Maksims – ISTJ loģiskais sensorais introverts17.07.2010

Rediģēts 14. martā 2024. g.  Ievietots atjaunināts Maksima raksturojums no e- grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: “Sistematizētājs”

Prototips: Antons Makarenko

Autores piebilde par prototipa maiņu :
Krievijas rakstnieka Maksima Gorkija socioniskais tips ir noteikts nepareizi, tas atbilst Džeka tipam, tāpēc es viņu šeit neievietoju. Pilnībā šim tipam atbilst A. Makarenko, izcilais pēckara perioda pedagogs. Viņš nodibināja internetskolu, kurā pieņēma palainīgākos un uz noziedzīga ceļa nonākušos, klaiņojošos bērnus. Skolā valdīja dzelzs discipnīma, bet bērni no tās neizvairījās, gluži otrādi – Makarenko viņus īsā laika periodā izveidoja par paklausīgiem bērniem. 

Pirmais kanāls visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Maksimam tajā atrodas 0 sistēmas loģikahierarhijas, disciplīnas un stingras procedūras ievērošanas funkcija. 
Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Maksima kā pārrauga vadmotīvs: Dzīvot nozīmē ievērot likumus, nodrošinot stabilitāti savā apkārtnē, rūpēties par sabiedrības saliedētību, izglītības un kultūras līmeņa attīstību un sociālo aizsardzību.
Atšķirībā no citiem sociotipiem, kuri nodarbojas ar to, ko vēlas, Maksims spēj darīt arī to, kas tobrīd nepieciešams. Ir viens no tiem, kurš nebaidās nostāties pret sabiedrības vairākumu.

Maksima izpratnē dzīvei jēgu dod stabila, strukturēta un prognozējama sistēma, kurā valda nemainīgi likumi, noteikumi, hierarhiskā kārtība. Tā arī ir viņa kā pārrauga dzīves misija. Droši jūtas spēcīgi strukturētā vidē, kur visi darbības procesi reglamentēti. Viņa izpratnē pastāv tikai divas kategorijas – kārtība un nekārtība, turklāt kārtība jāuztur un jānosargā, bet no nekārtības un haosa jāatbrīvojas tūlīt un tagad. Viņš uzskata, ka haosu rada cilvēku nolaidība, paviršība, neizlēmība, negodīga manipulēšana, neapzinīga izturēšanās pret mantu, iestādi, valsti, kā arī izlaidība, izlikšanās, mānīšanās, solījuma neturēšana. Samierināšanās ar starpstāvokli Maksimam, kā pārvaldnieku kluba pārstāvim, nav pieņemama.

“Sistematizētājs” – ir tā sociālā loma sabiedrībā, ko viņš pat neapzinoties veic, radot un nodrošinot stingru uzraudzības sistēmu, hierarhijas ievērošanu, detalizēti norādot tās darbības principus, sastādot likumus, noteikumus, instrukcijas, kuros tiek ietverti teju vai visi gadījumi. Visu informāciju klasificē stingri noteiktā secībā. Viņa spriedumi un secinājumi balstīti tikai uz faktiem.

Maksims uzskata, ka visi cilvēki spējīgi domāt loģiski, tāpēc visiem jārīkojas pārdomāti. Viņa ieviestā sistēma nav apstrīdama, par saviem principiem ir pārliecināts, ir pārliecināts, ka tikai tā iespējams pasaulē panākt stabilitāti un drošību.
Darba pienākumus veic precīzi, ar lielu atbildības sajūtu, atbilstoši prasībām un instrukcijām. Ja atrodas otrajā pozīcijā, neapstrīd iekšējās kārtības noteikumus, neiebilst pret tiem, apzinīgi veic viņam deleģētus pat nepatīkamus darbus. 
Maksimam piemīt milzīga koncentrēšanās spēja, teicama atmiņa uz objektiem (atceras skaitļus, notikumus un faktus). Sistematizētāju nedrīkst atraut no iesāktā darba procesa, vai mainīt iesākto, kā arī pārformulēt darba uzdevum. To viņa skatījumā ir nenopietna, haotiska rīcība. Tas viņu izsit no līdzsvara. Maksims veiksmīgi prot pielāgot likumus un izmantot tiesības, kuras viņam ir izdevīgas. Pārdzīvojis haosu, ātri atrod vietu un veidu, kur nostabilizēties un radīt noteiktu sistēmu. Iestādēs, kurās nav nodibināta sistēma, darbu nemeklē. 

Otrais kanāls arī spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai. Maksimam tajā atrodas varas sensorā funkcija F– izdzīvošanas, organizatorisko spēju, procesu pabeigšanas, to virzīšanas un izrīkošanas  funkcija. 
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa sasniegšanu īstenošanu.

Viskategoriskākais sociotips. Maksimam viegli veicas organizatoriskie darbi. Kolektīvā un sabiedrībā Maksimam kā pārraugam  piemīt iedzimta tieksme uzņemties rūpes ne tikai savā ģimenē, bet daudz plašākā apkārtnē.  Būdams vadītājs, uzskata, ka cilvēki visdrīzākā laikā jāpieradina stingram režīmam, sistēmai, nepieļaujot patvarīgus vai kompromisa variantus. Bieži to panāk, izdarot psiholoģisko spiedienu. Viņa sistēmā parasti ir divi darba produktivitātes veicināšanas veidi – uzslava un sods. Tos, kuri izpelnījušies Maksima lojalitāti, dāsni atalgo un apdāvina. Savukārt par katru reglamenta pārkāpumu bez izšķirības piemēro sodu.

Maksima teritorija ir kā necaurredzams cietoksnis. Tās iekšienē ikviens cilvēks tiek pakļauts armijas disciplīnai, uzraudzībai un kontrolei. Būdams vadītājs, pieprasa stingru darba disciplīnu, nepieļauj haosa izcelšanos kolektīvā.
Stingri nodala ģimeniskās, radu attiecībās darba kolektīvā. Iedalīt sodāmo kategorijā viņu neattur nedz radniecīgā, nedz drauga statuss.
Maksims ir centīgs, izlēmīgs mērķtiecīgs, skrupulozi izpēta faktus, labprāt nodarbojas ar praktiskiem darbiem. Viņa roku darbs ir kvalitatīvs, par to pieprasa atbilstošu samaksu. Maksims ir no tiem, kurš tur doto vārdu. Nesola, ja apzinās, ka to nevarēs izpildīt.

Maksimu interesē nozīmīgu un stratēģiski sarežģītu jautājumu risināšana, labi pamana būtiskāko, atmetot nenozīmīgo. Izvēlētajā jomā tiecas sasniegt pilnību, strādā līdz spēku izsīkumam. Pienākumus veic atbildīgi, parasti prot nopelnīt.
Viegli sadala pienākumus, dodot skaidrus, labi pārdomātus, saprotamus norādījumus un ieteikumus, atdalot svarīgo no mazāksvarīga. Pretimnākošs tiem, kuri atbalsta viņa uzskatus un pakļaujas viņa dzīves ritmam.

Sevišķi izšķirošās un kuriozās situācijās darbojas operatīvi, nekrītot izmisumā, nezaudējot aukstasinību. Maznozīmīgās situācijās tieksme norobežoties no notiekošā, taču principiālos jautājumos paliek nepiekāpīgs.

Visbiežāk sastopams valsts un pašvaldības struktūrās, muitā, bankās, drošības dienestos, robežsardzē, kontroles, ugunsdzēsības un militārās struktūrās, visur tur, kur jau ir izveidota noteikta sistēma un stingrs darba reglaments. Viņam paveicas tehniskas dabas darbi, labi izprot mehānismus, bieži pat bez instrukciju palīdzības.

Maksims ir pārliecināts par to, ko dara, apzinās savu fizisko spēku. Ir taupīgs, iegādājoties preces, izvērtē kvalitāti, bet neizvēlas visdārgāko. Uzglabā vērtīgas lietas, kas kādreiz var noderēt. Maksimam ir svarīgi gūt labklājību.  Viņu vidū mēdz būt antīku lietu kolekcionāri.

Maksimam ir attīstīta estētiskā skaistuma izjūta, labprāt bauda mākslu, taču ir konservatīvs. Viņa mājā valda kārtība, katrai lietai stingri noteikta sava vieta. Katram dzīves gadījumam sagādā nepieciešamo. Mājoklī neko nepārspīlē, nepārblīvē. Iekārtojums var izskatīties samērā askētisks, kā armijniekam.

Trešais kanāls normatīvais – problēmu un šaubu izraisošais. Maksimam tajā atrodas . attieksmes ētika – vāja personas īpašību izvērtēšana, kolektīva gaisotnes mainīšana, vāja izpratne par saskarsmes morālo apziņu.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj.

Vislielākās grūtības Maksims piedzīvo brīžos, kad jāveido saskarsme ar citiem.  Formālās sarunās viņš ir ļoti uzmanīgs un pacietīgs klausītājs, reizēm pat pārspīlēti pieklājīgs. Viņš nepārtrauc runātāju, neizdara piezīmes, jo augsti vērtē audzināšanas kultūru. Vienlaikus viņš nav pasargāts no intrigām, provokācijām un sazvērestībām, jo neizjūt emocionāli nobriedušu draudu tuvošanos. Emocionālās stresa situācijās apjūk, zaudē savu morālo un fizisko spēku. Klajas netaisnības gadījumos iebildumus izsaka nesaudzīgi, jo ir stresa nenoturīgs.

Mainīt Maksima pārliecību un iespaidot viņu ir gandrīz neiespējami. Pārliecināt viņu var tikai tie, kuru autoritāti, kompetenci un pieredzi viņš ir atzinis. Nepieļauj tuvu distanci, familiaritāti. Ar nepazīstamiem cilvēkiem satiekas pēc uzticama cilvēka rekomendācijas. Saskarsmē iniciatīvu neizrāda, attālinās no tāda, kurš viņu pēkšņi un negaidīti uzrunā.

Maksims ar grūtībām komunicē savas vājās funkcijas – attieksmes ētikas dēļ, turklāt arī emātija ir zema. Grūtības sagādā izteikt savas domas jautājumos par attiecībām, runāt par savām jūtām, jo tās nevar izskaitļot.

Maksimam bieži mainās garastāvoklis, kuru viņš pats regulēt nespēj. Viņam grūti atbrīvoties no sevī uzkrātām negatīvām emocijām, kaut pēc būtības ir pozitīvists. Ar grūtībām izprot citu cilvēku garastāvokli. Baidās palikt nesaprasts, nepieļauj sevi izmantot nelietīgiem nolūkiem. No otra cilvēka gaida spilgtu iespaidu izpausmi, jaudīgas emocijas un spēcīgu pārdzīvojumu vētru, kuru pilnībā spēj dot tikai Hamlets un Jeseņins.

Maksims nav kompānijas cilvēks, tajās runā piesardzīgi. Pasivitāte un klusēšana nenozīmē, ka viņam būtu neinteresanti. Viņam nav pieņemami runāt tikai runāšanas pēc. Tādas kompānijas pamet. 

Ģimene Maksimam nozīmē mazu valsti, kuru viņš pakļauj un kurā valda hierarhija. Neskatoties uz to, viņš ir labs ģimenes cilvēks, parasti uzticīgs tai.
Neguvis atbalstu dzīvesdrauga meklējumos, bieži iegādājas dzīvniekus, tajos viņš atrod savu draugu, sarunu biedru un nekautrējas sarunāties ar viņu. Pozitīvas emocijas Maksims atrod kultūrā, mākslā, apmeklējot izstādes, kino un teātri.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, šaubu kanāls. Maksimam tajā atrtodas I iespēju intuīcija I vāja  izdevības apjaušanas funkcija, jaunumu izzināšanakopainas saskatīšana.
Psihes ceturtais kanāls pastāvīgi meklē aizstāvību.

Būtu maldīgi domāt, ka Maksims izprot katru viņam pasniegto ideju, tāpēc viņš nodrošinās ar kompetentiem speciālistiem. Neskaidras, nesaprotamas idejas viņš noraida, tāpēc bieži citu tipu viedoklis pret viņējo atduras kā pret sienu.

Maksims dzīvo šodienai, tver tikai reālas iespējas. Tic, ka viņa sistēma paliks nesatricināma. Baidās no pārmaiņām, droši jūtas tikai tad, kad var saglabāt savu ierasto ritmu. Ierastā ritma un plānu izmaiņas rada viņam stresu.

Maksimu nedrīkst uztvert kā antisabiedrisku cilvēku, jo vājās intuīcijas dēļ grūti izdzīvo viens. Tādēļ, pat bezcerīgos gadījumos viņš noteikti iekļaujas kādā sistēmā.
Sistematizētājs plāno savu laiku, kurš bieži ir pārsātināts. Dažkārt ieplāno aktivitātes, kuru dēļ zaudē citas izdevības. Tāpēc Maksimam nevar izveidoties komfortablas attiecības ar partneri, kas patvarīgi groza viņa plānus. Viņam ir nepieciešams tāds, kurš elastīgi reaģē uz visām izmaiņām, radot drošības sajūtu Maksimam.

Maksims tic liktenim un nolemtībai. Viņam nepieciešamas drošas prognozes, kuras snieguši atpazīstamas autoritātes. Viņu uztrauc, ja publiski tiek apspriestas viņa spējas. Citus vērtē pēc ārējās formas, tai skaitā diplomiem, mazāk pēc satura un spējām, tāpēc bieži izvēlas profesionāļus, kuru darbs nedod pievienoto vērtību.

Ātri mobilizējas, kad sajūt laika trūkumu. Viņš ir neaizvietojams, kad operatīvi jāreaģē un jāvada cilvēki avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos. Savā tuvumā necieš tūļīgus cilvēkus.
Abstraktas jaundzimušas zinātniskās teorijas viņu maz interesē. Kad teorija tiek akceptēta un iedzīvojusies sabiedrībā, tad viņš to pieņem. Jauninājumus uztver kā draudu, kas var brucināt viņa sistēmu.

Maksima ārējās pazīmes

 Maksims ir stalta auguma, simetriski veidotu figūru, taisniem pleciem, cilvēks, kurš stabili stāv uz zemes. Parasti neapaug ar liekos svaru. Pleci taisni un stalti, pagriezienos pamanāms ķermeņa stīvums, nav lokanības kakla un muguras daļā. Galvu tur taisni, nekustīgi, to pagriež kopā ar visu ķermeni.

Rokas spiediens stingrs, plauksta nav plata, pirksti tievi, normāla garuma. Runas laikā gandrīz nežestikulē, ja to dara, tad visbiežāk ar vienu roku. Žesti skaldoši.

Sejas panti klasiski pareizi veidoti. Galva normāla lieluma, vaigu kauli neizvirzās uz āru. Viņa sejass mīmika mazkustīga, koncentrējoša,bieži saspringta, nemainīga, bezkaislīga. Reti smaida, skats nav pretimnākošs. Acis samērā vienaldzīgas, pat aukstas. Skats vērsts no cilvēka sejas uz augšu pierē vai pāri galvai, jo izvairās skatīties cilvēkam acīs.

Maksima sieviete

Maksimas ir skaistas sievietes. Ģērbšanās stils neuzkrītošs, ar apģērbu neizdalās no pārējās masas, tas ir neuzkrītošos pasteļtoņos, kas pasvītro viņas eleganci. Atšķirībā no citām vīrišķā tipa sievietēm, Maksimas ķermenis ir veidots sievišķīgi, arī viņas tērpi pasvītro sievišķību, pat aristokrātisku eleganci. Tērpiem izvēlas lietišķo vai klasisko, bet ne ekstravaganto, sievišķo, vai māksliniecisko stilu.

 Viņas gaita ir sievišķīga, stāja lietišķa, oficiāla, ejot, rokas tur gar sāniem, tām nav liela atvēziena. Mēdz būt, ka viena roka nofiksēta elkonī, ejot šūpo tikai vienu roku. Laiku pa laikam izdara asus pagriezienus.

Maksima sievietes māja ir rūpīgi un regulāri kopta, taču tajā trūkst mājīguma.
Ar ēst gatavošanu neaizraujas, var paēst arī pavisam pieticīgi, galvenais, lai ēdiens būtu veselīgs. Galda kultūrai nepievērš īpaši lielu nozīmi. Maksimas virtuvē valda askētiskais funkcionālisms. 

Maksima sievietes prioritāte ģimenē galvenokārt balstīta uz to, lai bērnam tiktu ieaudzināta disciplīna.  Bērns tiek sargāts no jebkādas svešas ietekmes, pakļauts stingram režīmam, kurā teju katra stunda ir saplānota.

 

Maksimai jābūt pārliecinātai par pirkuma kvalitāti, ir tieksme apģērbus iegādāties zīmolu veikalos, jeb jau pārbaudītos, vai sabiedrībā atzītu ražotāju veikalos. Tā iegādei nežēlo ne naudu, ne laiku. Lai kur arī viņa dotos, vienmēr būs gaumīgi ģērbusies. Labi apzinās, kāds tērps jebkurā situācijā piemērots. Viņas garderobē nemēdz būt plašas apģērbu kolekcijas, nonēsā vienus, tad iegādājas citus.

Kārtības ziņā pedantiska. Viņas apavi vairāk kalpo lietišķumam un praktiskumam nekā ekstravagancei, tie mēdz būt ar ne visai augstu papēdi. Tomēr tie liecina par viņas estētisko gaumi. 

 

 

 

Maksima ne visai iecienījusi aksesuārus, ja iegādājas rotaslietas, tad tikai no cēlmetāla. Piedomā par frizūru, mati vienmēr ir svaigi izmazgāti. Retumis viņa izvēlas gara griezuma, brīvi plandošus matus, kas liecina par nopietnību raksturā. Maksima sievietei nepiemīt talants koķetēt, tādēļ visbiežāk satopamas Maksimas ar ledus karalienes cietu seju.

Maksima vīrietis

Maksima vīrieša gaitu var pielīdzināt soļojošam armijniekam, kura nav pārāk steidzīga, bet vienmērīga un braša. Ejot saglabā staltu stāju, reizēm rodas iespaids, ka viņš rokas tur virs bikšu sānu šuvēm. Maksima dabā nav pieņemams bāzt rokas kabatās.

 

 

 

Mūsdienās Maksima tipa vīrietim nav raksturīgi ataudzēt ūsas un bārdu. Visa viņa āriene liecina par akurātumu, līdz pat pedantiskumam. Regulāri apgriež matus, piedomā par frizūru, apģērbu, ārienei, apaviem, un to pašu viņš pamana citos. Apģērbs neuzkrītošs, akurāts, vienmēr pirmā svaiguma. Dod priekšroku lietišķajam vai militārajam ģērbšanās stilam. 

Izvēlas kvalitatīvus aksesuārus- pulksteni, rokassomiņu. Apavus regulāri un pedantiski kopj, tos iegādājoties, uzmanību pievērš kvalitātei. Savu mitekli iekārto askētiski, bez liekām mēbelēm. 

 

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. 

Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums. Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba W.

Maksima raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html

 

 

The gallery was not found!