“Alfa” kvadras talanti, trūkumi23.10.2019

Ievadam: Ko spēj un ko nespēj paveikt kvadras

Dabā visi procesi noris kvadru secībā, arī jebkurā sabiedrībā procesi norit kvadru secībā. Tikai tādā veidā sabiedrība var virzīties pretī attīstībai.

Pasaulē vienmēr nepieciešami jauni produkti – preces, pakalpojumi, kompleksu problēmu risinājumi. Lai tas nonāktu līdz sabiedrībai, procesam jāiziet visas četras stadijas, katrai kvadrai pildot savu noteiktu uzdevumu. Kvadras cita citu nomaina pēc noteiktām un nemainīgām likumsakarībām. Katrs jauninājums uzsākas ar ideju, kuru dod 1. kvadra. Kvadru secība, kā arī sociotipu secība tajā nav maināmi. Tā ir dogma.

Katrai kvadrai paveicamiem darbiem ir ierobežots laika periods, kuru var stimulēt vai arī bremzēt. Tāpat katrai kvadrai ir noteikti darbi – misijas, ar kuriem tā veiksmīgi tiek galā un, ir tādi, kuri neietilpst kvadras kompetencē. To iespējams izprast tikai ar socionikas zināšanām.

Kvadru misijas.

 • Pirmās kvadras misija: jauninājumi un progresa stimulēšana
 • Otrās kvadras misija: projekta organizatoriskā un ideoloģiskā realizācija.
 • Trešās kvadras misija: vecās sistēmas reorganizācija, kardināli uzlabojumi, humānas sabiedrības veidošana.
 • Ceturtās kvadras misija: ideju un procesu kvalitatīva uzlabošana un novadīšana līdz patērētājam.

Ko spēj un ko nespēj paveikt pirmā “Alfa” kvadra

Pirmās “Alfas” kvadras misija un sociotipi:

Sociotips Kods Sociālā loma 1. k. 2. k. 3. k. 4. k.
Donkihots ENTP Izzinātājs I L F R
Dimā ISFP Komfortradis S E T P
Igo ESFJ Iedvesmotājs E S P T
Robespjērs INTJ Reorganizētājs L I R F

Misija: jauninājumi un progresa stimulēšana.

 • Gadalaiks: pavasaris;
 • Stihija: gaiss.
 • Vecums: bērnība.
 • Sabiedrības uztvere: demokrātisms.
 • Lēmumu īstenošanas veids: svārstīgums.
 • Attieksme: objektīva (ietekmējas no vairākuma).
 • Vērtības: brīvība, neatkarība, radīšanas prieks, līksme, atvērtība, daudzpusīgums, aizrautība, izzināšana, patiesums, taisnīgums, harmonija.

Ko spēj paveikt pirmā “Alfas” kvadra:

 • dot idejisku pamatu jaunām zinātnēm, kultūras strāvojumiem, modes tendencēm, reliģijām;
 • radīt revolucionāru satricinājumu sabiedrībā, un musināt sabiedrību, aicinot rīkot protesta akcijas;
 • iestāties par šķiru likvidēšanu sabiedrībā, pret  nevienlīdzību sabiedrībā;
 • mudināt sabiedrību gūt izteikšanās, brīvības un rīcības tiesības. Lai to panāktu, aicina ļaudis likvidēt kontroles mehānismus (īpaši cenzūru, izpausmes aizliegumus);
 • vēstures mantojumā atlasīt labāko un vērtīgāko;
 • mudināt ļaudis apzināties ģimenes, bērnu vērtību un nozīmi sabiedrībā;
 • apzināt sociāli smagas situācijas, un par tām ziņot pārējiem, lai neļautu vienaldzībai iesēties ļaudīs;
 • aicināt ļaudis uz radikālu rīcību, piedāvāt radikālas problēmu risināšanas metodes (lemt tiesāšanās, sodu nepieciešamību);
 • aicināt valdību veikt iedzīvotāju profilaktisko izglītošanu noziedzības samazināšanai;
 • raudzīties, lai valsts īpašumi nenonāk privāto rokās.

Ko nespēj paveikt pirmā “Alfas”kvadra

 • nodrošināt sabiedrībā stabilu procesu norisi, gan politisko, gan profesionālo;
 • saprātīgi vadīt valsti;
 • saliedēt valsti kā vienotu veselumu;
 • darboties riska, avārijas, haosa un pārslodzes apstākļos, nepieļaujot haosu;
 • nosargāt un iekarot jaunas teritorijas, ieviest tajās stingru kārtību;
 • gūt un uzkrāt resursus (gan materiālus, gan spēka);
 • rūpēties par stabilitāti sabiedrībā un iesēt ļaudīs ticību, cerību (drīzāk tos tikai emocionāli uzlādē);
 • rūpēties, lai sabiedrībā tiktu ieviestas, un stingri ievērotas morāles un ētikas normas;
 • prognozēt ekonomiskos draudus, un virzīt sabiedrību tūlītējai darbībai. Veicināt attīstību (viņi savā iztēlē dzīvo reizēm 30 gadus uz priekšu – īpaši Donkihots);
 • apzināt izmantojamos resursus (gan derīgos izrakteņus, gan cilvēkresursus).