Džeks – ENTJ  loģiski intuitīvais ekstraverts17.07.2010

Rediģēts 19. aprilī 2024. g.  Ievietots atjaunināts Džeka raksturojums no “Atrodi sevi!” e-grāmatas izdotas.

Sociālais pseidonīms: “Eksperimentētājs”

                                     
Prototipi Džeks Londons                                                    Margarita Tečere

Pirmais kanāls visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Džekam tajā atrodas darbības loģika P, – lietišķā, saprātīga resursu sadales, profesionālo spēju novērtēšanas funkcija. 
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Džeka kā racionalizatora arhetipa dzīves vadmotīvsiegūt dzīvē maksimāli daudz jaunumu, paļauties uz savu saprātu, bet, pieņemot lēmumus, paļauties uz savu gūto pieredzi!

Džeks savu dzīvi uzskata par pilnvērtīgu, ja viņam ir iespēja darboties un gūt panākumus,  lai apmierinātu savu unikalitāti. Vienmēr iekļaujas sabiedrības galveno notikumu degpunktā, kas ļauj pamanīt apdraudējumus, trūkumus, nepilnības, kļūdas, kuras mudina novērst vistuvākajā laikā. Džeks bieži pilda tādu kā avārijas novērsēja lomu. 

Džeks pieder tehnologu klubam, viņu aizrauj jaunatklājumi, nebaidās riskēt, un nekavējas ar to ieviešana dzīvē. Rūpējas, lai tiktu novērstas problēmas, kuras traucē nozīmīgu plānu īstenošanā. Ātri pamana savu laiku nokalpojušās tehnoloģijas un gādā to aizstāšanu ar modernām. Viņa ieteikumi padara darbošanos efektīvāku, produktīvu. Džeks būtība izpaužas eksperimentējumos, jaunievedumos, kas sabiedībā atbilst Eksperimentētājam”.

Galvenais izvirzīto mērķu sasniegšanas priekšnosacījums ir radikāli nemainīt pastāvošo kārtību, bet ieviest stabilitāti un likvidēt haosu, tas atbilst viņa vīrišķam tipam. Džekam sabiedrības vajadzības ir prioritāras, daudz nozīmīgākas par savām personīgajām. Viņš labprātāk risina liela mēroga problēmas. Tas dažkārt Džeku mudina pieņemt nepopulārus lēmumus, izaicinot sabiedrību. Viņa darbības princips – ar minimālu spēku sasniegt maksimālus darba rezultātus. Darbam izvēlas drošas, efektīvākās metodes, galvenais, lai darbu nevajadzētu pārstrādāt. Savu ieguldījumu ne vienmēr pārvērš naudiskā izteiksmē.

Džeks kā 3. “Gammas” demokrātu kvadrs pārstāvis ir diktatūras režīma grāvējs, kurš sabiedrību pārorientē ekonomikas augšupejai. Par prioritāru uzskata nepieciešamību nodrošināt stabilu kārtību, nodrošināt cilvēciskus darba un izdzīvošanas apstākļus. Viņam piemītošā taisnīguma izjūta liek rūpēties par taisnīgu resursu sadali. Kritiski izvērtē ieteikumus, ir neapmierināts, ja kāds ignorē viņa jauninājumus. Viņam vienmēr rezervē ir katram gadījumam piemērotas pilnveidošanās iespējas. Ne labprāt dalās ar savām izstrādātām darbības metodēm.

“Eksperimentētēja” domāšana ir dinamiska. Viņš izprot sakarības objektīvajā pasaulē – sociālajās struktūrās, likumos, tehnoloģiskajos procesos. Bez priekšzināšanām var aprakstīt ražošanas vai montēšanas procesus, veicamo darbību secību.

Džeks no bērnības ir draugos ar matemātiku, agri izprot bartera darījumus. Labi atceras ciparus, shēmas, tabulas un strukturētu informāciju. Lietas un parādības pārvērš skaitļu valodā. Viegli pamana neloģiskumu un manipulāciju ar faktiem. Džeks nelabprāt pilda darbus, kuru noslēgums nav prognozējams. Lielgabarīta darbības procesus sadala mazākos etapos. Kā vadītājs, pa etapiem pieprasa darbības pārskatus.

Gandrīz automātiski novērtē darbinieku profesionālās spējas. Ir tas, kurš darbinieku atlasē nevadās pēc diploma, viņa vērtību kritērijos svarīgāka ir darbinieka profesionalitāte, lojalitāte un elastīgums darba procesā.

Saprātīgi rīkojas ar materiālām vērtībām, par kurām uzņēmies atbildību. Zīmīgi, ka savas personīgās finanses nemēdz ekonomēt, viegli iztērē apjomīgus naudas līdzekļus, bet no nelielas summas šķiras nelabprāt.

Viegli maina profesijas, ātri pielāgojas jauniem darba apstākļiem. Viņa motivators, jeb stimuls darboties  ir unikalitātes apziņa, justies zinošam un noderīgam. Bez kavēšanās pilnveidojas un papildina profesionālo līmeni. Nešķiro prestižos un neprestižos darbus, neatsakās no liekiem pienākumiem. Viņu neapmierina tāda darba vide, kurā nav racionālas darba organizācijas, kur bieži notiek slaistīšanās, bezjēdzīga laika nosišana.

Otrais kanāls arī spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Džekam tajā atrodas laika intuīcija T – vīzijas funkcija, nākotnes notikumu prognozespagātnes kļūdu kritika, draudu nojaušana.
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Džeka talants ir stratēģiskā domāšana. Pats atrod, kā regulēt notikumu attīstību un piesaistīt nepieciešamos resursus un cilvēkus.

“Eksperimentētājs” ir no retajiem sociotipiem, kurš dzīvi vienlaikus izdzīvo trijās laika dimensijās – pagātnē, tagadnē un nākotnē. No pagātnes viņš ņem vērtīgāko, kuru izmanto (šodien) esošajā situācijā. Tas noder nākotnes tālejošo mērķu sasniegšanai.
Dzīvi uztver kā sava veida azartspēli, kurā, ir gan veiksmes, gan neveiksmes. Sevi apzinās kā veiksminieku. Džeka dzīves temps ir diezgan straujš, grūti pielāgojas lēnīgiem cilvēkiem. Gausa cilvēku reakcija viņu kaitina.

Džeks reti atrodas atslābinātā stāvoklī, pastāvīgi risina kādas problēmas. Viņam azartu rada izpētīt, aptver objektu, notikumu un procesu savstarpējo mijiedarbību. Viņam ir radoša iztēle un bagāta fantāzija, kas neatpaliek no šīsdienas reālās dzīves. Tāds domu plašums citiem tipiem gandrīz nav sasniedzams.
Savā iztēlē viņš redz lietas un parādības, kurām līdz šim nav bijis atbilstoša apzīmējuma, tāpēc dod tām unikālus nosaukumus. Džekam īpaši rūp, lai darbību un lietu apzīmējumi nepārprotami atbilstu būtībai. Džeku vidū ir daudz valodnieku, jaunvārdu ieviesēju.

Tikko izdzirdētu informāciju automātiski savā prātā modelē, tajā kā kinolentē izgaismojas viss notikumu attīstības process, izšķirot katru nozīmīgu un būtisku operāciju. Pateicoties šai iezīmei, “Eksperimentētējs” spēj prognozēt darbības norises gaitu un rezultātus.

Džeks ir pacietīgs un izturīgs, viegli kontrolē laika plūduma ietekmi uz apkārtējām aktivitātēm. Objektu pasaulē pamana bīstamu situāciju veidošanos, krīzes tuvošanos un attiecīgi koriģē darbības tempus. Ātri aptver, kurus procesus vajag iesaldēt, kad jānogaida un kad jārīkojas nekavējoties, kā iziet no krīzes. Viņš to izjūt gandrīz fizisku sajūtu līmenī.

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais kanāls. Džekam tajā atrodas emociju ētika E, -publiskā viedokļa paušanas funkcija vāja, kolektīva gaisotnes sajušanas funkcija.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Džeks ir kompānijas cilvēks, dzīvespriecīgs optimists, viegli iegūst apkārtējo cieņu un uzmanību. Savas problēmas neizrāda, tās maskē ar smaidu. Dažreiz pat tuvinieki nenojauš, ko viņš jūt savā dvēselē. Par dzīvi nežēlojas, necieš baumu izplatīšanu un aprunāšanu. Nosoda tos, kas kapājas pagātnes notikumos un žēlojas.

Džeks vājās empātijas dēļ, nejūt sava humora robežas, tāpēc gadās, ka viņš neapzināti kādu aizvaino. Taču viņš kā stresa bremzējošais, spēj izkļūt no neveiklām situčijām. Viņa savdabīgais humors patiesi atšķiras no citiem, tieši tādēļ viņu vidū ir brīnišķīgi aktieri, humoristi, tāpat arī dziedātāji un šovu vadītāji.

Džeks izjūt nepieciešamību apmeklēt dažādas lekcijas, no kurām iespējams gūt kādu pamācošu padomu, papildināt savas zināšanas.

No pārējiem loģiskiem tipiem atšķiras ar savu dabiskumu saskarsmē, nav no tiem, kurš kaut ko izspēlē, izliekas, vai uzliek nepieejamības masku, nav ļaunatminīgs  Ar katru spējīgs rast kopēju valodu. Emocionālu  domstarpību gadījumos norobežojas. Vēlas tikties tikai ar pozitīviem cilvēkiem, melus, viltību vai lišķīgu attieksmi nespēj pareizi izprast.

Ir pozitīvists, cilvēkos vienmēr pamana noskaņojuma maiņu, nepieļauj kolektīvā naidīgu gaisotni, domstarpību un nesaskaņu ievilkšanos bezgalībā, jo ir stresa bremzējošs. Viņš necieš publiskus aizrādījumus, kas vērsti pret viņu vai citiem. Nepieņem balss pacelšanu, ko pats nedara. Savas kļūdas atzīst, aizrādījumus pacietīgi uzklausa. Tā kā Džeks koncentrējas uz cilvēka potenciālu, viņš maina tikai saskarsmes distanci un attieksmi ar cilvēku, kas viņu nokaitinājis.

Jūtu ķīmija Džekam ir sveša. Viņš nespēj atrast pareiza satura vārdus, lai savas jūtas verbāli paustu partnerim un pārliecinātu par to nozīmīgumu. Tādās situācijās spējīgs pateikt kaut ko pavisam komisku.

Nav iecienījis svinīgas ceremonijas, samākslotu svētku gaisotni, koķetēriju sarunās. Viņš neiebilst, ja tiek novērtēts viņa darbs, bet liekus slavinājumus uztver kā glaimus un lišķēšanu. Arī skaļus lozungus un ideoloģiskus aicinājumus Džeks uztver kā netiešu spiedienu uz savu personību. Īpaši, ja šie ideoloģiskie aicinājumi kalpo diktatūras ieviešanai. Tādos gadījumos ir noskaņots dot pretsparu.

Džekam nepastāv jēdziens ētiskās normas, taču viņš savā rīcībā vadās pēc vērojumiem sabiedrībā, dažkārt par piemēru ņemot kādu ideālu.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju kanāls. Džekam tajā atrodas sajūtu sensorāS – detalizēšanas funkcia, vāja procesa stabilizēšanas, komforta, kvalitātes radīšanas funkcija.
Psihes ceturtais kanāls pastāvīgi meklē aizstāvību.

Džeks tiecas gūt maksimāli patīkamas sajūtas, vienlaikus nespējot izprast, ka rīkoties, lai tās nodrošinātu un noturētu ilgstoši. Viņš netiecas pēc komforta, greznības un luksusa.  Džeku neietekmē apkārtējais haoss. Darba vidē Džeks to saprot kā nepieciešamību un cenšas izpildīt visas prasības, bet mājās sadzīves neērtības var ilgstoši ignorēt. Sīkās ikdienas saimnieciskās rūpes uzskata par lieku laika šķiešanu. Katram puteklim pakaļ neskraida. Viņa miteklī ar gadiem uzkrājas nolietotu mantu kalni. Tie pārblīvē telpu.

Ēdienu izvēlē nav prasīgs. Galvenais, lai ir ko ēst. Sagaidot mājās ciemiņus, daudz neuztraucas par galda kultūru, servēšanu, galvenais, lai vakars noritētu omulīgā gaisotnē.

Džeka atpūta saistās ar aktīvu darbību, jo pasīvie atpūtas veidi viņu garlaiko. Šī tipa pārstāvju vidū ir daudz ekstrēmu sporta veida cienītāju. Piedalīšanās sacensībās Džekam ir pašapliecināšanās iespēja, viņam svarīgi justies fiziski spēcīgam. Viņš ciena darbīgus, mērķtiecīgus un uzstājīgus cilvēkus.

Jaunībā Džeks neizjūt sevi nobriedušu līderi pozīcijām, taču vienlaikus kaldina plānus, kā izaugt līdz tām. Jau no mazotnes vēlas būt labākais savā jomā. Jaunībā viegli ļaujas citu ietekmei un vērtējumam, kas dažkārt sagrauj viņa ideālus. Sevi un savus talantus mēdz novērtēt par zemu.

Darba procesā viņam nepieciešams izjust sacensību garu, ne tāpēc, ka vēlas būt vislabākais, bet viņu vilina izjust azartu. Būdams vadītājs, darbu procesus nekontrolē, jo arī pašam nepatīk kontrole. Uzskata, ka katram savs darbs jāpilda labprātīgi un apzinīgi. Var viegli deleģēt pienākumus citiem. Veiksmīgi atrod pieeju gan spēcīgīgākiem, gan vājākiem, gan lēniem, gan ātriem cilvēkam. Kvalitātes nodrošināšanai izstrādā metodiskus norādījumus.

Džekam nepieciešams uzmundrinājums no malas un norādes, kā uzvesties sabiedrībā, kā sarunāties, lai citus neaizvainotu. Tāpat viņam blakus nepieciešams partneris, kurš dod padomu ģērbšanās stilā, mājokļa iekārtošanā. To viņš nepārprotami atrod savas trešās kvadras duāla Draizera un aktivatora Napoleona personā.

Džeka ārējās pazīmes

Džeks atšķiras ar savu nemāksloto amerikānisko smaidu, bieži smejas skaļā, sulīgā balsī. Jaunībā ir samērā kalsns, stobra kauli ir gari bet, gadiem ejot, ķermenis pārklājas ar blīvu muskuļu slāni. Pārkāpjot 50 gadu slieksni, mugurai tendence saliekties, veidojot kūkumu. Pleci taisni, plati, ķermeņa svars izlīdzinās vienmērīgi. Sastopami Džeki ar pilnīgu miesas būvi, kuriem aptaukojas vēders, ar krietnu muskuļu un tauku slāni apaug stobra kauli un plecu daļa. 

Džekam ir sportiska, bet ne kareivīga stāja, mierīgi uz vietas nostāvēt nespēj, svaru pārnes no vienas kājas uz otru, visu laiku dīdoties.

Galvas forma proporcionāla, seja pārsvarā iegarena vai kantaina ar nedaudz izbīdītiem žokļa kauliem, piere plata, izteikts zods. Balss pietiekoši skaļa, runas tembrs svārstīgs. Runājot Džeks smaida, ko pavada dzīvi žesti ar lielu atvēzienu. Skatiens dzīvs, acis kustīgas, tās šaudās šurpu turpu, ne pie kā ilgi nekavējas. Sarunājoties izvairās no tiešas skatīšanās partnera acīs. Laiku pa laikam acīs parādās atsvešinātība, ik pa brīdim tās novērš sāņus, vai uz griestiem, it kā atslēdzoties no situācijas.

Džeka sieviete.

Kopējā pūlī viņa pamanāma ar viņai piemītošo kaķa saspringto skatu uz apkārtējiem, kad tas, ieraudzījis peli, un veselīgu smieklu. Džeka neprot flirtēt.

Džekas apģērbs mēdz būt gan uzkrītošs ar nesaskaņotiem krāsu toņiem un vairākiem komponentiem, gan nepamanāmi pelēcīgs. Viņa ignorē modes tendences. Izvēlas brīvo vai sportiskā stila apģērbu, galvenais, lai tērps būtu ērts un praktisks. Izteikti sievišķīgais un elegantais stils (siluets) nav viņas gaumē, garderobē pamanāmas vīrišķās ģērbšanās tendences. Uzskata, ka zīmolu stils liecina par labu gaumi, bet bieži tas ir nepiemērots attiecīgai situācijai, dažkārt izmēros neatbilstošs.
Apģērbu krāsu izvēlē ir tuvu dabas krāsām, gan spilgti zila, arī zaļa, viņa neizjūt spektra krāsu savienojumus (kā varavīksnē blakus savietotie toņi). Taču biznesa Džeka iemanās ģērbties gaumīgi.

Apavus izvēlas praktiskus, retāk lietišķus, bet ne elegantus. Bieži nēsā kurpes ar biezu zoli un botas. 
Lielākai daļai Džeka tipa sievietēm veidojas vīrišķīgs ķermenis, kāju ikri veido blīvu kamolu, kā vīrietim. Arī gaita darbīga, steidzīga, sper garus soļu atvēzienus. Atrodoties miera stāvoklī bieži, ieņem vīrietim raksturīgo ķermeņa pozu.
Džeka sieviete matu griezumam un tā kopšanai nepievērš lielu nozīmi, nav viņas dabā veidot frizūru, izvēlas dabiska stila brīvību.

 

 

 

Džeka nav iecienījusi kosmētiku, izvairās nēsāt bižutēriju. Zīmīgi, ka Džeka sievietes sarunu tēmas ir tehniskas, praktiskas, drīzāk vīrišķīgas, arī sporta tēmas. Bieži viņas aizraujas ar sportu.
Mēdz būt arī pilnīga apjoma Džekas. Viņa izvēlas plandošus, augumam nepieguļošus tērpus. Tiklīdz Džeka dzīvo ar saderīgu sensoro partneri, viņas vizuālais izskats kļūs acīm tīkams.

Džeka vīrietis.

Džeks sabiedrībā pamanāms ar brīvu amerikānisko smaidu. Viņa gaita ir darbīga, strauja, radot ieskatu, ka viņš vienmēr kaut kur steidzas. Sastopams Džeks, kurš ejot, it kā viegli lēkā, ātri pārnesot svaru no pēdas uz purngalu, soļiem plats atvēziens. Brīdī, kad auguma svars tiek pārnests uz purngalu, viss augums paceļas nedaudz uz augšu.

No citiem intuitīvā tipa vīriešiem Džeks atšķiras ar to, ka pievērš uzmanību matu sakārtojumam, savlaicīgi seko matu griešanai. Nepiemīt tendence nēsāt garus matus. Arī ataudzēt garo bārdu nav viņa paradumos, kaut gan šodienas kultūrā arī Džeks iemanījies ataudzēt īso bārdu. Bet daži ataudzē ūsas.

Iepazīstoties, sniedz stingu roku. Džeka skatiens nav vērsts uz partneri, drīzāk skatās sānis vai uz griestiem. Tas viņam ieprogrammēts raksturā, kas liecina par nespēju koncentrēt domas uz attiecībām.
Gadās, ka Džeka vīrieša izskats ir paviršs, nekārtīgs, apģērbs sagumzīts, radot iespaidu, ka viņš nupat pārradies no tāla, neērta brauciena.

 

 

Vīrieša apģērbā var pamanīt stila ziņā grūti savienojamus apģērba komponentus, piemēram, treniņbikses ar uzvalka žaketi. Nosliece ilgstoši valkāt vienu un to pašu apģērbu. Džeka vīrietis dažkārt izvēlas ap kaklu apsietu spilgtu lakatiņu, kurš pamanāms krekla izgriezumā. 
Apavi masīvi, kuri kalpo praktiskumam, bet ne elegancei, bieži viņš tos aizmirst savlaicīgi kopt. Arī botas ar biezu zoli gandrīz neiztrūkstošas ir viņa ikdienā.
Sava ārējā tēla spodrināšanai īpašu vērību nevelta. Džeka vīrietis slikti jūtas lietišķā uzvalkā, kaklasaitē, nēsā tikai gadījumos, kad to pieprasa protokols.

  Piebilde.

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. 
Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba “W”, ja tā atrodas 1. kanālā.

Džeka raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html