Sociālo pseidonīmu īss raksturojums10.04.2024

Pseidonīms ir pieņemts vārds vai uzvārds, ar ko rakstnieki, žurnālisti paraksta savus darbus, izmantojot īstā vārda vai uzvārda vietā. Pseidonīmus bieži pieņem arī aktieri, mākslinieki, kā arī sabiedriskie vai politiskie darbinieki. Vikipēdija.

Socionikā pseidonīms aizstāj zinātnisko – četru burtu kodu, kura lietošana ikdienā var būt apgrūtinoša. Līdz šim socionikas literatūrā nav atrodams neviens raksturojošs apraksts par sociālās dabas pseidonīmiem. Vairāk par sociāliem pseidonīmiem var lasīt rakstā Lietosim sociotipu sociālos pseidonīmus!”

Ievietotajā tabulā, blakus zinātniskam nosaukumam, ievietotas Reiņina izdalītās pazīmes, piemītošas sociotipiem (+) pozitīvists, (-) negatīvists. Arī tā ir viena no pazīmēm, kura ietekmē tipa raksturu un saskarsmi. 

SOCIOTIPS

Bijušais sociālais
nosaukums pēc V.Guļenko

Pseidonīmi – pieņemti
lietošanā Latvijā,
biedrībā “Socionika” kopš 2014. gada

Aušras nodēvētie
prototipi

Starptautiskā abreviatūra

Pirmā “Alfas”– Bērnības – Pavasara kvadra

Donkihots

ENTP (+)

Pētnieks

Izzinātājs

Dimā

ISFP (-)

Starpnieks

Komfortradis

Igo

ESFJ (+)

Entuziasts

Iedvesmotājs

Robespjērs

INTJ (-)

Analītiķis

Reorganizētājs

Otrā “Betas”– Jaunības – Vasaras kvadra

Hamlets

ENFJ (-)

Aktieris

Koriģētājs

Maksims

ISTJ (+)

Inspektors

Sistematizētājs

Žukovs

ESTP (-)

Maršals

Rīkotājs

Jeseņins

INFP (+)

Liriķis

Motivētājs

Trešā “Gammas”– Brieduma – Rudens kvadra

Napoleons

ESFP (+)

Politiķis

Virzītājs

Balzaks

INTP (-)

Kritiķis

Kritiķis

Džeks

ENTJ (+)

Uzņēmējs

Eksperimentētājs

Draizers

ISFJ (-)

Sargātājs

Sargātājs

Ceturtā “Deltas”–  Senatnes – Ziemas kvadra

Štirlics

ESTJ (-)

Administrators

Administrētājs

Dostojevskis

INFJ (+)

Humānists

Attīstītājs

Hakslijs

ENFP (-)

Padomdevējs

Izdibinātājs

Gabēns

ISTP (+)

Meistars

Amatnieks

Vispirms ir lietderīgi paskaidrot, kā tiek noteikts sociotipa vecums. 

Sešpadsmit sociotipi dalās četrās komfortablās grupās – kvadrās. Likumsakarīgi, ka pirmā – Bērnības kvadra ir visjaunākā, Donkihots uzsāk civilizāciju, līdz ar to no 16 sociotipiem ir visjaunākais. Tam seko pārējie sociotipi tieši tādā secībā, kādā izvietoti kvadrās. Kvadru atspoguļojumā skaidri redzam, ka visvecākais sociotips atrodas 4. Senatnes kvadrā un tas ir Gabēns, kurš noslēdz procesus.

No sociotipa vecuma un kvadras, ir atkarīgas viņa spējas, talanti, intereses, vieta sabiedrībā, paveicamo darbu  izturība vai nenoturība.
Sociālais pseidonīms galvenokārt ietver sevī psihes 1. vai 2. kanāla funkcijas jēgu. Lai, Tu lasītāj, izprastu pseidonīma jēgu, pajautā sev: Vai es justos nepilnvērtīgs, ja man būtu liegts?….
_______________________________________________________________________

Pirmā kvadra 

Donkihots –“Izzinātājs”, kreatīvais tips. Viņu aizrauj lietu apslēptā iespējas, jaunu daudzsološu ideju un teoriju potenciālās perspektīvas, viss jaunais, neatminētais, eksistences likumsakarības pasaulē, viņš tiecas par to uzzināt ko vairāk. Izzinātājam bieži uzrodas oriģinālas, negaidītas idejas, piemīt izteikti asociatīva domāšana, ar kuras palīdzību viņš spēj saskatīt sakarības ar vis neatbilstošākiem objektiem. Apdāvināts nākotnes projektu ideju ģenerētājs. Ja neparādās jaunas iespējas ko pētīt, Izzinātājs jūtas nepilnvērtīgs. Iejuties procesā, viņš spēcīgi ar to aizraujas.

Dimā – “Komfortradis”. Dziļi empātiskais tips. Estēts, kurš smalki izjūt lietu funkcionalitāti un praktiskumu. Viņam spēcīgi izteikta harmonijas uztvere, gan mājās, gan darba vietā rūpējas par komfortablas vides radīšanu. Vidē, kurā apgrozās “Komfortradis”, valda kompānijas gars, viss tiek veikts cilvēka fiziskās labsajūtas gūšanai un uzlabošanai. Ir pārliecināts, ka labas pašsajūtas priekšnosacījums ir ērts telpas iekārtojums, siltums un mājīgums tajā, garšīgs ēdiens, patīkama gultas veļa, mierīgs noskaņojums, laba mūzika, kas rada dvēseles mieru. Uzskata, ka ikviens ir dzimušais cilvēks ir tiesīgs priecāties, baudīt dzīvi šodien un ik brīdi.

Igo – “Iedvesmotājs”.  Altruistisks tips, kuram īpaši svarīgs ir cilvēciskais faktors. Viņš rūpējas par cilvēku emocionālo komfortu, mazina spriedzi. Viņam piemītošā empātija ļauj iejusties citu cilvēku likteņos, kuru labā spēj ziedot savu brīvo laiku. Iedvesmotājs lieliski redz apkārtējo emocionālo noskaņojumu. Vidē, kurā mīt “Iedvesmotājs”, nepastāv garlaicība. Uzstājoties publikas priekšā ar sev piemītošo emocionalitāti, spēj uzmundrināt, un iedvesmot cilvēkus. Viņam vienmēr atrodas iedvesmojoši, uzmundrinoši vārdi, īpaši iejūtīgs pret likteņa pamestajiem. Iedvesmotājs augsti vērtē ģimeni, kura viņam ir svarīgāka par karjeru.

Robespjērs – “Reorganizators. Sistēmas piekritējs.  Sliecas analizēt apkārtējo pasauli un visu tajā notiekošo. Viņu interesē atklāt objektu jēgu, bet ne vienmēr viņā atklājumus ir iespējams ieviest dzīvē. Augstu vērtē abstraktas idejas, viņam piemīt talants radīt veselas sistēmas. Reorganizatoram ir svarīga sava sistēma, sava kārtība, nemanīgas pasaules likumsakarības. Tostarp viņš ir ieinteresēts atklāt cilvēku iekšējās rakstura īpašības un iedzimtās spējas. Ir inovāciju piekritējs, pirmatklājējs. Visu, kas neatbilst viņa patiesības skalai, Reorganizators spēj kardināli mainīt, reorganizēt, kas ne katrreiz sakrīt ar pārējo sabiedrības daļu, tāpēc bieži piedzīvo pretsparu. Viņam ir raksturīgi uzsvērt taisnīgumu. 
______________________________________________________________________

Otrā kvadra

Hamlets – “Koriģētājs”. Sabiedrības pārraugs. Koriģētājs smalki jūt apkārtējo emocionālo stāvokli. Viņam piemīt dramatiskas emocijas, pateicoties kurām, viņam izdodas radīt un koriģēt emocionālo gaisotni sabiedrībā, pārvaldīt un koriģēt lielas cilvēku masas. Viņam svarīgs cilvēciskais faktors un sabiedrības noskaņojums ļoti plašā mērogā. Pasauli viņš uztver kā teātri, bet viņš –“aktieru” koriģētājs. Koriģētājs ir pretrunīgs sociotips, zibenīgi aptver situāciju, vienmēr atrod veidu, kā uzrunāt cilvēkus, ietekmēt, pārliecināt viņus. Tikpat zibenīgi viņš var mainīties pretējā virzienā, ietekmējot cilvēkus negatīvā nozīmē, kūdot. Koriģētājam kluss miers ir iznīcinošs.  

Maksims – “Sistematizētājs”. Stingras sistēmas cilvēks. Dzīves jēgu Sistematizētājs izprot stabilā un prognozējamā sistēmā. Viņš cīnās, lai novērstu haosu un nenoteiktību, iedibinot stabilitāti. Visu pakļauj noteiktiem rāmjiem, kontrolei, ir praktiski neietekmējams, nepieļauj manipulēšanu, krāpšanu, maksimāli rūpējas par drošības sistēmu ieviešanu. Sociotipam ar askētiski noslēgtu dzīvesveidu ir raksturīgi analizēt attiecības starp apkārtējās pasaules objektiem, veidot stingri noteiktu klasifikāciju, paredzot tajā ietvert pilnīgi visas iespējamās norises sabiedrībā. Pasaule uztver kā veselu hierarhisku sistēmu, kurai jābūt stabilai un kuru nedrīkst mainīt.

Žukovs – “Rīkotājs”. Reālists, dzimis līderis. Pasauli uztver tieši un konkrēti. Precīzi novērtē spēku izvietojumu apkārtējā vidē. Lieliski pamana citu cilvēku profesionālās īpašības. Darbības procesā ātri pamana un izvērtē katram piemērotu vietu. Rīkojas enerģiski, ātri reaģē negaidītās situācijās. Prasmīgi iesaista darbā cilvēkus, skaidri un saprotami izklātu veicamo darbu apjomu. Rīkotājam piemīt talants prasmīgi izprast, kā sadalīt pienākumus. Haosa un stagnācijas situācijās ātri savāc komandu un lietpratīgi norāda katram savu darbības lauku. Sliņķus un nepaklausīgos spēj izrīkot, izdarot emocionālu spiedienu.

Jeseņins – “Motivētājs. Vērienīgs sadzīves situāciju vērotājs. Motivators smalki izjūt apkārtējo emocionālo stāvokli. Ātri pamana visus reālās sadzīves notikumus, pats iekļaujas tajos. Viņš ir maigs un taktisks saskarsmē, viņam pat domās ir nepatīkami apjaust par situācijām, kad cilvēki sastrīdas, aizvaino viens otru, tāpēc viņš nežēlo laiku, lai censtos novērstu sabiedrībā negāciju izplatīšanos. Veiksmīgi un ar patīkamu smaidu piemeklē piemērotus vārdus, lai motivētu cilvēkus pozitīvai rīcībai. Viņam piemīt spēja regulēt attiecības vajadzīgajā virzienā, tostarp ietekmēt citus, izdarot emocionāli spiedienu, vai motivēt pārpratumu rašanās iemeslus.

_____________________________________________________________________

3. kvadra 

Napoleons – “Virzītājs”Harizmātiska personība, dzimis līderis. Virzītāja kā līdera vara neizpaužas ar vardarbību, viņš savu panāk ar laipnību, uzticēšanos un uzslavām. Viņam nepieciešams cilvēciskais faktors, bez tā viņš ir kā bez mēles. Ātri pamana cilvēku noskaņojumu, saprot, uz kuru var paļauties, kā arī sajūt spēka samērīgumu.  Virzītājam piemīt caursišanas spējas, milzīgā gribasspēka ietekmē savu plānu īstenošanā spēj aizraut līdz cilvēku masas un virzīt tās panākumu gūšanai. Veiksmīgi regulē saskarsmi. Mērķa sasniegšanai spēj izdarīt emocionālo spiedienu. Ja citi viņu cenšas emocionāli iespaidot, nepiekāpjas, bet pretojas. Ir darbīgs cilvēks, necieš dīkstāves. Citus izvērtē pēc viņu spējām darboties tūlīt un nekavējoši.

Balzaks – “Kritiķis”. Staigājoša enciklopēdija. Grāmatu tārps, viszinošs. Jebkuru jaunu informāciju vai ideju vispirms nesteidzīgi un skeptiski “izsijā” caur savu vērtību prizmu, aptverot tās jēgu, atmetot, viņaprāt, nevajadzīgo, tāpēc sabiedrībā iemantojis “piekasīgā” vai Kritiķa iesauku. Lieliski redz pagaidu procesu norisi, pasauli uztver kā pareģojamu izmaiņu plūsmu. Viegli pamana visnenozīmīgākās notikumu attīstības tendences. Viņam piemīt spēja to iepriekš redzēt un brīdināt sabiedrību.

Džeks – “Eksperimentētājs”. Avārijas situāciju glābējs. Parasti viņš ir sabiedrības galveno notikumu degpunktā. Aizrautīgi meklē un pamana jauninājumus, nebaidās tos pielietot dzīvē, jo pamana apdraudējumus, nepilnības, trūkumus, kurus novērš visdrīzākā laikā. Tiklīdz ar vienu ideju saradis, ir citas meklējumos. Eksperimentētājs var sākt jaunu darbību, nepabeidzot iepriekšējās, jo jau ir iededzies jaunam eksperimentam. Tas uztur Džeka interesi dzīvot.

Draizers – ”Sargātājs”. Morāles normu aizstāvis. Labs, bet piesardzīgs cilvēku pazinējs, viegli izprot attiecības starp tiem. Saskarsmē izjūt, vai attiecības ir patiesas, jeb samākslotas, lišķīgas.  Vienmēr ir nomodā par sabiedrību, seko, lai tiktu saglabātas ētiskās normas, lai netiktu, aizskartas cilvēktiesības.  Līdzjūtīgs gadījumos, kad saskata pāri nodarījumus sociāli mazāk aizsargātai sabiedrības daļai – veciem, slimiem cilvēkiem, invalīdiem, trūcīgiem, un dzīves atstumtiem.
____________________________________________________________________

Ceturtā kvadra 

Štirlics “Administrētājs”. Sabiedrības pārraugs. Viņa dzīves galvenā vērtība, ir problēmu pamanīšana, kuras traucē cilvēka normālu dzīves apstākļu baudīšanu. Un to novēršana. No  bērnības labi izprot darba organizācijas principus, tādēļ, redz katra indivīda vietu tajos. Prasīgs, pievērš lielu uzmanību kvalitātei, tādēļ savā apkārtnē bieži pat bez pamudinājuma veiksmīgi izrīko – administrē cilvēkus. Uzrauga, lai viss padarītais būtu augstā kvalitātē, nešķirojot, vai tas ir darba vietā, vai mājās.

Dostojevskis – “Attīstītājs”. Morālists sabiedrībā. Dziļi empātisks cilvēks. Katrā cilvēkā spēj atpazīt viņa potenciālās iespējas un atklāt tās. Ieinteresēts attīstīt personības ētisko potenciālu, un labākās dvēseliskās īpašības. Ir pārliecināts, ka katrs cilvēks spējīgs mainīties un kļūt labestīgs, tad sabiedrībā izzustu cietumi. Viņu aizrauj cilvēku attiecību noslēpumi, daudz laika veltī zināšanu papildināšanai šajā jomā. Viņa vadmotīvs – humānas sabiedrības attīstība, ir daudzu ģeniālu ideju autors.

Hakslijs – “Izdibinātājs”. Sabiedrības notikumu izlūks. Zinātkārs, radošs, jebkurā sabiedrības daļā viņa acis tver visu notiekošo. Lieliski pārzina cilvēku slēptās spējas. Izdibinātājs interesējas par neparastiem cilvēkiem, viņu spējām, talantiem, īpaši bērniem. Bieži pamana kaut ko neparastu, jaunu, unikālu, ko citi nepamana. Nerimst, iekams nav aptvēris un izdibinājis, kas katrā situācijā var būt noderīgs, izdevīgs ja ne tagad, tad kaut kad nākotnē.

Gabēns – “Amatnieks”. Neaizvietojams meistars.  Piedzimst ar talantīgām  roku darbu prasmēm, smalki izjūt objekta formu, līnijas, tekstūru, vissmalkākās krāsu nianses, turklāt spējīgs veikt īpaši smalkus roku darbus. Viņa paveiktais darbs nekad nav jāpārstrādā. Kā komfortmīlis, vairāk uzmanības velta mājīguma radīšanai, ātri pamana estētiskās dabas nepilnības, bezgaumību. Retāk tieksme iegādāties jaunu objektu, drīzāk to pārveido sev tīkamā izskatā.

____________________________________________________________________

Ir  pienācis laiks atvadīties no Aušras populāro cilvēku vārdos nosauktiem socionisko tipu pseidonīmiem un pamazām pieņemt socioālās dabas pseidonīmus. Šobrīd piešķirtais pseidonīms nav dogma, iespējams, tas gadu gaitā tiks mainīts. Šos pseidonīmus pagaidām izmanto tikai Latvijā. Svarīgi, lai tiktu izveidota vienota sociotipu nosaukumu sistēma.