Sociotipu sociālo pseidonīmu īss raksturojums20.01.2024

Pseidonīms ir pieņemts vārds vai uzvārds, ar ko rakstnieki, žurnālisti paraksta savus darbus vai izmanto īstā vārda vai uzvārda vietā. Bieži pseidonīmus pieņem aktieri, mākslinieki, kā arī sabiedriskie vai politiskie darbinieki. Vikipēdija.

Socionikā pseidonīms aizstāj zinātnisko – četru burtu kodu, kura lietošana var būt apgrūtinoša. Līdz šim socionikas literatūrā nav atrodams neviens raksturojošs apraksts par sociālās dabas pseidonīmiem. Vairāk par sociāliem pseidonīmiem var lasīt rakstā “Lietosim sociotipu sociālos pseidonīmus!”
Tabulā blakus zinātniskam nosaukumam ievietotas Reiņina pazīmes (+) pozitīvists, (-) negatīvists, tās ietekmē tipa raksturu un saskarsmi. Seko tabulai!

SOCIOTIPS

Bijušais sociālais
nosaukums pēc V.Guļenko

Pseidonīmi – pieņemti
lietošanā Latvijā,
biedrībā “Socionika” kopš 2014. gada

Aušras nodēvētie
prototipi

Starptautiskā abreviatūra

Pirmā “Alfas”– Bērnības – Pavasara kvadra

Donkihots

ENTP (+)

Pētnieks

Izzinātājs

Dimā

ISFP (-)

Starpnieks

Komfortradis

Igo

ESFJ (+)

Entuziasts

Iedvesmotājs

Robespjērs

INTJ (-)

Analītiķis

Reorganizētājs

Otrā “Betas”– Jaunības – Vasaras kvadra

Hamlets

ENFJ (+)

Aktieris

Koriģētājs

Maksims

ISTJ (-)

Inspektors

Sistematizētājs

Žukovs

ESTP (+)

Maršals

Rīkotājs

Jeseņins

INFP (-)

Liriķis

Motivētājs

Trešā “Gammas”– Brieduma – Rudens kvadra

Napoleons

ESFP (+)

Politiķis

Virzītājs

Balzaks

INTP (-)

Kritiķis

Kritiķis

Džeks

ENTJ (+)

Uzņēmējs

Eksperimentētājs

Draizers

ISFJ (-)

Sargātājs

Sargātājs

Ceturtā “Deltas”–  Senatnes – Ziemas kvadra

Štirlics

ESTJ (+)

Administrators

Administrētājs

Dostojevskis

INFJ (-)

Humānists

Attīstītājs

Hakslijs

ENFP (+)

Padomdevējs

Izdibinātājs

Gabēns

ISTP (-)

Meistars

Amatnieks

Vispirms ir lietderīgi paskaidrot, kā tiek noteikts sociotipa vecums.

Sešpadsmit sociotipi dalās četrās komfortablās grupās – kvadrās. Likumsakarīgi, ka pirmā – Bērnības kvadra ir visjaunākā, Donkihots uzsāk civilizāciju, līdz ar to no 16 sociotipiem ir visjaunākais. Tam seko pārējie sociotipi tieši tādā secībā, kādā izvietoti kvadrās. Kvadru atspoguļojumā skaidri redzam, ka visvecākais sociotips atrodas 4. Senatnes kvadrā un tas ir Gabēns, kurš noslēdz procesus.

No sociotipa vecuma un kvadras, ir atkarīgas viņa spējas, talanti, intereses, vieta sabiedrībā, paveicamo darbu veikšanas izturība vai nenoturība. Sociālais pseidonīms galvenokārt ietver sevī psihes 1. vai 2. kanāla funkcijas jēgu.
___________________________________________________________________________

Donkihots – “Izzinātājs”, kreatīvs tips. Viņu aizrauj objektīvā, tehniskā vide, viss jaunais, neizdibinātais, pasaules eksistences un norišu likumsakarības. Nākotnes projektu ideju ģenerētājs, bet nav noturīgs tās realizēšanā un fiziskos darbos. Ja nerodas jaunas iespējas kaut ko tvert, un pētīt, Donkihots jūtas nepilnvērtīgs. 
Dimā – “Komfortradis”. Dziļi empātiskais tips. Blakus kreatīvajam Donkihotam nepieciešams cilvēks, kurš rūpējas par viņu, ievieš komfortu apkārtnē, uzrauga viņa fizisko ķermeni. Vidē, kurā apgrozās “Komfortradis” ir jautrība, kompānijas gars, viss tiek veikts cilvēka fiziskās labsajūtas gūšanai un uzlabošanai.
Igo – “Iedvesmotājs”.  Altruistisks tips, kuram svarīgs cilvēciskais faktors, kurš rūpējas par cilvēku dvēselisko komfortu, noņem spriedzi. Vidē, kurā mīt “Iedvesmotājs”, nepastāv garlaicība. Viņam vienmēr atrodas iedvesmojoši, uzmundrinoši vārdi un idejas, īpaši iejūtīgs pret likteņa pamestiem. 
Robespjērs – “Reorganizators. Sistēmas piekritējs. Viņam svarīga sava sistēma, sava kārtība, pasaules likumsakarības. Ir jauninājumu piekritējs, atklājējs, viss, kas neatbilst viņa patiesību skalai, spēj kardināli mainīt, reorganizēt, kas ne katrreiz sakrīt ar pārējo sabiedrības daļu. Tādēļ bieži piedzīvo pretsparu. 
__________________________________________________________________________

Hamlets – “Koriģētājs”. Sabiedrības uzraugs. Koriģētājam ļoti svarīgs cilvēciskais faktors un sabiedrības noskaņojums pat plašā mērogā. Zibenīgi aptver situāciju, vienmēr atradīs veidu, kā uzrunāt cilvēkus, pārliecināt viņus, pievēršot uzmanību arī sev. Tikpat zibenīgi spēj mainīt savus nodomus pretējā, sev vēlamā virzienā.
Maksims – “Sistematizētājs”. Stingras sistēmas cilvēks. Dzīves jēgu izprot stabilā un prognozējamā sistēmā, novēršot haosu, nenoteiktību. Visu pakļauj noteiktiem rāmjiem, kontrolei, grūti ietekmējams, nepieļauj manipulēšanu, mānīšanos, maksimāli rūpējas par drošības sistēmu ieviešanu.
Žukovs – “Rīkotājs”. Reālists, dzimis līderis. Pasauli uztver tieši un konkrēti. Darbojas enerģiski, talantīgi darbā iesaista un aizrauj cilvēkus, sadala pienākumus, darbības procesā ātri pamana un izvērtē katram piemēroto vietu. Haosa un stagnācijas situācijās ātri savāc komandu un prasmīgi izrīko darbībai.
Jeseņins – “Motivētājs. Vērienīgs sadzīves vērotājs. Ātri pamana visus reālās sadzīves notikumus, pats iesaistās tajos, lai novērstu negāciju izplatīšanos. Veiksmīgi piemeklē atbilstošus vārdus, lai spētu cilvēkus motivēt pozitīvai rīcībai. Spēj regulēt attiecības vajadzīgajā virzienā, arī dot emocionālu pretsparu un pārliecināt.
_____________________________________________________________________________

Napoleons – “Virzītājs”. Harizmātiska personība, dzimis līderis. Viņam nepieciešams cilvēciskais faktors, bez tā viņš ir kā bez mēles. Ātri pamana cilvēku noskaņojumu, saprot, uz kuru var paļauties. Milzīgā gribasspēka ietekmē savu plānu īstenošanā spēj virzīt un aizraut sev līdz cilvēku masas. Veiksmīgi regulē saskarsmi.
Balzaks – “Kritiķis”. Staigājoša enciklopēdija. Grāmatu tārps, viszinošs. Jebkuru jaunu informāciju vai ideju vispirms nesteidzīgi un skeptiski “izsijā” caur savu vērtību prizmu, aptverot tās jēgu, atmetot, viņaprāt, nevajadzīgo, tāpēc sabiedrībā iemantojis “piekasīgā” vai “kritiķa” iesauku.
Džeks – “Eksperimentētājs”. Avārijas situāciju glābējs. Parasti viņš ir sabiedrības galveno notikumu degpunktā. Aizrautīgi meklē un pamana jauninājumus, nebaidās tos pielietot dzīvē, jo pamana apdraudējumus, nepilnības, trūkumus, kurus novērš visdrīzākā laikā. Tiklīdz ar vienu ideju saradis, ir citas meklējumos.
Draizers – ”Sargātājs”. Morāles normu aizstāvis. Labs, bet piesardzīgs cilvēku pazinējs. Vienmēr ir nomodā par sabiedrību, seko, lai tiktu saglabātas ētiskās normas, lai netiktu, aizskartas cilvēktiesības.  Līdzjūtīgs gadījumos, kad saskata pāri nodarījumus sociāli mazāk aizsargātai sabiedrības daļai – veciem, slimiem cilvēkiem, invalīdiem, trūcīgiem, un dzīves atstumtiem.
_____________________________________________________________________________

Štirlics “Administrētājs”. Sabiedrības pārraugs. Viņa dzīves galvenā vērtība, ir problēmu pamanīšana. No  bērnības labi izprot darba organizācijas principus, tādēļ, redz katra vietu tajos. Prasīgs, pievērš lielu uzmanību kvalitātei, tādēļ savā apkārtnē bieži pat bez pamudinājuma veiksmīgi izrīko – administrē cilvēkus.
Dostojevskis – “Attīstītājs”. Morālists sabiedrībā. Dziļi empātisks cilvēks. Ir pārliecināts, ka katrs cilvēks spējīgs mainīties un kļūt labestīgs, tad sabiedrībā izzustu cietumi. Viņu aizrauj cilvēku attiecību noslēpumi, daudz laika veltī zināšanu papildināšanai. Viņa vadmotīvs – humānas sabiedrības attīstība, ir daudzu ģeniālu ideju autors.
Hakslijs – “Izdibinātājs”.  Sabiedrības notikumu izlūks. Zinātkārs, radošs, jebkurā sabiedrības daļā viņa acis tver visu notiekošo. Bieži pamana kaut ko neparastu, jaunu, unikālu, ko citi nepamana. Nenorimst, iekams nav aptvēris un izdibinājis, kas katrā situācijā varētu būt noderīgs, izdevīgs, ja ne tagad, tad kādreiz nākotnē.  
Gabēns – “Amatnieks”. Neaizvietojams meistars.  Piedzimst ar talantīgām  roku darbu prasmēm, smalki izjūt objekta formu, līnijas, tekstūru, vissmalkākās krāsu nianses, turklāt spējīgs veikt īpaši smalkus roku darbus. Viņa paveiktais darbs nekad nav jāpārstrādā. Kā komfortmīlis, ātri pamana estētiskās dabas nepilnības, bezgaumību. Retāk tieksme iegādāties jaunu objektu, drīzāk to pārveido sev tīkamā izskatā.
____________________________________________________________________________

Ir  pienācis laiks atvadīties no Aušras populāro cilvēku vārdos nosauktiem socionisko tipu pseidonīmiem un pamazām pieņemt socoālās dabas pseidonīmus. Šobrīd piešķirtais pseidonīms nav dogma, iespējams, tas gadu gaitā tiks mainīts. Svarīgi, lai tiktu izveidota vienota sociotipu nosaukumu sistēma.