“Beta” kvadras talanti, trūkumi08.11.2019

Ievadam: Ko spēj un ko nespēj paveikt kvadras

Dabā visi procesi noris kvadru secībā, arī jebkurā sabiedrībā procesi norit kvadru secībā. Tikai tādā veidā sabiedrība var virzīties pretī attīstībai.

Pasaulē vienmēr nepieciešami jauni produkti – preces, pakalpojumi, kompleksu problēmu risinājumi. Lai tas nonāktu līdz sabiedrībai, procesam jāiziet visas četras stadijas, katrai kvadrai pildot savu noteiktu uzdevumu. Kvadras cita citu nomaina pēc noteiktām un nemainīgām likumsakarībām. Katrs jauninājums uzsākas ar ideju, kuru dod 1.kvadra. Kvadru secība, kā arī sociotipu secība tajā nav maināmi. Tā ir dogma.

Katrai kvadrai paveicamiem darbiem ir ierobežots laika periods, kuru var stimulēt vai arī bremzēt. Tāpat katrai kvadrai ir noteikti darbi – misijas, ar kuriem tā veiksmīgi tiek galā un, ir tādi, kuri neietilpst kvadas kompetencē. To iespējams izprast tikai ar socionikas zināšanām.

Kvadru misijas.

 • Pirmās kvadras misija: jauninājumi un progresa stimulēšana
 • Otrās kvadras misija: projekta organizatoriskā un ideoloģiskā realizācija.
 • Trešās kvadras misija: vecās sistēmas reorganizācija, kardināli uzlabojumi, humānas sabiedrības veidošana.
 • Ceturtās kvadras misija: ideju un procesu kvalitatīva uzlabošana un novadīšana līdz patērētājam.

 Otrās “Beta” kvadras sociotipi:

Sociotips

Kods

Sociālā loma

1.k

2.k

3.k

4.k

Hamlets

ENFJ

Koriģētājs

 E

 T

 P

 S

Maksims

ISTJ

Sistematizētājs

 L

 F

 R

 I

Žukovs

ESTP

Rīkotājs

 F

 L

 I

R

Jeseņins

INFP

Motivētājs

 T

 E

 S

 P

Misija: projekta organizatoriskā un ideoloģiskā realizācija.        Kvadrai jāceļ, jābūvē.

 • Gadalaiks: vasara;
 • Stihija: uguns;
 • Vecums: jaunība.
 • Sabiedrības uztvere: aristokrātiska.
 • Lēmumu īstenošanas veids: izlēmība.
 • Attieksme: objektīva (kolektīva – ietekmējas no vairākuma).
 • Vērtības: pienākuma apziņa, izturība, vara, spēks, nelokāmība, pakļaušana, kārtība, sistēma, likums, hierarhija, uzticība, entuziasms, vienotība, romantika, iedvesmošana, sapņošana.

Ko spēj paveikt otrā – “Betas” kvadra

 • pārņemt, sagrābt un noturēt varu;
 • sargāt, pārvaldīt lielas teritorijas (impērijas);
 • iesaistīties militāros konfliktos un uzvarēt tajos;
 • pārvarēt katastrofas un kataklizmas, nelabvēlīgu notikumu satricinājumus;
 • novērst visatļautību un anarhiju;
 • realizēt globāla mēroga projektus;
 • ieaudzināt mīlestību pret Dzimteni, patriotismu un panākt tautas vienotību;
 • ieaudzināt sabiedrībā disciplīnu, bezierunu pakļaušanos, kas, viņuprāt, mazinās noziedzību;
 • kopīgā lietā iesēt ļaudīs optimismu, līdzdalības un piederības sajūtu, lepnumu par valsti; (to panāk, radot ideoloģijas metodes, bijušajā PSRS iekārtā tas bija komunisms);
 • dot ļaudīm eksistences jēgu – ticību labākai nākotnei;
 • nodrošināt valstī stabilu (iestādē, ģimenē) iekšlietu sistēmu, uzturot drošības un kontroles institūcijas, cietumus, pāraudzināšanas iestādes, armiju.

Ko nespēj paveikt otrā – “Betas” kvadra 

 • radīt kaut ko principiāli jaunu (tā vietā izmanto vecās tehnoloģijas, gan pārņem, gan piesavina citu pieredzi);
 • uzturēt veselīgu ekonomisku konkurenci ražošanā (lai to panāktu, palielina spēka patēriņu un izmaksas);
 • atteikties no sistēmiskās pārvaldes mehānisma (bezierunu pakļaušana) – mainīs kadrus, bet sistēmu paturēs iepriekšējo;
 • elastīgi vadīt procesus – ar grūtībām iziet uz kompromisiem un atzīst savas kļūdas;
 • kvadrā nav pieņemts lūgt piedošanu, viņi nerisina attiecību izlīdzināšanas problēmas;
 • elastīgi rīkoties nekontrolējamās situācijās (situācijās un vietās, kurās valda anarhija – pilnīgā bezkontroles un pašplūsmā notiekošie procesi, un vietās, kurās valda brīva gaisotne, kas nepakļaujas viņu hierarhiskam diktātam).