Psihes kanālu apraksts16.09.2018

Psihosofijā, līdzīgi kā socionikā, četras funkcijas pēc noteiktas hierarhiskās secības izvietotas četros psihes kanālos. Kanāla spēku un lomu norāda kārtas numurs – 1.kanāls ir spēcīgākais, savukārt 4.kanāls ir vājākais.

Kanālu spēks, prioritātes

1.kanāla
funkcija

2.kanāla
funkcija

 3. kanāla
funkcija

4.kanāla
funkcija

ar 100% atdevi

ar 80%

ar 40%

ar 20%

Izpaužas
dabiski

Pilnveidojas
izglītojoties

Pieredzes bagāta,
sevis izkopta

Pakļauta citu
ietekmei

Droša par
savu rīcību

Pārliecināta

Bailīga
nepārliecināta

Bezbailīga

Ieinteresēta
pilnveidoties

Adekvāta
dabīga

Pārmērīgi
ieinteresēta

Pietrūkst
ieinteresētības

Kritiska uz
apkārt notiekošo

Samērīgi
kritiska

Pārmērīgi
kritiska

Neuzbāzīga

Svarīgāks
rezultāts

Svarīgāks
process

Pārspīlējums
procesā

Tiekšanās uz
rezultātu

Nepieciešamība pēc
globālas
pārveidošanas

Globāla
stabilizēšana

Lokāla
pārveidošana

Lokāla
stabilizēšana

Pirmā kanāla funkcija ir:

 • katra cilvēka trumpis;
 • atskaites punkts spriedumiem;
 • tai piemīt pārmērības (līdz pārspīlējumiem);
 • pat apzināti funkcijas diktātam nav iespējams pretoties;
 • nav labākā daļa cilvēkā, jo ir egocentriska, monologa, cietsirdīga, mērķa sasniegšanai nekaunīga.

Pirmā kanāla funkcija ir monologa un orientēta uz rezultātu. Pirmā kanāla funkcijas iespaidā cilvēks darbojas gandrīz ar 100% atdevi. Šīs funkcijas aspektā cilvēkam ir savs, neatkarīgs no citiem, viedoklis. Viņš diktē savus noteikumus, kuri citiem jāpieņem.

Pirmā kanāla funkcijas ietekmē notiek pastāvīga attīstība. Darbība funkcijas ietekmē noris automātiski, to diktē iekšējās vēlmes. Visbiežāk cilvēks pats to nepamana, neapjauš funkcijas spēku un pats nespēj to mainīt. Pirmās funkcijas ietekmē cilvēks tiecas pretī rezultātam, par ko uzņemas pilnu atbildību. Taču ceļā uz rezultātu var parādīties egoisms, nežēlība, nerēķināšanās ar citiem, ar viņu naudas līdzekļiem, kā arī ar sasniegšanas veidu. Katrs psihotips pasauli pārveido tieši ar savu visspēcīgāko – 1.funkciju.

Pirmajā kanālā atrodošās funkcijas tendences, kļūstot vecākam:
1. Griba – kļūst prasīgāka, tirāniskāka;
1. Emocija – kļūst nepacietīgāka, kliedzošāka;
1. Fizika – kļūst alkatīgāka, skopāka;
1. Loģika – kļūst dogmatiskāka, iecirtīgāka.

Tas izskaidrojams ar to, ka, gadiem ritot, notiek personības saārdīšanās, kas  automātiski liek viņam vēl vairāk nostiprināt sevī to, kas agrāk kalpoja kā balsts.

Otrā kanāla funkcija ir:

 • plaša, bagātīga, dabīga, lokana;
 • tai nepieciešams partneris vai auditorija;
 • tā ir devīga, arī bezbailīga;
 • tā ir labākā daļa cilvēkā.

Otrā kanāla funkcija ir dialoga un orientēta uz sadarbību, viņai svarīgs darba process. Funkcijas iespaidā cilvēks darbojas gandrīz ar 80% atdevi, tādēļ spēj sasniegt augstus rezultātus, un ir noskaņots izaugsmei. Taču apmēram 20% viņš zaudē tādēļ, ka pilnu atbildību uzņemties nevar un to dala ar citiem, vai uzveļ citiem. Otrajā kanāla atrodošās funkcijas iespaidā cilvēks savā attieksmē pret apkārtējiem ir saudzīgāks un labvēlīgāks. Viņš ir atvērtāks dialogam. Funkcijas iespaidā cilvēka pašvērtējums ir atbilstošs īstenībai, un viņam nepiemīt skaudība.

Trešā kanāla funkcijas ir:

 • cilvēka čūla, kompleksi;
 • piemīt divkosība;
 • bailīgums, neatbilstoša rīcība;
 • pieprasa darba novērtējumu.

Trešā kanāla funkcija ir dialoga un orientēta uz procesu. Funkcijas iespaidā cilvēka darbība pielīdzināma vairs tiksi 40% atdevei. Kaut arī cilvēks pastāvīgi ir mundrs, taču atbildīgus lēmumus attiecīgajā jomā pieņemt neriskē. Mūža garumā tā ir katra cilvēka kompleksu zona. Trešā kanāla funkcijas iespaidā cilvēkam veidojas idealizēti priekšstati, vēlmes, kuras saviem spēkiem nav pārvaramas. Pārvarēšanai vajadzīgs atbalsts. Ja ideāli sabrūk vai nepiepildās, vilšanās sajūta paliek uz ilgu laiku, no kuras pašam grūti atbrīvoties. Ar grūtībām pieņemt citu cilvēku viedokli, bieži vien ir tendence atteikties no pamācībām un aizrādījumiem. Cilvēkam ir jāuzupurējas, lai uzņemoties rūpes par otru cilvēku.

Ceturtā kanāla funkcijai piemīt:

 • nepietiekams sevis novērtējums;
 • nav mērķis, bet eksistences līdzeklis augstāk stāvošo funkciju apmierināšanai;
 • izslēdzas krīzes un stresa situācijās;
 • pieņem cita viedokli bez ierunām;
 • savu vērtību apjauš tikai tad, ja ir gūts pozitīvs rezultāts.

Ceturtā kanāla funkcija ir monologa un orientēta uz rezultātu. Funkcijas iespaidā cilvēka sevi spēj ziedot tikai ar 20% atdevi. Nerodas vēlme attīstīties un radīt kaut ko pašam. Visas darbības ir citu cilvēku darbu un rīcības kopijas. Cilvēks akli seko apkārtējo norādījumiem, vai arī izvairās no viņiem. Nav noturīga interese par apkārt notiekošo, dažkārt pietrūkst motivācijas. Šī kanāla funkcijas iespaidā cilvēks gaida atvērtību, pretimnākšanu. Jūtami 4.kanāla darbības pasivitāte parādās pēc 50 gadiem.

No Veltas Līvijas Miķelsones grāmatas: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”