Reiņina pazīmes26.11.2019

Ļoti nozīmīgas rakstura tipa noteikšanā ir pazīmes, kuras matemātiski pamatoja Grigorijs Reiņins. Viņš pierādīja, ka katru sociotipu raksturo 15 dažādas pazīmes. No tām 4 jau bija aprakstījis K.G. Jungs.

Pētījums palīdz saprast, kāpēc socionikā izveidojas 15 atšķirīgs starptipu un vienas attiecības sava tipa robežās. Ja savieto visas Reiņina pazīmes vienā tabulā, iespējams konstatēt, ka jebkurus divus sociotipus vieno septiņu pazīmju kopums, bet komforts baļļu izteiksmē starp viņiem ir ļoti atšķirīgs. Daļai pāros pazīmju atšķirība vai kopība rada papildinājumu, bet citos pāros iezīmju kopība vai atšķirība nerada papildinājumu, bet izraisa domstarpības.

Dažādās dzīves situācijas Reiņina pazīmes palīdz atklāt atšķirības starp sociotipiem, kā arī, nosakot tipu, palīdz atrast atbilstošo. Attēlā Reiņuna pazīmju tabula un viņa grāmata. 

     

Individuālās pazīmes

Dinamika – Statika

Cilvēks, kas domās spēj iztēloties dažādu objektu un procesu virzīšanos laikā un telpā, tiek saukts par dinamiķi.
Cilvēks, kas domās spēj koncentrēties uz laika un telpas stāvokļa nemainīgumu, tiek saukts par statiķi.

Dinamika ir tāds psihes uzstādījums, kurā objekta vai parādības maiņa tiek parādīta kā nepārtraukts process. Labi apzinās, mainīgās objekta īpašības (situācijas), bet to pastāvīgo īpašību vai fiksēto stāvokļu apraksts ir apgrūtināts.
Pašreizējie notikumi dinamiķim rada vienotu secību, ko neietekmē atsevišķas epizodes. Dinamiķis ir orientēts uz nepārtrauktas izmaiņas plūsmas uztveri, nevis uz nemainīgiem stāvokļiem.

Ja dinamiķis apraksta kādu notikumu, viņš nemēdz apkopot, bet apraksta kaut ko konkrētu (“pagājušo Jauno gadu es pavadīju …”). Aprakstā jūtams, ka it kā pats atrodas notikuma centrā un ir iesaistīts tajā.
Dinamiķu leksika: darbības vārds, kam nav tieša papildinājuma (aizgāja, izdarīja, atnesa, apsēdās, priecājās, raudāja). Stāstījumā izmanto daudzus nozīmīgus darbības vārdus, kas izsaka stāstnieka vai citu stāstā iesaistīto personāžu mijiedarbību.

Statika – psihes uzstādījums, kurā objekta vai parādības maiņa tiek atspoguļota kā virkne secīgu fiksētu stāvokļu vai attēlu. Labi apzinās objektu (situāciju) pastāvīgo raksturojumu, bet notikumu secības apraksts ir apgrūtināts. Izmaiņas tiek uztvertas kā lēcienveidīgas nobīdes. Lai aprakstītu stāvokļu un objektu konstantās īpašības, statiķim nav nepieciešamai darbības vārdi, tie drīzāk rada sajukumu. Tāpēc ziņojums tiek izteikts statiskā konstrukcijā.

Šīs iezīmes var viegli pamanīt gleznās. Sociotipiem, kuriem dominē statika, gleznā viss ir sastindzis, nefiksējies, vērojama pabeigtība, nekas nav izplūdis. Gleznā parasti paredzēts norobežots laukums.
Sociotipiem, kuriem dominē dinamika, objekti aktīvi iesaistīti kustībā, nekas nav sastindzis un nav arī pabeigts. Var gadīties, ka daļa no objekta attēlota uz gleznas, bet turpinājums ir jāiedomājas skatītājam. Gleznas laukums nav norobežots, tas ir izplūdis kā vēja izpūsts. Gleznas nobeigums jāiedomājas pašam skatītājam. 

Dinamiķi Statiķi

Dimā, Igo, Jeseņins, Hamlets, Balzaks, Džeks,
Gabēns, Štirlics.

Donkihots, Robespjērs, Maksims, Žukovs,
Napoleons, Draizers, Hakslijs, Dostojevskis.
Labi apzina darbības veikšanas iespējas un spēj piedāvāt alternatīvas. Apzina, no kā izriet darbības nepieciešamība un kādas būs darbības sekas.
Pat savās domās spēj koncentrēties uz jebkura objekta pašreizējo stāvokli, iedziļinoties tajā. Pat savās domās spēj iztēlē koncentrējas uz jebkura objekta kustību laikā un telpā.
Domās modelē jebkura objekta stāvokli ārējā vidē. Domās modelē jebkura objekta ietekmi uz sevi.
Saprot, ko iespējams mainīt pašreizējā situācijā. Saprot, kādā veidā iespējams mainīt pašreizējo situāciju.
Sabiedrības kopējās vajadzības saskata un apzinās labāk nekā indivīda. Atsevišķa indivīda vajadzības pamana un  apzinās labāk, nekā sabiedrības.
Izprot informācijas plūsmu starp sevi un apkārtējo vidi. Izprot savas rīcības sekas apkārtējā vidē – ko par mani teiks, domās, sacīs citi.
Runājot kontrolē ķermeņa stāvokli, tādēļ tas izskatās saspringtāks. Runājot iesaista visu ķermeni, tas ir lokans, ietekmēšanai var mainīt balss intonāciju.
Citiem sniedz tādu informāciju, kādu atzīst par nepieciešamu pašreizējā brīdī un izprot pats. Gatavs sniegt informāciju par dažādiem laika periodiem, pat ja to viņam neprasa.

Kvestimitāte – Deklatimitāte

Viņas mēdz dēvēt arī par Dialogs – Monologs. Cilvēks, kas sarunas laikā aktīvi uzdod jautājumus, tiek saukts par kvestimu. Šis svešvārds cēlies no latīņu valodas un nozīmē „izprašņātājs, iztaujātājs”. Kvestimais ātri saprot, kādu informāciju vēlas saņemt sarunu biedrs, ko viņš grib uzzināt, bet izpaust to vai ne – jautājums ir atsevišķs. Uz jautājumu atbildot ar pretjautājumu, ļauj izvairīties no atbildes un neizpaust informāciju, bet sev to saņemt. Interesants piemērs:
Policists Kvestīms: Kur jūs dzīvojat?
Dekl: Tur pat, kur mani vecāki.
Policists: Kur dzīvo tavi vecāki?
Dekl: Tur pat kur dzīvoju es.
Pol: Un kur tad galu galā jūs dzīvojat?
Dekl: Tur pat, kur agrāk.
Pol: Kur atrodas jūsu māja?
Dekl: Pretī kaimiņu mājai.
Pol: Un kur tad atrodas kaimiņa māja?
Dekl: Jūs neticēsiet, ja es pateikšu!
Pol: Nu tad runā!
Dekl: Tieši pretī manai mājai!
Lūk, tā ir aiziešana no atbildes!
Kāpēc Tu, kaķi, uz manu jautājumu atbildi ar pretjautājumu?

Cilvēks, kas sarunas laikā ilgstoši spēj paust apstiprinošu informāciju, tiek saukts par deklatimu. Šī ārzemnieka izcelsme veidojās no latīņu valodas un nozīmē “izsludinātājs, apstiprinātājs”. Deklatimam piemīt tieksme dominēt komunikatīvā telpā, kā papildus līdzekļus var izmantošana žestus, galvas mājienus un citu, lai apstiprinātu savu ziņojumu.

Vienas kvadras ietvaros starp kvestīmo un deklatīmo veidojas duālās un aktivācijas attiecības. Tas nozīmē, ka šajās attiecībās kvestimais parasti jautā, deklatimais apstiprinoši atbild. Tas veicina savstarpējo sarunu ieinteresētību, kad tās var norisināties ilgstoši un nav nevienai pusei traucējošas. Savukārt kvadras ietvaros starp diviem kvestīmiem, vai deklatīmiem veidojas spoguļa attiecības.
Attiecībās starp diviem kvestimiem vai diviem deklatimiem informācijas apmaiņa noris vienpusēji, tāpēc tā var ātri nogurdināt. Piemēram, kādā televīzijas pārraidē, vērojot mirāžas attiecību pāri Dostojevski un Igo, bija apgrūtinoši klausīties, ka viņi abi runā vienlaicīgi, viens otra informāciju pārklājot ar savējo, bet nepapildinot.

Kvestīmie Deklatīmie

Donkihots Robespjērs, Hamlets, Jeseņins,  Napoleons Draizers, Gabēns, Štirlics.

Dimā, Igo, Maksims, Žukovs, Balzaks, Džeks, Hakslijs, Dostojevskis.
Jaunā situācijā vispirms apkopo savas domas, lai ievāktu pēc iespējas vairāk informācijas. Jaunā situācijā vispirms apzina savu attieksmi ar pārējiem, tāpēc sākotnēji ir vērotājs.
Piedomā piemērotāko veidu, kā apkārtējiem izpaust savu viedokli. Piedomā, kāda satura informāciju izpaust apkārtējiem.
Izvērtē mērķauditorijas tā brīža noskaņojumu. Izvērtē mērķauditorijas gatavību darbībai vai runas uztveršanai.
Izjūt, kad pienācis īstais brīdis dialogam ar apkārtējiem. Izjūt, kad pienācis īstais brīdis savu domu paušanai.
Regulē savas informācijas plūsmu telpā, izjūtot dalībniekus interesi. Regulē savas informācijas plūsmu laikā – tās ilgumu un apjomu.
Informācijas aprites procesā ar apkārtējiem brīvi regulē distanci, jūt, kad viņi jāiesaista. Informācijas aprites procesā brīvi regulē tempu, ne vienmēr izjūt vajadzību iesaistīt citus.
Salīdzina jauno informāciju ar iepriekšējo. Spējīgs uzreiz pārslēgties jaunas informācijas pieņemšanai.
Asi reaģē, kad notiek vienveidīga informācijas aprite. Asi reaģē, kad notiek informācijas aprites pārrāvumi un nepabeigtība.

Pozitīvisms – Negatīvisms

Cilvēks, kurš uzklausa un pieņem informāciju bez jebkādas analīzes un noraidījuma, sauc par pozitīvistu. Pozitīvists lielā mērā ir noskaņots uz to, ko viņam var sniegt kāda situācija, bet ne izvairīšanās no neveiksmēm.
Pozitīvists sākotnēji pievērš uzmanību tam, ka dotajā situācijā ir (pastāv, ir redzams) vai var reāli var notikt, ko var interpretēt kā pozitīvu apkārtējās pasaules redzējumu, kādas situācijas, iespējas, perspektīvas. Vēlme ar pozitīvo situācijas skatījumu pabeigt negatīvās situācijas aprakstu. Apraksta situācijas, kad briesmas tika novērtētas virspusēji vai neievērotas vispār, vai to vērtība ir samazināta.

Cilvēku, kurš uzklausa un pieņem informāciju ar aizdomām, skepsi un nosodījumu, sauc par negatīvistu. Negatīvisms ir tāds psihes uzstādījums, kurā situācija (objekts) zemapziņā tiek salīdzināts ar kādu ideālu šablonu un labi tiek apzināti tam trūkstošie elementi. Pamatojoties uz to, tiek veidoti vērtējumi un kas no tā tiek gaidīts, kāpēc varētu būt bīstama vai nepieņemama gaidāmā situācija.
Bieži vien negatīvisti aprakstītus par viņam piemītošām pazīmēm arī uztver negatīvi. Viss, kas teikts par negatīvistu, ir tik slikts, nav skaidrs, kāpēc tāds apraksts vispār ir vajadzīgs utt. Tāpēc jau negatīvistam blakus ir vajadzīgs pozitīvists, lai parādītu visas pretējās puses pozitīvās pretējās pazīmes. Jo negatīvisms palīdz atbrīvoties no visa, kas nav nepieciešams, nekvalitatīvs.
Negatīvits ir norūpējies par to, ko viņš noteiktā situācijā var zaudēt, varbūt kontaktu ar cilvēkiem, mazāk par to, ko šajā situācijā viņš iegūs. Pievērš uzmanību tam, kas šajā situācijā trūkst. Negativitātei ir raksturīgi izvairītos no neveiksmēm nākotnē (pozitīvs tajā ir tas, ka tikai kaut kas slikts nav noticis).

Duālā pārī viens ir pozitīvists, bet otrs negatīvists. Sarunā pozitīvists pārliecina un pozitīvi ietekmē negatīvistu. Aktivācijas pārī abi ir negatīvisti, vai pozitīvisti. Divi negatīvisti vairāk dragā savas attiecības, bet pozitīvisti uzmundrina viens otru. Savukārt negatīvists piezemē pozitīvistu problēmu risināšanai. Starp diviem pozitīvistiem veidojas labvēlīgāka gaisotne nekā starp diviem negatīvistiem, kuri viens otru nespēj uzmundrināt un pamazām viens otru apspiež.

Pozitīvisti Negatīvisti

Donkihots, Igo, Maksims, Jeseņins, Napoleons, Džeks, Dostojevskis, Gabēns.

Dimā, Robespjērs, Hamlets, Žukovs, Balzaks, Draizers, Štirlics, Hakslijs.
Labprāt uzņem jauninājumus un precizējumus faktos. Jauninājumus un precizējumus faktos uztver ar skepsi, aizdomām.
Jaunu informāciju pieņem ar interesi, un neliedz to arī citiem. Ierobežo piekļuvi jaunas informācijas avotiem.
Ļauj arī citiem izrādīt iniciatīvu. Nelabprāt un kritiski pieņem citu iniciatīvu.
Iegūto jauno informāciju, kaut arī nepārbaudītu, nepatur sevī. Pārbauda jaunās informācijas jēgu, tikai tad dalās ar citiem.
Ietekmē savstarpējo attiecību stiprināšanu. Rīkoja tā, lai stiprinātu savas pozīcijas.
Apzinās, ko var izdarīt labāk, sava darba apjomu novērtēt neprot. Viegli novērtē sava darba apjomu, neizvērtē, ko varēja paveikt labāk.
Koncentrējas uz to, kas vieno, saista vai satuvina. Koncentrējas uz to, kas atšķir, sadala, attālina.
Neiebilst, ja citi izdara secinājumus par viņa paveikto, tā kvalitāti. Pārbauda izpildīto darbu atbilstību normām, standartiem.

Taktika – Stratēģija

Cilvēks, kurš pievērš uzmanību īstermiņa plānu realizācijai, tiek saukts par taktiķi. Taktiķiem ir tieksme uz tūlītēju palīdzību padoma veidā. Taktika fiksē savu uzmanību pašreizējai situācijai, tuvākajām darbībām, aktuālai izvēlei, ir noskaņotas galvenokārt darbību secībai, bet ne uz mērķi, ko šī darbība varētu sniegt. Viņš savu mērķi sašaurina, cik vien iespējams. Bet virziens, kurā viņi virzās, var krasi mainīties.

Cilvēks, kurš uzmanību pievērš ilgtermiņa plānu realizācijai, tiek saukts par stratēģi. Stratēģiem ir tieksme uz konkrētu tūlītēju palīdzību tiešā fiziskā vai materiālā veidā. Stratēģis savu darbību ilgtermiņa vajadzību un mērķu risināšanā uzskata par prioritāru, nekā pašreizējās (īstermiņa) vajadzības. Pēc katras paredzētās darbības notiek rezultātu salīdzināšana, vai darbība virzās izvirzītā mērķa labad. Visu savu uzmanību velta iecerētā mērķa sasniegšanai, nevis uz pašreizējām darbībām, notikumiem u.tml.  Noraida visu lieko, kas bremzē tuvoties mērķim.

Par rokrakstu –  Stratēģim rakstot uz baltas papīra lapas, rindiņa neviļus iet uz augšu, turpretī taktiķim rindiņa neviļus iet uz leju.
Duālajā pārī viens ir stratēģis, kas gādā par nākotni, otrs ir taktiķis, kurš rūpējas par šī brīža vajadzībām. Attiecības starp diviem stratēģiem (aktivācijas, mirāžas) ir vieglākas, ja plāni un mērķi saskan. Turpretī attiecībās starp diviem (aktivācijas un mirāžas attiecībās) taktiķiem, it īpaši intuitīviem Donkihotam ar Jeseņinu, Balzakam ar Haksliju, grūtības sagādā rūpēties par nākotni, jo pārsvarā viņi dzīvo ar šodienas sajūtu, nespējot pamanīt, kādas problēmas var rasties turpmāk. Parasti kopdzīvē šiem diviem pāriem sarodas kaudze nesakārtotu sadzīves jautājumu.

Taktiķi Stratēģi

Donkihots, Igo, Maksims, Jeseņins,
Balzaks, Draizers, Štirlics, Hakslijs.

Dimā, Robespjērs, Hamlets, Žukovs,
Napoleons, Džeks, Dostojevskis, Gabēns.
Savu darbību plāno īsam laika periodam. Savu darbību plāno ilgam laika periodam.
Koncentrējas cilvēku šī brīža vajadzībām, neiedziļinoties viņās. Koncentrējas cilvēku vajadzību nodrošinājumam nākotnē.
Ikviena jauna ideja ātri apnīk, ja nevar iegūt tūlītēju labumu. Aizraujas ar jaunām idejām, pat ja rezultātu iegūs attālākā nākotnē.
Aizrautīgi iesaistās perspektīvu un interesantu ideju realizēšanā, neaizdomājoties par resursiem. Iesaistās tikai tādu ideju realizēšanā, kurām piekritis ziedot savus resursus, arī spēka.
Efektīvi organizē objektu racionālu izmatošanu šobrīd, bet neaizdomājas par rezervēm. Efektīvi organizē objektu uzlabošanu, nodrošinot arī uzkrājumu rezerves.
Pārliecināts par sava viedokļa patiesumu. Pārliecināts par to, ka viņa pamatojums atbilst faktiem.
Padziļina un bagātina savāktos faktus, papildinot ar savu izdomu. Koncentrēti izklāsta savāktos faktus, paša domas iekļauj minimāli
Brīvi izmanto jebkurus informācijas avotus, gadās arī apšaubāmus. Lai noticētu, izvērtē informācijas avotu lietderību un objektivitāti.

Emotivisms – Konstruktīvisms

Emotīvisti Konstruktivisti

Dimā, Robespjērs, Maksims, Jeseņins, Napoleons, Džeks, Štirlics, Hakslijs.

Donkihots, Igo, Hamlets, Žukovs, Balzaks, Draizers, Dostojevskis, Gabēns.

Emotivisms – psihes uzstādījums, kuram pateicoties cilvēks regulē savu emocionālo stāvokli, meklējot jaunus pārdzīvojumus, jo nav spējīgs precīzi un ilgstoši atspoguļot agrāk pārdzīvotās emocijas. Gan svešus, gan savējos pārdzīvojumus uztver mazliet attālināti, tie garākā laika periodā izzūd no atmiņas. Tāpēc viņiem mazākas iespējas būt ļaunatminīgiem. Grūti rakstīt atmiņu stāstus. Emotivisti burta sākumā veido lielus izliekumus

Konstruktīvisms – psihes uzstādījums, kuram pateicoties cilvēks regulē savu emocionālo stāvokli, precīzi atdarinot svešas emocijas, pārdzīvojumus, vai atkārtoti ieslīgst pagātnes pārdzīvojums. Iekšējos emocionālos pārdzīvojumus atceras sīkās niansēs un laika gaitā no atmiņas nespēj izdzēst. 
Konstruktīvistam ir svarīgi emocionālie sakāpinājuma brīži, kas saistās ar noteiktu vietu, grāmatu, filmu, tikšanos, nepabeigtu mīlestību stāstu un tamlīdzīgi. Tie ietekmē viņa emocionālo stāvokli, notur vai pastiprina to. Konstruktīvistu atmiņā nosēžas arī negatīvie notikumi, kas izraisa ļaunatminību. Konstruktīvistiem padodas rakstīt atmiņu stāstus. Konstruktīvista rokraksts: lielus izliekumus veido burta beigās. 

Grupu pazīmes

Process – Rezultāts

Uz procesu vērstie/labējie Uz rezultātu vērstie/kreisie

Donkihots, Dimā, Hamlets, Maksims,  Napoleons Balzaks, Štirlics, Dostojevskis.

Igo, Robespjērs,  Žukovs, Jeseņins, Džeks, Draizers, Hakslijs, Gabēns

Uz procesu vērstie – Labējie

Psihes uzstādījums, kura ietekmē cilvēks ik brīdi apzinās savu līdzdalību tikai vienā procesā (situācijā), labi atšķirot visas šā procesa detaļas. Cilvēks ir pilnībā iesaistīts procesa darbībā. Turklāt citi vienlaicīgi noritošie procesi tiek vāji apzināti un kontrolēti. Izeja no uzsāktā procesa ir apgrūtinoša, jo pārslēgšanās no viena procesa uz citu, novērš koncentrēšanās uzmanību. Tas pasliktina darba kvalitāti. Uzsākuši procesu, viņi tajā pamatīgi iegrimst, it kā kļūstot par daļu no tā. Tāpēc ar lielām grūtībām, veic vairākus procesus vienlaikus, kas savukārt viegli padodas rezultatīviem.
Procesu uztver kā kaut ko viendabīgu un nesaraujamu. Neatraujoties spējīgi procesu novadīt līdz galam. Ja gadījumā kādu darbību nav bijusi iespēja pabeigt, labējiem grūtības sagādā uz ilgu laiku pamests darbs. Lai atgrieztos pie darbības, no kura viņš izslēdzies, viņam to nepieciešams uzsākt kā no jauna. Uz Procesu vērstiem informācijas laukā objekti izkārtoti noteiktā secībā.
Leksika: viņu runā bieži saklausāms darba process.

Uz rezultātu vērstie – kreisie

Tāds psihes uzstādījums ļauj cilvēkam piedalīties uzreiz vairākos procesos, pārslēdzot uzmanību sākumam, gan beigām. Katrā no tiem nepalaiž garām pievērst uzmanību galvenajiem momentiem. Cilvēks kļūst tāds kā ārējais novērotājs, neiesaistoties dziļi nevienā no no procesiem. Apzināti iedziļināties katra procesa sīkumos viņam ir apgrūtinoši.
Ārpus procesa viņiem ir situitīvas sajūtas, (tas, ko viņi dara) process ir kaut kas ārējs, ko iespējams vadīt no malas (bez iegremdēšanas tajā). Tāpēc rezultatīvie salīdzinoši viegli var nodarbojas ar vairākiem darbiem vienlaikus, viegli pārvaldot vairākus procesus, izsekojot tos no sākuma, līdz beigām.
Procesa gaitā veic starpposmu un galīgā rezultāta apkopojumu, jo viņu orientācija uz rezultātu nozīmē ātrāku procesa pabeigšanu. Izjūt diskomfortu, ja lietā, kurā tie piedalās, nav acīmredzama rezultāta. Tas notiek tāpēc, ka kreisie atrodoties it kā “ārpus darbības procesa”, salīdzinoši grūti ir izsekot darbības plūsmai. Lai novērtētu procesa stāvokli, rezultatīvie izmanto starpposmus.
Uz Rezultātu vērstiem informācijas lauks sastāv no vairākiem objektiem, kuriem nav noteiktas secības.
Leksika: runā bieži skan vārdi – sākums, beigas, starpposms, etaps, rezultāts.

Piekāpība- Stūrgalvība

Cilvēkus, kuri mazpazīstamā situācijā spēj atkāpties no ierastās pozīcijas, sauc par Piekāpīgiem. Piekāpīgiem interese par kaut ko rodas tikai tad, ja tam seko atbilstoši resursi un viņi tajā saskata jēgu.
Mijiedarbojoties ar citiem cilvēkiem, brīvi pauž savas intereses (gatavs dot priekšroku partnerim, izskatīt pretprasības, dalītie pienākumos vai kopīgi veikt darbību). Skaidri norāda savas un partnera intereses. Konflikta gadījumos aizstāvas, bet neseko līdz, ko tas nodarīs darbībai. Ja kāds cilvēks sāk pretendēt uz Piekāpīgā resursiem, ielauzdamies tā iekšējās lietās, tam var sekot neadekvāta, pat agresīva reakcija. Šādi Piekāpīgie cīnās par viņu resursa neaizskaramību. Kaut arī informācijas laukā viņiem ir sava nostāja, bet parasti paliek vidusposmā starp sevi un partneri, savas domas neuzspiežot. 

Stūrgalvīgie neskaidrās situācijās saglabā savu ierasto nostāju. Sadarbojoties ar citiem cilvēkiem, brīvi rīkojas ar saviem resursiem (var dalīties, mainīt, apzināti tos tērēt). Skaidri apzinās savu un svešu resursu sadali. Ja notiek iebrukums viņa interešu sfērā, aizstāvas, bet neseko tam, kā tas ietekmēs viņa resursus. Ja kāds cenšas uzspiest savas intereses, ielauzdamies to iekšējā telpā, Stūrgalvīgo reakcija būs pietiekami asa (šāda reakcija parādās brīžos, ja svešas intereses nekļūst par personisku interesi stūrgalvīgiem). Stūrgalvīgie informācijas laukā uzsver un izplata savu nostāju, uzspiežot savas domas partnerim. Dialogā nespēj būt lokans.

Katrā kvadra viens duālais pāris ir piekāpīgo pusē, bet otrs  duālais pāris ir pretējā – stūrgalvīgo pusē. Aktivācijas attiecību pārī viens ir piekāpīgais, otrs stūrgalvīgais. Saudzīgākas attiecības veidojas gadījumos, kad aktivācijas pārī šīs iezīmes ir pretstatā, tas ir viena papildinājums otrajā.

Piekāpīgie Stūrgalvīgie

Donkihots, Dimā, Žukovs, Jeseņins,
Džeks, Draizers, Štirlics, Dostojevskis.

Igo, Robespjērs, Hamlets, Maksims, Napoleons, Balzaks, Hakslijs Gabēns.
Nepazīstamās un neskaidrās situācijās ietur drošu distanci. Nepazīstamās situācijās saglabā savu ierasto pozīciju.
Vājuma izrādīšanu – raudāšanu, šņukstēšanu, dusmas, sāpes uz āru izrāda minimāli. Vājuma izpausmes uz āru novada tūlīt, nekautrējoties.
Aizstāvas, mainot emocionālo fonu, pārslēdzoties uz kaut ko citu. Aizstāvas, darbojoties ar rīcībā esošajiem resursiem.
Jūt pastāvīgu nepieciešamību pēc aktivitātēm savā apkārtnē. Jūt pastāvīgu nepieciešamību pēc emocionāli piesātinātas apkārtnes.
Paļaujas uz savām idejām vai iecerēm, lai pretī iegūtu resursus. Viegli iegulda savus resursus, lai īstenotu savas idejas, vai ieceres.
Neuzbrūk pirmais, bet uzbrucis, nepiekāpjas. Uzbrūk pirmais, bet sapratis pārspēku, atkāpjas.
Gatavs paciest personīgās neērtības, ja pretī iegūs sev resursus. Gatavs ieguldīt savus resursus, ja pretī gūs ērtības.
Nepazīstamā situācijā vispirms izvērtē citu attieksmi pret sevi. Nepazīstamā situācijā vispirms maina pret citiem savu attieksmi.

Bezrūpība – Tālredzība

Bezrūpība – piesardzība ir psihes uzstādījums, kura ietekmē cilvēks problemātiskās situācijas uztver gadījumos, kad tiek atklātas jaunas, līdz šīm nepazīstamas īpašības, situācijas. Bet risinājuma meklēšana notiek pašreizējās situācijas ietvaros. Tas liek katru reizi sastādīt jaunu algoritmu, kas ir piemērots tikai šim konkrētam uzdevumam, un dažkārt ļauj atrast principiāli jaunus risinājumus. Mainoties apstākļiem, bezrūpīgie spēj ātri izvērtēt katru situāciju.
Bezrūpīgie risinot kādu problēmu, izmanto tikai to informāciju, kas ir pieejama šajā situācijā (kura nepieciešama dotā uzdevuma risināšanā). Tāpēc bezrūpīgie katru reizi veido jaunu algoritmu. Viņiem nepieciešamas sagatavošanās posms. 
Bezrūpīgo valodā bieži skan vārds “paredzēt”, parasti viņi runā par to, ko “vajag”, “kas ir labi” vai “nav, ko nav iespējams paveikt, vai nav iespējams paredzēt.

Tālredzība – apdomība ir psihes uzstādījums, kura ietekmē cilvēks problemātiskās situācijas uztver gadījumos, kad pamanījis jau zināmas un atpazīstamas iezīmes. Bet risinājuma meklēšana šai situācijai, gan citai notiek, ņemot vērā visu savā dzīves laikā uzkrāto pieredzi, neizslēdzot arī citu pieredzi. Tas ļauj izmantot gatavus jau pārbaudītus algoritmus, piemērojot arī citām darbības jomām. Mainoties apstākļiem, tālredzīgie jau pazīstamā vidē spēj ātri novērtēt situāciju, ātri pielietot savu dzīves pieredzi. Tas uzskatāms kā pozitīvs darbības novērtējums sarežģītu jautājumu risināšanā. Tāpēc viss jaunais, kas var nejauši pārsteigt procesa gaitā, faktiski ir veco un pazīstamo elementu kombinācija.
Valoda. Tālredzīgo runā vārds “tālredzība” kā raksturojošs jēdziens izskan salīdzinoši reti, bet, aprakstot darbības, paredzamos plānus, tālredzīgie šo jēdzienu izskaidro, minot konkrētus savas darbības piemērus. (piemērus, kā kaut ko var paredzēt).
Katrā iezīmju pusē ir katras kvadras duālais viens pāris, pretstatu pusē – otrs kvadras duālais pāris. Savukārt pretstata pusē katram no kvadras tipam ir aktivators.

Bezrūpīgie Tālredzīgie

Donkihots, Dimā, Hamlets, Maksims;
Džeks, Draizers, Hakslijs, Gabēns.

Igo, Robespjērs, Žukovs, Jeseņins;
Napoleons, Balzaks, Štirlics, Dostojevskis.
Katrā jaunā situācijā noskaidro, kas tajā ir aktuālākais. Katrā jaunā situācijā piemēro uzkrāto pieredzi.
Neuzskata par vajadzīgu dalīties ar informāciju , kura zaudējusi jēgu. Neuzskata par vajadzīgu dalīties informācijā, kura pretrunā pieredzei
Aizrautīgi apspriež jaunas vai neatklātas tēmas. Aizrautīgi apspriež jau zināmas tēmas.
Savu aktivitāšu tempu regulē brīvi, elastīgi, bet darba uzsākšanas brīdi noteikt nespēj. Savu aktivitāšu tempu regulē plānveidīgi, neprot vienmērīgi to sadalīt, tāpēc bieži pārstrādājas.
Tikai darbojoties atrod alternatīvus risinājumus. Tikai darbojoties atrod, kā atvieglot darba procesu.
Aprūpē tikai tos objektus, ar kuriem izveidojis stabilu saikni. Pieņem jauninājumus tikai no tiem informācijas avotiem, ar kuriem jau izveidojis saikni.
Katrā notikumā pamana interesanto un izdevīgāko. Katrā notikumā pamana zināmo un noderīgo.
Nepazīstamās situācijās apzina savu vajadzību minimumu. Nepazīstamās situācijās apzina personīgos riskus.

Kvadru iezīmes 

Apdomība – Izlēmība

Šīs abas pazīmes arī daļēji ietvertas kvadru aprakstā. Pirmā un ceturtā kvadras tiek uzskatītas par apdomīgām, jo savus lēmumus bieži maina jaunatklātu apstākļu ietekmē. Te pielīdzinām 1. kvadru – bērnam, bet 4. kvadru senatnei, kad spriedumu stingrība vēl nav nobriedusi, vai jau atslābusi. 
Apdomīgie dabiskā stāvoklī jūtas atbrīvoti; tie maksimāli mobilizējas un koncentrējas tikai uz kādu noteiktu uzdevumu, bet pēc tam, kad uzdevums ir izpildīts, tie atkal nonāk atslābuma stāvoklī. Atslābums (mobilizācijas trūkums) ir saprāta dabiskais stāvoklis. Pirms svarīgas, atbildīgas lietas veikšanas ir jāpanāk dabiskā atslābuma stāvoklis (nepieciešamība atpūsties, atslābināties). Jo labāk viņi atpūtīsies, jo efektīvāka būs turpmākā mobilizācija, koncentrācija īstajā brīdī. Ir tieksme sadalīt nākamos lielos darbus vairākos posmos. Viņi uzskata, ka iepriekšēja sagatavošanās pirms lēmuma pieņemšanas ir vērtīgāka, nekā steiga.

Turpretī otrā un trešā kvadras tiek uzskatītas par izlēmīgām, jo jebkurā dzīves situācijā spēj radīt, saglabāt, noturēt stabilu mobilizējošā stāvokli. Šis kvadras nes smagāko dzīves posmu – nesaudzīgu darbību un sadarīto kļūdu labošanu, tādēļ to uzvedība ir nopietna, kas prasa izlēmību. Atradu testu, ko iesaku tev pamēģināt par svārstīgumu vai izlēmību.

Izlēmīgie darbības procesu un lēmuma izpildes posmu labi apzinās lēmuma pieņemšanas brīdi. Tas prasa lielas pūles, bet apdomāšanās un sagatavošanās posms viņiem nav nepieciešams. Viņi atrodas mobilizētā stāvoklī vēl pirms tam, kad tas ir reāli nepieciešams. Izlēmīgie it kā neapzināti gatavotos nākotnē gaidāmajiem uzdevumiem. Pēc uzdevuma izpildes joprojām paliek mobilizētā stāvoklī. Mobilizēšanās ir izlēmīgo dabiskais stāvoklis. Netiecas dalīt veicamos uzdevumus atsevišķos posmos, spēj mobilizēties uz tik laiku, lai nepieciešamo veiktu bez pārtraukumiem. Jau lēmuma pieņemšanas brīdi apzinās ieguldītā dara nepieciešamību, kas viņus nebaida. 

Apdomīgie/Atslābuma stāvoklis Izlēmīgie/Mobilizācijas stāvoklis

Donkihots, Dimā, Igo, Robespjērs;
Štirlics, Dostojevskis, Hakslijs, Gabēns.

Hamlets, Maksims, Žukovs, Jeseņins;
Napoleons, Balzaks, Džeks, Draizers.
Izvērtē, kā jaunie apstākļi ietekmē vai maina pieņemto lēmumu. Neatkāpjas no pieņemtā lēmuma īstenošanas.
Koncentrējas, lai maksimāli tiktu apmierinātas viņu vajadzības. Koncentrējas, lai maksimāli tiktu piepildīts viņu laiks.
Brīvi apspriež jebkura objekta īpašības un tā attīstības gaitu. Brīvi apspriež jebkura objekta formu un saturu.
Pievēršas tikai aktuālās informācijas un faktu analīzei. Neizprotamus jautājumus un faktus noskaidro līdz pilnībai.
Ilgstoši uzkrāj un izmanto senus objektus (arī vēsturiskos). Regulāri atjauno krājumus, objektus, nomainot ar jauniem.
Iegulda savas pūles seno objektu kvalitātes pilnveidošanā. Iegulda savas pūles kvalitatīvi jaunu objektu radīšanā.
Saiti ar pieņemtiem objektiem veido ārējo apstākļu ietekmē. Regulē apstākļus, kas ietekmē saiti ar pieņemtajiem objektiem.
Krīzes un bezcerīgu situāciju satricinājumos reaģē novēloti. Savus spēkus un enerģiju mobilizē uzreiz, krīzes un bezcerīgu situāciju izveidošanos paredz iepriekš.

 Objektīvie – Subjektīvie

Objektivitāte ir psihes uzstādījums, kam pateicoties, cilvēks savus izpratni un spriedumus uzskata par pieņemamiem tikai tad, ja tie nav pretrunā ar sabiedrībā pieejamām un pieņemtām normām. Arī komunikācijā partneri izmanto vispārpieņemtās normas. Plašākai saziņai nepieciešama pakāpeniska tuvināšanās. 
Slikti apzinās apkārtējo emocionālo fonu; nespēj uztvert emocionāli pārspīlētus jēdzienus (piemēram, “jautrību”). Tā vietā viņi izvēlas savādāk apzīmēt šī vārda jēgu, izvēloties tādus, kuri nesatur emocionālu nokrāsu, (piemēram “jautrība” viņu izpratnē nozīmē “izklaide”, “atpūta”, nozīmē “prieka baudīšana” utt.). Emocionālo saskarsmi neuztver kā kaut ko atsevišķu, tiecas to pielāgot citām kopīgām darbībām (var priecāties arī darbā vai priecājoties, nodarboties ar nopietnām lietām). Kopīgā darbībā piedāvā pietiekami efektīvu veidu, ja nesaskaņas vispirms nav “salīdzina koncepcijas”, bet noskaidros, vai cilvēks zina, kā ir pareizi. Aprakstot savas darbības vai apspriežot kopīgu darbību, “paskaidrojošās” leksikas vietā min piemērus.

Subjektivitāte ir psihes uzstādījums, pateicoties kuram, cilvēks savus priekšstatus un spriedumus uzskata kā pareizus vai arī nepareizus, necenšoties tos salīdzināt ar sabiedrības normām. Komunikācijā, konkrētā gadījumā izvērtē emocionālo gaisotni, lai saprastu, vai darbošanās būs iespējama. Ja izlemj sadarboties, viņiem nav nepieciešama pakāpeniska tuvināšanās.
Labi apzinās kopējo emocionālo fonu, zina, kas var atgadīties saskarsmē ar cilvēkiem (piemēram, radot satraukums, jautrība, arī spriedze utt.).

Cilvēku izklaides, uzjautrināšanās, atpūtu (dažādus emocionālos piedzīvojumus) viņi izdala kā atsevišķu darbību. Piemēram, uz jautājumu ar ko jūs bijāt aizņemti? Viņi atbild: “Mēs priecājāmies!” 

Objektīvie/Bezrūpīgie/Jautrie Subjektīvie/Piesardzīgie/Nopietnie

Donkihots, Dimā, Igo, Robespjērs;
Hamlets, Maksims, Žukovs, Jeseņins.

Napoleons, Balzaks, Džeks, Draizers;
Štirlics,  Dostojevskis, Hakslijs, Gabēns.

Nepazīstamās situācijās paļaujas uz savām domām un spriedumiem. Nepazīstamā situācijās paļaujas uz izjūtām, un sabiedrības normām.
Ir neapmierināts, ja informācija pasniegta emocionāli nepieņemamā veidā. Ir neapmierināts, ja informācija satur šaubīgus un nepārliecinošus faktus. 
Kvadrā labprāt apspriež iespaidus un apkārtējo gaisotni. Kvadrā labprāt apspriež rīcību un sasniegumus.
Savu personīgo attieksmi grūti pauž vārdiski, vairāk parāda rīcībā. Savus personīgos uzskatus grūti pauž vārdiski, bet pierāda rīcībā.
Vispirms apzina apkārtnes emocionālo fonu un informētājus. Vispirms apkārtnē apzina darbības secību un izpildītājus.
Izvērtē attiecības apkārtējā vidē, lai saprastu turpmāko rīcību – iekļauties tajā vai mainīt. Izvērtē emocionālo gaisotni apkārtējos, lai saprastu turpmāko rīcību – iekļauties tajā vai mainīt.
Izprot un apzinās savas atbildības robežas. Izprot un apzinās katra cilvēka izpildāmo pienākumu apjomu.
Skaidro atkāpes un novirzes informācijas plūsmā. Skaidro atkāpes un novirzes no izstrādātiem standartiem

Demokrātisms – Aristokrātisms

Šis sadalījums veidojas pēc kvadru principa, pirmā un trešā kvadras ir demokrāti, otrā un ceturtā aristokrāti. Taču ar pasaules uzskatu un vērtībām 1. demokrātu kvadra krasi atšķiras no 3. demokrātu kvardas. Līdzīgi ir ar 2. aristokrātu un 4. aristokrātu kvadrām. Šīs abas pazīmes plašāk izklāstītas sadaļā par kvadrām.

Demokrāti sevi uztver analizējot savas personiskajās īpašības. Analizējot citus cilvēkus un veidojot saskarsmi ar tiem, viņiem primārās ir cilvēka rakstura īpašības (autoritāte, intelekts, personiskie sasniegumi u.c.). Ņemot to vērā, atzīst atsevišķu cilvēka prioritāti par citiem. Taču demokrāta vērtējums par cilvēkiem nebalstās uz viņa piederību pie kādas konkrētas grupas, tāpat demokrāti neuzsver savas attiecības ar šīs grupas pārstāvjiem. Runā netiecas izmantot izteiksmes veidu, kā arī salīdzinājumus, kas atspoguļo atsevišķu grupu īpašības, (piemēram, “tipisks priekšnieks, tipisks zinātnieks”. Spēj ignorēt hierarhijas pakāpes, jo uzskata, ka posteņus var iegūt arī negodīgā ceļā. Viņu motīvs – parādi, ko Tu spēj!  Demokrātiem piemīt individuālisms.

Aristokrāti bieži sevi un citus cilvēkus uztver pēc piederības kādai noteiktai grupai (dalīšana grupās var notikt pēc visdažādākajiem kritērijiem ieskaitot: profesionālo piederība, dzimumu, vecumu, tautību, dzīvesvietu, ticību utt.). Piemēram: “es esmu pārstāvis no…”, “šis cilvēks ir no slavenu juristu dzimtas.” Visticamāk, ka tieši aristokrātu ierosme bija demokrātiskā valstī cilvēkus šķirot, saucot par “kungiem un dāmām”. Ja sabiedrībā ir ubagi, bezpajumtnieki un cilvēki ar zemiem iztikas līdzekļiem, tad tā nav kungu sabiedrība.  Aristokrātam nav skaidrs, kā var vienlaikus piederēt pie divām naidīgām vai pretējām grupām: “Tu esi vai nu ar mums, vai ar viņiem, tad pret mums”. Iedala savu saskarsmes loku pēc kādām noteiktām pazīmēm, savā apziņā to uztver kā “īpašo”. Aristokrāta runā bieži skan “grupa”, “tipisks pārstāvis”, “mūsējie”, “visi tie” utt. Aristokrātiem piemīt kolektīvisms

Demokrāti Aristokrāti

1.kv -Donkihots, Dimā, Igo, Robespjērs;
3.kv. -Napoleons, Balzaks, Džeks, Draizers.

2.kv.- Hamlets, Maksims, Žukovs, Jeseņins;
4.kv. – Štirlics, Dostojevskis, Hakslijs, Gabēns.
Kvadras sociotipi atbalsta viedokļu dažādību un daudzveidību. Kvadras atbalsta viedokļu kopību.
Rūpējas, lai indivīds netiktu izolēts no informācijas aprites lauka. Rūpējas, lai indivīdam būtu pietiekama apgāde ar resursiem.
Sabiedrībā gādā, lai netiktu apdraudēta indivīda drošība. Sabiedrībā gādā, lai nenotiktu ideoloģiskie apdraudējumi.
Viņu spriedums neietekmējas no objekta pašreizējā stāvokļa. Viņu spriedums neietekmējas no objekta individuālām īpašībām.
Vieglāk saskata nesakritības un atšķirības starp objektiem. Vieglāk saskata līdzības un kopības starp objektiem.
Priekšroku dod neformālām, neoficiālām attiecībām. Priekšroku dot formālām, oficiālām attiecībām.
Nešķiro sabiedrību pēc ideoloģiskās piederības. Izraugās domu biedrus pēc ideoloģiskās piederības.
Katru objektu uztver vienlīdzīgi. Katru objektu uztver atšķirīgi.

Lūk, esam pabeiguši mācīties Reiņina pazīmes. Visas viņas atspoguļotas jaunizveidotajā  algoritmā. Ja lasot, nespēj noteikt piederību kādā pāra pusē ir tava prioritāte, pamēģini to uzzināt ar algoritma palīdzību. Tikai izvēlies no darbiem un pienākumiem brīvāku laika sprīdi, jo arī pie algoritma ir jāpiedomā. Vieglāk tas nāksies, ja visu atklāsi no paša sākuma – tas ir uzzināsi savu socionisko tipu. Turpinot aizpildīt algoritmu, viņš tev daudz ko pateiks priekš. Tad tikai atliks izlasīt aprakstu.