ir divas kopīgās rakstura iezīmes, sensorā S F un racionalitāte J, taču viņu raksturi ir ļoti atšķirīgi.
Pārraugu vadmotīvs – Dzīvot nozīmē ievērot likumus, nodrošinot stabilitāti savā apkārtnē, rūpēties par sabiedrības saliedētību, izglītības un kultūras līmeņa attīstību un sociālo aizsardzību.

Līdz ar krasām pārmaiņām kultūrā sākotnējais nosaukums – Tradicionālists ir aizstāts ar Pārraugu. Šajā laika periodā, kad katrā valstī ienāk citas pasaulē valdošās tendences, sākotnējais Tradicionālista nosaukums zaudējis jēgu. Cilvēkiem ir tendence pieņemt jaunumus, krasi mainot savu vecāku un vecvecāku ieradumus. Protams, šim arhetipam ir dziļāka nozīme, ne tikai kā tradīciju glabātājam. Tā ir sabiedrības pulsa pārraudzība (Igo un Draizera), kā arī pārraudzība par sabiedriskās iekārtas stabilitāti un tās sociālo aizsardzību (Štirlicam un Maksimam).

Pārraugi tiek uzskatīti par sabiedrības drošības garantu, jo tieši viņi evolūcijas gaitā ir spējuši panākt to, ka sabiedrības normas un morāles principus ir atzinusi cilvēce, lai arī tos ne visi ievēro. No tā izriet arhetipa nosaukums – Pārraugs. Lai sabiedrībā procesi virzītos saprāta robežās un īstenotos ieceres, Pārraugi iespēju robežās tos iestrādā likumdošanā.
 Pārraugi savu rīcību un nostāju stingri pamato ar likumu, reizēm arī ar nerakstītu (tā pieņemts). Viņi pārrauga, lai citi tos ievērotu un pieņemtu. Kad nav iespējams paredzēt situācijas attīstīšanos vai tā kļuvusi nestabila, Pārraugi gādā, lai tiktu nodrošināti nepieciešamie apstākļi cilvēces izdzīvošanai. Viņiem rūp, lai apkārtējā vidē valdītu stabilitāte, lai cilvēki justos pārliecināti un droši.

Pārraugi īpaši rūpējas par to, kā uzlabot ikdienišķās sadzīves problēmas. Viņu pārraudzība aptver visu, kas atvieglo cilvēka ikdienu: uzkopšanu, apkārtējās vides sakoptību, sociālo jomu un visu, kas skar cilvēku komunālo sadzīvi. Viņiem svarīga ir cilvēces labklājība, rūpes par mājokli, ģimeni, darbavietu, finansēm, veselību, izglītību, bērniem, pensionāriem. Pastāvīgi ir norūpējušies, vai paspēs visu laikā paveikt.
Pārraugi sakāpināti uztver globāla rakstura problēmas – likumdošanas bezspēcību, likumiskās aizsardzības uzlabošanu, izglītības kvalitātes jautājumus, negatīvo tendenču novēršanu sabiedrībā (narkomāniju, alkoholismu, atkarību izraisošas vielas, noziedzība utt.) Arī citi sociotipi risina šīs problēmas, taču nespēj tās novērst ar tik lielu vērienu un atbildības sajūtu kā Pārraugi.
Pārraugi ciena hierarhiju, un viņiem piemīt tendence uzticēties valsts varai, pārvaldes struktūrām, to ietekmes spēkam. Vairāk nekā citiem arhetipiem viņiem ir svarīga sabiedrības atzinība, kas uzmundrina darboties.

Pārraugu vidū bieži sastopami augsta ranga vadītāji, politiskie līderi, uzņēmēji, finansisti, garīgās varas pārstāvji, kultūras, mākslas un izglītības darbinieki. Viņiem piemītošās rakstura īpašības ļauj veiksmīgi darboties šajās jomās. Ir reālisti, dzīvo šeit un tagad, nesapņo par nereālām lietām, izprot lietu īsto vērtību un ir pārliecināti, ka panākumu noslēpums ir ilgstošs un pamatīgs darbs.
Ir novērots, ka šodienas kultūrā pastāv tendence Pārrauga arhetipam nedot pieeju aktīvā politikā. Demokrātija, kura valda lielākajā pasaules daļā, ir atnesusi domu brīvību un reizē visatļautību, ar ko grūti samierināties Pārraugiem. Tieši tāpēc, darbojoties politikā un aizstāvot savu viedokli, viņi ir kļuvuši pārējiem neērti.

 • Igo ESFJ — visur iejūtas un uzvedas kā savējais, un viegli adaptējas sabiedrībā, viņš ir sabiedriskās un kultūras dzīves veicinātājs.
 • Maksims ISTJ – atšķirībā no daudziem sociotipiem, kuri nodarbojas ar to, ko vēlas, Maksims spēj darīt to, kas nepieciešams. Ir viens no tiem, kurš nebaidās nostāties pret sabiedrības vairākumu.
 • Draizers ISFJ – tieši viņa pienākumos ietilpst pati lielākā atbildība par humānas sabiedrības veidošanos un saglabāšanu, taču mūsdienās ar humānu attieksmi grūti virzīties pret straumi.
 • Štirlics ESTJ – stingri turas uz zemes, un spēj pārliecinoši un talantīgi vadīt citus, bet vājās intuīcijas dēļ, riskus neuzņemas
 • Pārrauga arhetips kā sabiedrības daļa vienmēr atrod iespēju izdzīvot, bet nespēj vērsties pret sabiedrības vairākumu.  Taču Pārraugi diktē noteikumus visiem nākamajiem pēc hierarhijas arhetipiem. Nākošie ir –Meistari.

Meistari

Katrā kvadrā ir viens Meistars. Šiem četriem arhetipiem ir divas kopīgās rakstura iezīmes, sensorā S F  paļaušanās uz reālo saprātu, konkrēta dzīves uztvere un iracionalitāte P, spontāna pieejai dzīvei, spēja brīvi peldēt pa straumi, taču viņu raksturi ir ļoti atšķirīgi.
Meistaru vadmotīvs – „Dzīvot pašiem un ļaut dzīvot citiem, paļauties uz veselo saprātu, novērtēt brīvību, baudīt dzīvi.” Kaut arī Pārraugi diktē noteikumus Meistariem, kuriem viņi ir spiesti pakļauties, bet biežās domstarpības sabiedrībā rodas cīņā par šo divu arhetipu līdera pozīcijām. Novērojumi apstiprina, ka šajā kultūras periodā tendence diktēt noteikumus ir tieši Meistariem, īpaši Žukovam un Napoleonam.
Meistaru panākumu noslēpums ietverts pašā arhetipa nosaukumā. Pateicoties mērķtiecībai un meistarībai, viņi biezāk nekā citi gūst panākumus, turklāt ļoti dažādās jomās. Kur nepalīdz prāts, tur palīdz meistarīgās rokas un akurātums. Meistari izvairās no vispārīgi pieņemtiem standartiem un izmanto savam sociotipam piemītošās problēmu risināšanas metodes.
Meistariem ne vienmēr izdodas ievērot morāles principus un likumus, viņu pašmērķis nav kļūt par piemēru citiem. Tas izskaidrojams ar to, ka savu vajadzību apmierināšanai Meistariem jājūtas brīviem no diktāta, komandām, kontroles. Gandarījumu gūst, ja viņu darbs tiek cienīgi novērtēts un atalgots.
Ātrāk par citiem arhetipiem Meistari pieņem praktiskos jauninājumus un paši tos bieži uzlabo. Viņi spēj uzlabot lietu kvalitāti, kas tūlītēji paaugstina darba procesu un dod iespēju gūt lielāku pievienoto vērtību. Meistari ātri apzinās, ko var paveikt un par ko nav vērts pat piepūlēties. Parasti jebkurā arodā vai profesijā ātri iemanās gūt labus rezultātus, uzlabojot tos līdz pilnībai. Meistari darbojas ļoti plašā nozaru spektrā. Viss, ko viņi dara, tiek paveikts augstā kvalitātē un viņu darbs nav jāpārstrādā.
Ja darbs tiem kļuvis pārāk vienmuļš, kur viss darāmais jau iepriekš paredzams, Meistari zaudē interesi, biežāk nekā pārējie arhetipi pārtrauc darba attiecības un meklē cita darba iespējas.
Viņi ir tie, kuri ietekmēt notikumu gaitu, pasteidzinot to. Šāda viņu izturēšanās bieži rada pārsteigumu citiem, kas dažkārt ir par iemeslu arī publiskam nosodījumam un izsmieklam (piemēram, politikā). Meistariem nepieciešamas asas izjūtas, nepieciešamība pastāvīgi atrasties uzlādētā stāvoklī. Viņos spilgti pamanāma vēlme baudīt dzīvi – klausīties skaļu mūziku, eleganti, reizēm pat uzkrītoši ģērbties, baudīt sātīgus ēdienus un izsmalcinātus dzērienus, iegādāties dārgas mantas, un ar to viņi atšķiras no citiem arhetipiem. Par dzīvi nežēlojas, ņem no tās vislabāko.

 • Dimā ISFP – pateicoties viņam, dzīvē tiek ienesta omulība, prieks, mūzika, māksla, dizains, jo dzīvi viņš vēlas izskaistināt un vidi padarīt mājīgu un baudāmu.
 • Žukovs ESTP – reālists, kurš mērķi sasniegs par jebkuru cenu, labāk par citiem, izprot spēles noteikumus apzinoties, ka izdzīvo visstiprākais.
 • Napoleons ESFP – pateicoties viņam, sabiedrībā tiek ienests optimisms, dzīvesprieks, radot omulību cilvēkos un veidojot skaistu un baudāmu vidi.
 • Gabēns ISTP – viņa meistara talants izceļas ar īpašām amatnieka spējām un ļoti lielu precizitāti, viņš ņem no dzīves maksimālos labumus.

 Taču turpmāko divi arhetipu lomas dalīsies savādāk.
Divās kvadrās (1. un 3.) ir divi Racionalizatori. Tas nozīmē, ka šie tipi iedzimst ar tehniskām spējām un sapratni, pat neguvuši izglītību tajā. Bet šajās kvadrās trūkst Ideālistu, kuri piedod vieglumu dzīvei.

Racionalizatori

Šos četrus sociotipus vieno divas kopīgās rakstura iezīmes – loģika L P un intuīcija T I taču viņu raksturi ir krasi atšķirīgi.
Racionalizatoru vadmotīvs – „Paļauties uz savu iekšējo pieredzi, ticēt savai nojausmai, bet, pieņemot lēmumus, paļauties uz savu saprātu un objektu kārtības loģiku.” Racionālisti ir spiesti pakļauties Pārraugu un Meistaru diktētiem noteikumiem, taču ne vienmēr tos ievēro. Racionalizatora arhetips ir pieprasīts stabilās valstīs, tajās viņi ir spējīgi kļūt daudz veiksmīgāki un sasniegt iecerētos mērķus. Taču satricinājuma periodos un teritorijās, kurās darbu katram tās pilsonim nenodrošina valsts, viņi ar grūtībām atrod sev pielietojumu, neskatoties uz savu augsto potenciālu. Īpaši Donkihots.
Racionalizatoru panākumu noslēpums ir pastāvīga intelekta pilnveidošana, kas viņos pamanāma jau no bērnības. Viņi ir spējīgi pieņemt jebkurus nosacījumus un bieži sasniedz mērķi pirmie. Lēmumu pieņemšanā nepakļaujas emocionālai ietekmei, saglabā mieru, loģiski izanalizē saņemto informāciju, kas ļauj viņiem gūt panākumus, koncentrēties mērķa sasniegšanai. Šo īpašību dēļ dažkārt citi viņus uzskata par aukstasinīgiem, nežēlīgiem un ciniskiem.
Racionalizatoriem grūti atslābināties situācijās, kad vajag izrādīt emocijas, priecāties, dalīties jūtās, jo viņiem tuvākas ir intelektuālās izklaides, kurās nav jāizrāda emocijas. Viņi izvairās no tukšas pļāpāšanas, kas, viņuprāt, nenes nekādu labumu. Dzīves baudīšana, pastāvīgas izpriecas, asas izjūtas nav viņu prioritāte, jo neizjūt nepieciešamību tiekties pēc tām. Dažkārt samierinās ar minimālām ērtībām un netīko pēc greznas dzīves un luksusa lietām. Atpūtai izvēlas prāta spēles, rēbusu un krustvārdu mīklu risināšanu, globālo aktivitāšu apspriešanu sabiedrībā.
Šī arhetipa pārstāvji vairāk par visu uzticas savām spējām domāt, novērtēt un izlemt, tāpēc jebkuru informāciju sākotnēji uzņem kritiski, līdz paši ir izanalizējuši un pārliecinājušies par to. Bieži viņi faktu ticamību uztver intuitīvi. Uzskata, ka daudzas problēmas iespējams atrisināt, ja nopietni, pa etapiem pārdomā to risinājumu.
Racionalizatoru uzvedību neiespaido sabiedrības tradīcijas un normas, viņi bieži norāda uz to neefektivitāti un uzsver pārmaiņu nepieciešamību.
Izvirza sev augstas prasības, kuras pašiem sasniegt ne katrreiz izdodas. Taču, līdzko mērķis sasniegts, latiņa mērķa sasniegšanai tiek pacelta augstāk. Iepriekšējie sasniegumi viņiem gandarījuma sajūtu nedod, tāpēc viņi neapstājas pie sasniegtā.
Racionalizatoru vidū, biežāk nekā citos arhetipos, sastopami ģeniāli zinātnieki, izgudrotāji, konstruktori, stratēģiskie līderi, inovatori.

 • Donkihots – viņa idejas parasti apsteidz laiku, dažkārt 100 gadus uz priekšu. Viņa talants ir liela mēroga shēmu un struktūru konstruēšana.
 • Robespjērs – viņa idejas ir reālākas, pielietojamas atbilstošam laika periodam un nav apstrīdamas. Ideāls procesu reorganizētājs, kurš, ņemot vērā pastāvošos apstākļus, izveido noturīgu sistēmu, politikā tas bieži rada haosu un anarhiju.
 • Balzaks viņam piemīt talants ar minimālu laika patēriņu iegūt maksimālu labumu. Viņš rada kvalitatīvi jaunas idejas, kuras viegli ieviešamas dzīvē.
 • Džeks – viņa talants ir stratēģiskā domāšana. Pats atrod, kā regulēt notikumu attīstību un piesaistīt nepieciešamos resursus un cilvēkus.

Savukārt divās kvadrās (2. un 4.) ir tikai divi Ideālisti. Tas nozīmē, ka šie sociotipi piedzimuši ar vēlmi upurēties idejas vārdā, īsti neizprotot sevi un nespējot sevi saskatīt kādā noteiktā profesijā. Šajās kvadrās savukārt trūkst Racionalizatoru.

Ideālisti

Šos četrus arhetipus vieno divas kopīgās rakstura iezīmes – intuīcija T I un ētika R E taču viņu raksturi ir krasi atšķirīgi.
Ideālistu vadmotīvs – „Kļūt noderīgam cilvēkiem, pieņemot lēmumus attiecību jomā ieklausīties sirdsbalsī, neapaugt ar materiāliem labumiem, drīzāk dalīties tajos un upurēties citu labā.”

Ideālisti ir spiesti pakļauties Pārraugu, Meistaru un Racionalizatoru diktētiem noteikumiem, nespēj tiem pretoties. Savos spriedumos un vērtējumos paļaujas pieredzei un intuīcijai, bet, pieņemot lēmumu, uzticas sirdsbalsij un savam personīgam vērtējumam par cilvēku.
Ideālisti ir dzimuši filozofi, kuri meklē veidu, kā pasaulē īstenot savus izfilozofētos plānus gan profesionālā jomā, gan attiecībās ar cilvēkiem. Taču viņu centieni cilvēces labā ne vienmēr tiek pamanīti un cienīgi novērtēti.
Ideālisti ir īpaši emocionāli cilvēki, kurus viegli izsist no līdzsvara. Spējīgi atrast pieeju katram, iemantojot uzticību. Vēlas sabiedrībā gūt pozitīvas emocijas – dzīvesprieku, aizrautību un degsmi. Taču, tās neguvuši, izpauž savu neapmierinātību klajā negāciju veidā, dažkārt pat kritiskā attieksmē, liekot citiem justies vainīgiem.
Ar grūtībām atbrīvojas no iekšējām pretrunām, meklē problēmu risinājumus, iedziļinoties sevī, savā pagātnē, mēģinot noskaidrot visam cēloni. Sajūtot disharmoniju starp cilvēkiem, ziedo daudz laika attiecību skaidrošanai un izprašanai, kamēr nonāk pie patiesības. Viņu emocijas ir mainīgas, kuras izpaužas kardināli pretēji – no pilnīgas atslābināšanās un dzīvesprieka līdz iegrimšanai pesimismā un apātijā. Ideālisti ar grūtībām pārvar ilgstošas nenoteiktības periodus, dvēseles sāpes, neapmierinātību ar dzīvi un apkārtējo nestabilitāti.
Ideālisti visvairāk uzticas savai intuīcijai, pirmajam iespaidam par cilvēku. Viņiem piemīt augsts empātijas līmenis, jo spēj iejusties otra tēlā, izdzīvojot viņa dzīvi kā savējo. Cilvēkus pārāk idealizē, bet vīlušies pārdzīvo.
Viņiem ir vājš priekšstats par šī brīža realitāti objektu pasaulē un praktiskās dzīves veidošanu. Bieži neizprot veidu, kā padarīt savas materiālās vēlmes dzīvotspējīgas, kā arī neizprot procesu pēctecības svarīgumu. Materiālā lietu pasaulē viņu fantāzijas visbiežāk ir utopiskas, jo viņiem nav iedzimtas praktiskās, saimnieciskās, kā arī organizatoriskās iemaņas, kuras nav iespējams attīstīt. Bet, iekams nav vīlušies darījumos, to neatzīst. Bieži vien izplānotais var sagrūt neuzsākts.
Viņiem raksturīga ātra pieķeršanās partnerim un iemīlēšanās. Piemīt tieksme dzīvot romantiskā noskaņojumā, kas atspoguļo viņu iekšējo vēlmi, taču bieži tā ir tikai ārēja čaula, ko redz citi. Dzīvojot vientulībā, viņi pamazām drupina sevi, jo jūtas neaizsargāti. Taču, vairāk nekā citu arhetipu pārstāvjiem, viņiem blakus nepieciešams saderīgs partneris, draudzība, mīlestība, stipra ģimene, saliedēts kolektīvs. Vieglāk nekā citu arhetipu pārstāvji nesakārtotas dzīves gadījumā var kļūt atkarīgi no alkohola un narkotikām, un tieši viņu vidū visbiežāk novērota tieksme uz pašnāvību.

 • Hamlets – vispretrunīgākais sociotips, kas sevī jūt aicinājumu mainīt cilvēku likteņus, pakļaut tos, viegli iedzīvojoties daudzās lomās (maskās) un neatklājot savu būtību. Pats sevi izprot ar grūtībām, baidās sevi pakļaut analīzei.
 • Jeseņins – viņa talants slēpjas spējā atraisīt cilvēkus sarunai, daloties ar informāciju. Prot atrast individuālu pieeju katram un pateikt to, ko otrs grib dzirdēt. Spējīgs sadzīvot ar daudziem.
 • Dostojevskis – redz sabiedrības humānas attīstības plānu, kurš paredz, kā ļaudīs iesēt labestību, likvidēt noziedzību un barbariskus sodus. Viegli saprotas ar cilvēkiem, ir ļoti pacietīgs.
 • Hakslijs – talantīgi izprot cilvēkus, viņu iespējas un apdāvinātību, taču pats savu talantu un atbilstošo piemērotību atrod reti. Veiksmīgi izmanto sakarus, pat sarežģītās situācijās atrod iespēju izkļūt no tām sveikā.

Statuss – motivācija profesijas izvēlē:

Katrā kvadrā ir viņš sociotips, kuram svarīgi dzīvē iegūt personīgo Labklājību. Tie ir intravertie sensorie tipi, viņiem primārais, baudīt dzīvi, baudīt komfortu, ko prasa viņa maņas.
Katrā kvadrā ir viņš sociotips, kuram svarīgi dzīvē būt Unikālākam par citiem. Tie ir intuitīvie tipi, kuriem svarīgi būt unikāliem, atšķirties no citiem ar savu izdomu.
Katrā kvadrā ir viens sociotips, kuram svarīgi dzīvē iegūt augstu Statusu. Tie ir sensorie ekstravertie tipi, īpaši nepieciešams, lai profesija tiktu vērtēta kā prestiža, moderna un noteiktā laika posmā pieprasīta.
Katrā kvadrā ir viņš sociotips, kuram svarīgi dzīvē apmierināt savas Personīgās intereses. Tie visi ir intuitīvie tipi, viņiem svarīgāks par visu ir tas, lai darbs, ko viņi dara, izraisītu interesi.