Psihosofiskā Griba W četros kanālos30.09.2018

Griba (W) – cilvēka dzīves balsts

Mūsu ikdienā daudz kas dienu no dienas atkārtojas. Cilvēkam ir svarīgi spēt jebkurā situācijā pieņemt lēmumus, atbildēt par savu rīcību, izvirzīt mērķi un to sasniegt. Lēmumu pieņemšanu un neatlaidību mērķa sasniegšanā cilvēks veic Gribas funkcijas ietekmē.

Katra funkcija spējīga būt visspēcīgākā kā arī visvājāk izteikta – tas atkarīgs uz kura hierarhijas pakāpiena viņa atrodas: pirmā, otrā, trešā vai ceturtā. Sešiem psihosofiskiem tipiem griba ir 1.kanālā, sešiem 2.kanālā, sešiem 3.kanālā, sešiem 4.kanālā.

 A. Afanasjevs par Griba (W)  izsakās:

Griba kā cilvēka raksturojošā iezīme pārējo psihosofisko funkciju vidū, nav pamanāma līdz brīdim, kopš cilvēks sāk darboties. Psiholoģijā fenomens Griba netiek aprakstīta. Arī Jungs Gribu un atmiņu netika aprakstījis, kaut gan ar to sākās Junga tipoloģija, kad viņš skaidroja I un E būtību. Jungs šīs iezīmes motivēja ar stipru vai vāju sensoro gribu (pēc socioniskā principa) – S.N.

Ja mēs paraugāmies uz ikdienas sadzīvi un laiku, kura ritumu mēs nespējam ietekmēt, tad daudzi piekritīs, ka galvenais dzīvē, ir prasme jebkurā situācijā pieņemt pareizos lēmumus un nest atbildību par tiem.

Šo lomu pilda katra cilvēka Griba

Griba ir katra cilvēka balsts, katra patība, pārliecība par sevi, katra brīvība un neatkarība. Griba dažādiem cilvēkiem atrodas uz tā saucamajiem 4 spēcīguma – hierarhijas pakāpieniem, tas izskaidro krasu un nozīmīgu atšķirību cilvēka rīcībā. Tipi, kuriem griba atrodas uz 1. un 2. pakāpiena pēc rīcības uzvedas kā pieaugušie, bet uz 3. un 4. pakāpiena pielīdzināmi bērniem, kuri aug, attīstās un mācas būt pieauguši.

Elements Griba ir:

 • spēja jebkādā situācijā pieņemt lēmumus;
 • stingri savi iekšējie ētiskie un morālie principi:
 • personas autoritāte – spēja atbildēt par savu rīcību;
 • nepieciešamība pilnveidoties;
 • cilvēka iekšējais enerģētiskais spēks;
 • cilvēka gara spēks, pārliecība par savas rīcības pareizību;
 • drosme neatkarīgi rīkoties jebkurā situācijā.

Cilvēki, kam Griba ir pirmajā kanālā, jebkādā situācijā spējīgi pieņemt pat kardināli svarīgus lēmumus un atbildēt par savu rīcību. Viņiem piemīt milzīga enerģija, kas virza rīkoties, ticība tam, ko viņi dara. Pirmās Gribas tipiem ir nepieciešams būt neatkarīgiem no citu ietekmes. Tie ir tipi, kuri jebkuru ideju spēj padarīt dzīvotspējīgu ilgstošam laika periodam, īstenot ieceres, vadīt un virzīt sabiedrību. Dzīves laikā uzkrāt vērtīgu pieredzi. Līdzīga ir Griba 2 kanālā. 

Psihosofijā, atšķirībā no socionikas, Griba 3. un 4. kanālā neliecina par tās vājumu, bet par to, kā cilvēks mācās būt stiprs. Par tādu var kļūt papildinošās attiecībās.

Griba – W 1. kanālā vai Cara izturība līdzinās dimantam

Afanasjevs Gribu 1. kanālā nodēvējis par “Caru” (Царь). To var pielīdzināt arī lauvai.

1. Griba ir procesu noslēdzēja. Tā jebkuru ideju padara ilgtspējīgu, un sabiedrībā pieņemamu. viņu raksturojot kā cilvēku, kurš sabiedrībā nēsā augstmaņa masku. Griba savā darba procesā visbiežāk ir vientuļniece, kurai nav nepieciešama sabiedrība, jo ir pašpietiekama. Bet viņai nepieciešams piesaistīt sekotājus.

Lauzt un locīt cilvēku ar 1.W nav iespējams, jo to viņš dara ar citiem. Visi tipi, kuriem Griba ir pirmajā kanālā, ietekmē citus cilvēkus, virza viņus sev izvēlētā mērķa sasniegšanai, aizrauj ar savām idejām, iesaista savos darbos, lai padarītu viņu dzīvi labāku (tā to sajūt 1. Griba). Ar pirmās Gribas cilvēkiem lietas jākārto sarunājot un vienojoties. Diviem “Cariem” nav ieteicams ilgstoši atrasties vienā teritorijā, jo savstarpēji notiek tās dalīšana.

Pirmās Gribas cilvēkam raksturīgs ciešs skatiens, viņš ir enerģisks un pārliecināts par sevi, zina, ko vēlas, atrod risinājumu dažādības, sastaptās grūtības pārvar. Uz pasauli raugās it kā no augšas, redzot notikumu secību uz priekšu.

Par saderību. “Caru” vēl pielīdzina Lauvai. Ja runājam par saderību starp sešām pirmajām Gribām,  sešiem Cariem, vai Lauvām, tad katram skaidrs, ka savā starpā saskaņu gūt gandrīz nav iespējams. Ja kāds ir skatījies “Lielisko gadsimtu” (Turku seriāls), tad zina, ka, ja ģimenē dzimst vairāki dēli, tikai viens tiek atstāts dzīvs. Pārējie, vienam nākot pie varas, tiek publiski noslepkavoti. Tas nozīmē, ka 1.W cīnās par līdera lomu.

Labāka saderība ir starp vienas psihosofiskās kvadras “Cariem”: Ļeņinam ar Napoleonu no 3. kvadras, Tolstojam ar Tvardovski no 4. kvadras, Ahmatovai ar Sokrātu no 5. kvadras. Par kvadrām tiks runāts turpmāk.

Rezumē par 1. Gribu:

 • dzimis, lai izdzīvotu un citiem palīdzētu dzīvot;
 • dala sabiedrību „augšējos” un „zemākajos”, pats ieskaita sevi „augšējos”;
 • pašpietiekams vienpatis, kuram nepieciešami sekotāji;
 • uzklausa citu viedokli, paņem nepieciešamo;
 • patur tiesības vienpersoniski rīkoties, tā ir 1. Gribas iekšējā būtība;
 • nesaprot, ko nozīmē „nevaru”, drīzāk tā ir nevēlēšanās darboties;
 • neelastīgums – reti pieņem citu viedokli;
 • ļoti augsta pašrealizēšanās;
 • nav laužama ar varu – 1. Griba jāmotivē;
 • piemīt konservatīvs ģērbšanās stils;
 • ticība iekšējai intuīcijai, kas pierādās dzīvē.
Griba 2. kanālā līdzinās kaučuka izturībai

Afanasjevs 2.W nodēvējis par “Muižnieku” (Дворянин)

Kaučuks spējīgs izplesties tikai līdz noteiktai robežai. Psihotipi, kam griba ir otrajā kanālā, spēj būt lokani un enerģiski, viņus saista intereses dažādās jomās, pēta cilvēku motivāciju. Jomās, kurās jūtas zinoši un pārliecināti, rīkojas droši un neatlaidīgi. Dažkārt neizvērtē veicamo darbu lietderību.

Otrā Griba vienmēr ir pārliecināta par – „pareizi”, „nepareizi”, „labi, slikti”, šīs sajūtas tai diktē iekšējā intuīcija, tās nav iemācītas. 2.W vienmēr sevi sajūt blakus citiem cilvēkiem – kad jāpalīdz, jāpaskaidro, un apzinās, ka kopībā darbi veiksies raitāk. 2.W patīk dot, dažkārt citus aizstāv vairāk kā sevi. Daudzās situācijās viņa ir nepacietīga un nespēj piekāpties. Nenovērtē savu izturību, bieži uzņemas vairāk, kā spēj paveikt. Tikai ar laiku 2.W cilvēks saprot, ka sevi nav pratis saudzēt. Bieži neatskārst kas viņam vajadzīgs. Saprot arī to, ka dodot, pretī nav saņēmis. Tas rada iekšējas pretrunas, ka dažkārt ir vēlme norobežoties no cilvēkiem. Pats cilvēks neizprot savas norobežošanās vēlmi – vai varbūt lai atgūtu spēkus, vai varbūt lai pārdomātu savu rīcību. Turpmāk tik un tā nepārstāj sevi ziedot citiem.

Cilvēks ar 2. Gribu ir vājš psihologs. Viņš nav ziņkārīgs, viņam piemīt vienkāršība, atklātums, uzticēšanas citiem. Dažkārt viņš tiek uztverts kā vāja rakstura mīkstčaulīgs cilvēks. Taču šis skatījums ir mānīgs. Parasti viņš ir pārāk taisnprātīgs, paņems to, kas viņam pienākas.

Rezumē par 2. Gribu:

 • uzmanīga savstarpējās attiecībās;
 • pamana atkāpšanās nepieciešamību, vēlmju maiņas;
 • sabiedriska un spējīga deleģēt atbildību;
 • nešaubīgi dot, nesaņemot pretī;
 • nedala sabiedrību, bet ar visiem izturas vienādi;
 • netiecas gūt slavu, viņai, nepieciešams realizēties;
 • pēta cilvēku motivāciju; iet uz kompromisu;
 • vāji izjūt savas vēlmes, tiecas pildīt citu vēlmes;
 • pārlieku pretimnākoša cilvēkiem – bet nepiemīt psihologa talants;
 • ārēji izpaužas vāja cilvēka ieskats, taču vienmēr paņems to, kas pienākas;
 • nav raksturīga lamuvārdu lietošana.
Griba trešajā kanālā līdzinās kristālam

Afanasjevs cilvēkus ar 3. W nodēvējis par “Mietpilsoni”. (Мещанин)

Trešās Gribas cilvēks jūt sevī spēku un enerģiju, bet tā tomēr ir trausla un sasitama kā kristāls. Viņš bieži šaubās vai ir pieņēmis pareizos lēmumus. Viņa radošā attīstība ir atkarīga no citiem, tādēļ parasti apskauž tos, kuri spējīgi kaut ko dzīvē sasniegt. Savas radošās potences baidās attīstīt, jo faktiski šaubās par tām. Bieži jūtas apdalīts. Īsi pirms rezultāta sasniegšanas savas vājās pārliecības dēļ var pamest iesākto. 3. Gribai nepieciešams atbalsts, ko vislabāk spēj sniegt 2. Griba.

Trešās Gribas cilvēkam vienmēr svarīgi, ko par to teiks pārējie. Ja citi par viņa aizsākumiem reaģēs pozitīvi, tad nebaidīsies attīstīt savas ieceres. Viņiem piemīt godkāre un neizskaidrojams aizvainojums, arī skaudība. Apskauž tos, kuri spējīgi pārvarēt grūtības un sasniegt mērķi. Viņš zemapziņā jūt, ka sabiedrība mīl stiprākos. Viņš ilgi meklē savu vietu sabiedrībā, vēlas izlauzties sabiedrības Elitā. Viņa dzīves jēga ir cīņa. Bet ietiepība – tā ir rīcība.

Rezumē par trešo Gribu:

 • pasauli uztver kā milzīgu hierarhisku sistēmu;
 • iekšējā balss signāli ziņo: Man pietrūkst pārliecības!
 • radikāli maina savus lēmumus, vai arī stāv uz vietas – vidusceļa nav;
 • piemīt vēlme pašapliecināties, līdz pat pārmērībām;
 • mainīgs un nestabils pašvērtējums;
 • konflikts ar apkārtējo pasauli, nejūt, kur vajag, un kur nevajag izcelties;
 • neapjauš situācijas, kurās jāuzņemas atbildība un kur to nevajag;
 • smalki izjūt spēku izvietojumu, saudzīgs pret citu vēlmēm, lēmumiem
 • viņai piemīt daudz snaudošu talantu.

Afanasjevs savā grāmatā “Синтаксис любви”, katru iezīmi apraksta ļoti skrupulozi un detalizēti. Un ļoti plaši. Viņš raksta:

3. Griba, jeb Mietpilsonis neatzīst savas kļūdas un vainu, kaut arī no 100 gadījumiem, 90 gadījumos vainīga viņa. Viņa arī neizprot notikuma patieso stāvokli. Tas nozīmētu, ka viņa ar savām rokām iznīcina pati sevi. Arī piedošanu lūgt nespēj. Tiem, kuriem 3.W ir ar augstu fiziku, mēģina nolīdzināt attiecības ar dāvanām. Skaidri zināms, ka tāda rīcība liecina par 3.W vājumu.

Viss Mietpilsoņa dvēselē dubultojas, arī attiecībā uz slavu. Neviens tik ļoti un karsti nekāro gūt slavu kā 3. Griba. Un neviena cita Griba tik ļoti nekāro kļūt par to, par ko viņa nespēj kļūt, jo tas ir neatbilstoši viņas spējām. Ja arī kādreiz viņai laimējas gūt slavu, tad tā obligāti tiek pārspīlēta.

Griba ceturtajā kanālā pielīdzināma plastilīnam

Afanasjevs tos nodēvējis par “Dzimtcilvēku”

Ceturtās Gribas kanāls ir grūti aprakstāms, jo viņa ietekmē cilvēka darbība gandrīz nav pamanāma. Necīnās par varu, nepiemīt godkāre, nav augstprātīga. Bet, viņuprāt, dzīvē nekas nav mazsvarīgs. Par tādiem parasti saka: Tas ir vismīļākais, iecietīgākais cilvēks uz pasaules, viņa tuvumā pat viegli elpot. Viņš ir pieredzes uzkrājējs un devējs nākamajām paaudzēm.

Viņu var pielīdzināt cilvēkam, kurš nelabprāt pāriet trauslai ledus kārtai, baidoties ielūzt. Ir labs kalpotājs un izpildītājs, viņu viegli veidot un virzīt, un viņš nepretojas, taču arī lieku neuzņemas. Viņam trūkst savas iniciatīvas, vienmēr apstājas kāda šķēršļa priekšā. Nepūlas sakārtot savu personīgo dzīvi. Nespēj būt lokans uzskatos, kas dažkārt kaitē pašam. Viņu neuztrauc situācijas, kurās jau iepriekš ir paredzēts, kā viņam jārīkojas, kā jāizpilda lēmumi, viņš nepretojas.

Ceturtās Gribas cilvēks ir uzticamākais dzīvesbiedrs, lojālākais darbabiedrs, padotais. Viņam raksturīgs dabiskums, vienkāršība uzvedībā, uzskatu brīvība. Ārēji šis cilvēks līdzinās 2. Gribai, bet uzvedībā atšķirīgs, jo otro Gribu nevar locīt. Ceturtai Gribai, vairāk nekākā citām Gribām, blakus vajadzīga saderīga (vienas kvadras) 1. Griba. Tad ar laiku 4.W cilvēks kļūst spēcīgs un varošs.

Rezumē par ceturto Gribu:

 • lielais “bērns” – viņam blakus vajag 1. W, kas par viņu rūpējas un bīda;
 • necīnās par varu, nav godkārīga;
 • var locīt, veidot un ietekmēt;
 • pielīdzināms cilvēkam, kurš baidās pāriet trauslam ledum;
 • pietrūkst savas iniciatīvas;
 • jūt cilvēku vēlmes, pakļaujas spēcīgākajiem;
 • vismīļākais, iecietīgākais cilvēks uz pasaules,
 • attieksmē pret citiem – dabiskums, vienkāršība, atklātība, uzskatu brīvība;
 • vērtību pārmantotāji nākamajām paaudzēm.

No pieredzes: Žukovam, Maksimam, Napoleonam, Draizerim, kuriem pēc socionikas 1. vai 2. kanālā atrodas izdzīvošanas sensorā funkcija, bet pēc psihosofijas Griba ir 4. kanālā, viņus grūti atpazīt kā atbilstošo sociotipu, jo viņiem sensorā funkcija ir noslāpēta. Viņos nav manāms kategoriskums, dominēšana. Pietrūkst gribasspēka, mērķtiecības, pastāvīgas virzīšanās, bieži arī savu mērķu. Bet viņi ir vislabākie izpildītāji.

Turpretī, ja sociotipiem ar 1. vai 2.kanālā atrodošos izdzīvošanas sensoro funkciju pēc socionikas un psihosofisko Gribu 1.  ir  apveltīti ar milzīgu gribasspēku. Tie ir īpaši izturīgi un virzīt spējīgi cilvēki.

 

Vairāk par socioniku un savstarpējām attiecībām uzzināsi, lasot V.L. Miķelsones grāmatu: Atrodi sevi! Tajā ietverta arī psihosofija.
Savukārt par psihosofijas tipiem un attiecībām starp tiem vari izlasīt V.L. Miķelsones grāmatā: Izdzīvot mūžu saskanīgi!