Socionikas vārdnīca01.03.2011

Lai, Tev lasītāj, būtu vienkāršāk uztvert un izprast socioniku, mēs sniedzam apkopotā veidā galveno socionikas terminu (socionikas ābeces) īsus  skaidrojumus. Šo sadaļu pilntiesīgi var nosaukt par teorētiskās socionikas pamatiem.

Tāpat kā matemātikā nepieciešams apgūt skaitļus, valodā alfabēta burtus, ķīmijā simbolus, tā arī socionikā nepieciešams apgūt simbolu ābeci. Tikai tad ir iespējams „lasīt” socioniku. Sarežģītākā, bet svarīgākā daļa socionikas apgūšanā ir ābece.

Kā sākt sociotipa noteikšanu?

Šajā sadaļāTu uzzināsi, kāds pazīmju kopums veido rakstura tipu, ko socionikā dēvē par sociotipu. Sociotipa pamats ir četru iezīmju pāru kopums, kuros jāspēj izšķirt piederību tikai vienai pāra pusei. Socionikas zinātniskajā terminoloģijā viens iezīmju pāris tiek saukts par dihotomiju. Šeit tiks izmantoti vienkāršoti nosaukumi.

Cilvēks nevar vienlīdz spēcīgi uztvert vispārīgu (intuitīvu “N”) un konkrētu (sensoru (“S”) informāciju. Tāpat cilvēks nevar vienlīdz spēcīgi kārtot un sarindot informācijas plūsmu (rīkoties loģiski) un labi izprast attiecības ar cilvēkiem (reaģēt ētiski). Mūsu psihē darbojas virkne ierobežotāju, kuri, no vienas puses, atsijā nevajadzīgo informāciju, bet no otras puses – orientē sabiedrībā ieņemt tieši to vietu un izvēlēties to darbības veidu, kuru diktē viņa psihes struktūra. Ja cilvēks pretojas psihes struktūras īpatnībām, viņš sevi tikai pārslogo un samazina savas iespējas gūt panākumus.

Tipa apzīmēšanai socionikā izmanto četru burtu kodu, kas ir saīsinājums no angliskiem rakstura iezīmju nosaukumiem.

Turpmāk aplūkosim katru iezīmju pāri atsevišķi. Pakāpeniski noteiksim, kura iezīme ir dominējošā. Pēc atmešanas principa iespējams atrast savu četru burtu kodu, vai savu rakstura tipa zinātnisko nosaukumu. 

Ja katru iezīmju pāri iedomājamies atspoguļotu uz skalas ar pretējiem poliem, tad dominējošai jābūt tikai vienai pusei, nepārkāpjot „0” atzīmi. Neviena pozīcija nav ne labāka, ne sliktāka – tās atšķiras ar to, kura pāra pusē izvietota dominējošā funkcija Viena puse Tev piemīt vairāk, ota puse mazāk. Ja Tu būsi izteikti ekstraverts, tad atzīme uz skalas būs pie paša „E” burta. Ja kādam ekstravertam savukārt būs arī vairākas intravertās iezīmes, viņam atzīme uz skalas pietuvosies „0” punktam, nepārkāpjot to. Tiklīdz cilvēkam dominēs intravertās iezīmes, viņš atzīmēs sevi „0” punkta otrā pusē un būs intraverts. Līdzīgi jārīkojas katrā nākamajā iezīmju pārī.

 

  1. Rakstura iezīme – psihes funkcija
  2. Rakstura iezīmju pāris – Dihotomija
  3. Introverts – Ekstraverts
  4. Intuīcija – Sensorika
  5. Ētika – Loģika
  6. Racionalitāte – Iracionalitāte
  7. Reiņina pazīmes
  8. Statika – dinamika uz foto