Četras rakstura pamatiezīmes20.07.2010

Katram sociotipam ir atšķirīgas rakstura iezīmju kombinācijas, kuras ietvertas tipa četru burtu kodā.
Šīs iezīmes grupējas pa četriem pāriem. Katram sociotipam dominē tikai viena pāra puse, kas arī veido šo četru burtu kodu, kurš tāpat kā asins grupa, dzīves laikā nemainās. Iezīmes atspoguļosim uz skalas, uz kuras viena pusē ir viena iezīmju pāra puse, bet pretējā – otra puse. Izvēles prioritāte nevar nostāties uz 0 punkta, ir jādabū vienas puses pārsvars. Piemēram:

Ekstraverts E ————0————– Introverts  I

Pirmais iezīmju pāris raksturo enerģijas apriti – kur un kā cilvēks gūst enerģiju un kādiem nolūkiem viņš to patērē. Tā ir ekstraversija vai introversija, tātad ir 8 intravertie un 8 ekstravertie tipi. 

Raksturīgākais introvertajiem sociotipiem:

 • Nepieciešama ilgāka vienatne;
 • Regulāra uzturēšanās masveida pasākumos viņus iztukšo;
 • Savu enerģiju taupa, neko lieku nedara;
 • Sabiedrībā mazāk pamanāmi, reizēm pat nepelnīti paliek neievēroti;
 • Nepozicionē savu darbību un ģimeni sabiedrībā;
 • Kontaktus bez vajadzības neuzsāk;
 • Svarīgs ir nevis attiecību skaits, bet to kvalitāte;
 • Stingri regulē attiecību robežu;
 • Augstas koncentrēšanās spējas.

Raksturīgākais ekstravertajiem sociotipiem:

 • Vientulība iztukšo un atņem enerģiju;
 • Masveida pasākumi viņus uzlādē;
 • Neprot taupīt savu enerģiju, bieži dara lieku un pārcenšas;
 • Enerģisks, tāpēc sabiedrībā pamanāms;
 • Tieksme savu darbību attīstīt lielā mērogā, kas kļūst pamanāma;
 • Viegli, pat bez īpašas vajadzības, paplašina savu paziņu loku;
 • Bieži vien iegūst daudz draugus, bet attiecības ir virspusējas;
 • Neprot novilkt robežu starp attiecībām, bieži iznesot noslēpumus sabiedrībā;
 • Koncentrējas ar grūtībām, uztver plašu informāciju, bet bieži – virspusēji.

Introvertajiem sociotipiem pirmais burts kodā ir “I”, bet ekstravertajiem sociotipiem pirmais burts kodā ir “E”.


Otrais iezīmju pāris raksturo veidu, kā cilvēks uztver un atceras pasauli un savu vietu tajā. Tā ir intuīcija vai sensorika, katra no tām piemīt 8 sociotipiem. Piemēram:

Sensors S ————0————– Intuīts N

Raksturīgākais intuitīvajiem sociotipiem:

 • Pasauli uztver kā vienotu veselumu, nojauš apslēpto lietu būtību;
 • Viegli uztver abstrakto informāciju un pamana brīdi, kad to pielietot;
 • Pamana kopīgās un atšķirīgās pazīmes, kas rada asociācijas ar līdzīgiem priekšmetiem un parādībām;
 • Savās pārdomās bieži vien pārceļas laikā un telpā;
 • Bieži maina sadzīviskos paradumus;
 • Nepilnīgi izjūt savas maņas, iedziļināšanās to niansēs ir mazsvarīga;
 • Neaizdomājas par lietu kārtību ap sevi un apkārtnē;
 • Nespēj izšķirot vajadzīgās un nevajadzīgās lietas, tendence uzkrāt praktiski nolietojušās lietas;
 • Nepārtraukti dod aizsākumus daudzām idejām, bet tikai dažas no tām realizē paši.

Raksturīgākais sensorajiem sociotipiem:

 • Pasauli uztver konkrēti un reāli;
 • Vispārinātu un nekonkrētu informāciju pielieto ar grūtībām;
 • Visur pamana sīkumus un redz neprecizitātes;
 • Dzīvo šeit un tagad, viņu nesaista nereālas lietas;
 • Konservatīvs savos paradumos;
 • Savas maņas pārvalda līdz niansēm;
 • Uztur regulāru lietu kārtību ap sevi un apkārtnē;
 • Atbrīvojas no visa liekā un savu laiku nokalpojušā;
 • Savā radošajā izpausmē vairāk atdarina citus, nekā rada kaut ko jaunu, bet veiksmīgi un pedantiski ievieš dzīvē citu (intuītu) radītās idejas.

Intuitīvajiem sociotipiem otrais burts kodā ir “N“, bet sensorajiem sociotipiem otrais burts kodā ir “S”.


Trešais iezīmju pāris raksturo vērtības, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu. Tā ir loģika vai ētika, katra no tām piemīt astoņiem sociotipiem. Piemēram:

Ētiskais ————0————– LoģiskaisT

Kas raksturīgs loģiskajiem sociotipiem:

 • Katru situāciju izskata no veselā saprāta pozīcijām;
 • Visu informāciju  uzskaita, strukturē un klasificē;
 • Pamana galveno un būtiskāko, nekavējas pie faktiem, kas uz lietu neattiecas;
 • Nekārto darījumus ar svešu cilvēku starpniecību, labāk izdara to pats;
 • Stingri pastāv par savu taisnību un saviem principiem;
 • Neprasmīgi izpauž savas jūtas un emocijas, distancējās no tām;
 • Neizprot cilvēcisko faktoru, it īpaši, ja tiek aizskartas materiālās intereses.

Kas raksturīgs ētiskajiem sociotipiem:

 • Katru situāciju komentē, ko saka viņa sirdsbalss;
 • Sarežģītā informācijā apjūk, informāciju strukturē un klasificē ar grūtībām;
 • Nepamana galveno un būtiskāko, ietekmējas no mazsvarīgiem faktiem;
 • Labprāt darījumu kārtošanu uztic citiem cilvēkiem, bieži tajos viļas;
 • Viņa principi un pārliecība var krasi mainīties, jo ietekmējas no citiem;
 • Veiksmīg;akais manipulators ar jūtām, kas bieži vien nav patiesas;
 • Spēcīgās empātijas iespaidā izprot cilvēkus un atrod individuālu pieeju, lai visiem būtu labi.

Loģiskajiem sociotipiem trešais burts kodā ir “T”, bet ētiskajiem sociotipiem trešais burts kodā ir “F”.


Ceturtais iezīmju pāris nosaka dzīves ritma izvēli, laika sadalījumu. Tā ir racionalitāte vai iracionalitāte, katra no tām piemīt astoņiem sociotipiem. Piemēram:

Racionālais J ————0————– Iracionālais P

Raksturīgākais racionālajiem sociotipiem:

 • Negaidītas situācijas pavērsienā apjūk, jo jāpārorientē savas darbības plāns;
 • Svarīgiem notikumiem gatavojas iepriekš, ar lielu laika rezervi;
 • Kad ir nepieciešamās zināšanas, lēmumu pieņemšana grūtības nesagādā;
 • Var piespiest sevi pabeigt iesākto darbu;
 • Nepieciešama stabila iekārta, kurā var būt drošs par rītdienu;
 • Tic likumu un līgumu spēkam, kas nodrošina viņa interešu aizsardzību;
 • Ķermenis neatslābināts no dzimšanas, ķermenim trūkst lokanības, kustībām – vijīguma.

Raksturīgākais iracionālajiem sociotipiem:

 • Negaidītās situācijās neapjūk, jo automātiski spēj pārslēgties uz citu darbību;
 • Nav nepieciešama iepriekšēja gatavošanās, jo ir spontāna reakcija uz visu;
 • Vienmēr šaubās, vai ir pietiekami daudz informācijas, lai pieņemtu lēmumu;
 • Grūtības sagādā sevi mobilizēt, lai pabeigtu iesākto;
 • Piemērojas mainīgai iekārtai un situācijām;
 • Uzskata, ka likumi un līgumi nav garanti tam, ka nenotiks krāpšana un pienākumu nepildīšana;
 • No dzimšanas ļoti kustīgs, lokans, elastīgs.

Racionālajiem sociotipiem ceturtais burts kodā ir “J”, bet iracionālajiem sociotipiem ceturtais burts kodā ir “P”.


Saliekot kopā iegūto četru burtu kombināciju un būsim atraduši sava tipa zinātnisko apzīmējumu. Piemēram, ENFJ  Hamlets. Sociotipu MK tabulā atradīsim arī pseidonīmu, kurš vieglāk pielietojams ikdienā. Šinī gadījumā tas ir Koriģētājs.  

Socionika neapgalvo, ka šis sociotipa noteikšanas veids ir vienīgais  un pareizais. Ja cilvēks pats sevi slikti pazīst, tad iegūtā burtu kombinācija, t.i., sociotipa raksturojums var neatbilst jūsējam.  Gadās, ka pieredzējis socioniķis nosaka kāda cilvēka piederību noteiktam sociotipam, bet cilvēks to pieņem ar grūtībām. Tipu uzspiest nevajag. Akcepts ir raksturojuma atbilstība. Bet, ja cilvēks sevi neatpazīst? Tad jāmeklē papildinošais sociotips pēc psihosofijas. Pieredze liecina, ka tieši psihosofiskais tips neļauj cilvēkam sevi ieskaitīt socioniskajā tipā. Piemēram, ētiskais sociotips ar augstu loģiku pēc psihosofijas sajūt sevi vairāk kā loģisko. Un otrādi.  

Raksturojumu ir iespējams noteikt arī ar dažādu automātisko cipara testu palīdzību. Ja vairākos variantos sociotips sakrīt, rodas pamats domāt, ka tas noteikts pareizi. Atliek izlasīt iegūtā sociotipa raksturojumu. Tam jāatbilst vismaz par 75%. Ja neatbilst – sociotips noteikts nepareizi. Cilvēka garastāvokli var mainīt dažādi faktori, pat vairākas reizes dienā – prieks, pārdzīvojumi, laika apstākļi, slimība… Tāpēc ar testiem ne vienmēr var precīzi noteikt sociotipu. Tiem ticamība mēdz nepārsniegt 45%.

Visdrošākā metode – konsultācija pie pieredzējuša socionikas speciālista. Teorijas apgūšana vēl nedod iemaņas noteikt tipu praksē.

Vēl nav izstrādāta vienota metode sociotipa noteikšanai. Kad tas beidzot notiks, socionika kultūrā ienāks sprādzienveidīgi, tā savulaik prognozēja Aušra.