Draizers – ISFJ ētiski sensorais introverts17.07.2010

Rediģēts 23. martā 2024. g.  Ievietots atjaunināts Draizera raksturojums no e – grāmatas: “Atrodi sevi!”

Sociālais pseidonīms: “Sargātājs”

prototips: Teodors Draizers

Pirmais kanāls ir visspēcīgākais – programmas, pamatvērtību, mērķu kanāls. Draizerim tajā atrodas  attieksmes ētika R– personaso īpašību izvērtēšana, kolektīva attieksmes mainīšana, morālās apziņs funkcija. Psihes pirmais kanāls nosaka dzīves programmu, mērķus, iedzimtos talantus.

Draizera ieder pie pārrauga arhetipa, kura vadmotīvs: Dzīvot nozīmē ievērot likumus, nodrošinot stabilitāti savā apkārtnē, rūpēties par sabiedrības saliedētību, izglītības un kultūras līmeņa attīstību, sociālo aizsardzību. Tieši Draizera pienākumos ietilpst pati lielākā atbildība par humānas sabiedrības veidošanu un saglabāšanu, taču mūsdienās ar humānu attieksmi grūti virzīties pret straumi.

Draizera dzīve jēgpilna ir tad, ja iespējams rast piepildījumu attiecībās ar dārgiem un tuviem cilvēkiem. Ne mazāk svarīgi viņam ir veidot pozitīvas attiecības sabiedrībā. Viņš ātri iegūst cilvēku simpātijas, bet satuvinās samērā piesardzīgi. Sarunājas pieklājīgā tonī, kā kvestīmais, parasti sarunu uzsāk ar jautājumu. Vienmēr piedomā, kā citi attiecas pret viņu, ko par viņu domā. Kā sociālā kluba pārstāvim, viņam ir iedzimts cilvēku pazinēja talants. Labi izprot, kādu attiecību modeli veidot ar katru cilvēku, jo viņam ir augsta empātijas pakāpe. Izjūt patiesu draudzību, ātri apjauš, kuram drīkst uzticēties, bet kuru sev tuvā psiholoģiskā distancē nepielaist. Saskarsmē ar mazpazīstamiem cilvēkiem ievēro distanci, tādēļ dažkārt šķiet, ka viņš ir noslēgts un nekomunikabls. 
Parasti Draizerim nav daudz draugu, viņš nesaplūdina privātos kontaktus ar darījuma cilvēkiem. Piemīt savs, samērā atšķirīgs ieskats par to, kādai gaisotnei jāvalda starp noteiktas kategorijas cilvēkiem. Ja Napoleons dala teritoriju savējā un svešā tad Draizerim paziņu lokā svarīgi izvēlēties savējos cilvēkus, kas ne vienmēr ir ģimenes locekļi. Tie, kas neierakstās viņa sadalījumu skalā, ir viņam svešie.
negatīvists, skeptiski uztver jauninājumus, nelabprāt un kritiski pieņem citu iniciatīvu, augstāk stāvošos, nekompetentos cilvēkus, kuros nesaskata profesionalitāti.

Piemīt tieksme analizēt cilvēku savstarpējās attiecības, taču savus uzskatus visbiežāk patur pie sevis. Neelastīgi maina savu viedokli par cilvēku, arī svešais paliek šajā kategorijā, no kura labāk jāuzmanās. Ētisku sarežģījumu un stresa gadījumos reaģē ātri, taču viņa reakcija var būt arī pārsteidzīga, par kuru vēlāk nožēlo. Uzvedas tā, lai maksimāli bremzētu stresa gadījumus. 

Draizera atmiņā nosēžas negatīvie notikumi, kas izraisa ļaunatminību. Ar grūtībām piedod tiem, kas reiz nodarījuši pāri, jo savā atmiņā saglabā visas attiecību nianses. Faktiski, Draizera neelastīgā pieeja attiecību izlīdzināšanā pamazām dragā viņu pašu. Ieskaitījis cilvēku svešajos, nespēj objektīvi izvērtēt nodarījumu un nespēj iekšēji pārslēgties pozitīvai attieksmei.

Parasti Draizerim nav daudz draugu, viņa pils slieksni ļauts pārkāpt tikai tiem, kas ieskaitīti savējos. Svešos vispirms uzmanīgi vēro tikai tad izdara savus secinājumus. 

Var uzskatīt, ka Draizers ir kā sabiedrības “Sargātājs“, kurš seko sabiedrības norisēm. Kā demokrāts, nedala sabiedrību, ir līdzcietīgs gadījumos, kad saskata pārestību sociāli mazāk aizsargātai sabiedrības daļai – veciem, slimiem, invalīdiem, trūcīgiem un dzīves atstumtiem cilvēkiem. Gādā, lai tiktu saglabātas ētiskās normas, lai netiktu aizskartas ikviena cilvēka tiesības.

Uzskata, ka jārūpējas arī par tiem, kuri nespēj atrast darbu, vismaz viņus uzmundrinot. Ja Draizers atrodas pašvaldību sociālās aprūpes dienestā vai valsts policijā, darbu pilda ar patiesu atdevi. Ir viens no ētiskākajiem valsts institūciju un cilvēktiesību uzraugiem. Lai arī stingrs, bet taisnīgs un korekts. Viņam svarīgs arī savs personīgais gods un reputācija. 
Draizera izpratnē viss jaunais ir labi zināms vecais, tieši tas palīdz viņam pirmajam pamanīt atkāpes no morāles normām un noteikt, vai šīs pazīmes vēsta, ka sabiedrībā ienāks jaunas pārmaiņas. Tādēļ Draizera, kā ētiskā sargātāja loma sabiedrībā izriet no viņa arhetipapārraugs, kurš rūpējas par cilvēku labklājību. 
Ciena citu cilvēku uzskatus, neuzspiež savējos, kaut arī iekšēji viņš domā citādāk. Izjūt nepieciešamību savos pārdzīvojumos un neveiksmēs dalīties, izsakot savu viedokli un uzklausot partnera. Tādā veidā viņš dažkārt sevi atbrīvot no spriedzes. Taču emocionāli uz āru to neizrāda, cenšoties slēpt savu dvēseles noskaņojumu, līdz brīdim, ja nav nokļuvis stresa situācijā.

Draizers atraisās, un jūtas labā noskaņojumā tikai starp sev tuvajiem cilvēkiem, pretēji Napoleonam, viņš jūtas labi arī starp svešajiem. Nemīl plašas un skaļas kompānijas, necieš bezjēdzīgu pļāpāšanu. Ja ir spiests atrasties skaļā un nepatīkamā vidē, var krasi norobežoties, ieslēgties sevī vai, neatradis jēgu, pamest to. Meklēdams dzīvē pozitīvo, labprāt uzturas arī starp mazāk pazīstamiem cilvēkiem, ja starp tiem sajūt dzīvespriecīgu, atraisošu gaisotni un pretimnākošu attieksmi.

Otrais kanāls spēcīgs – radošais, instruments mērķu sasniegšanai.  Draizerim tajā atrodas  varas sensorā F – izdzīvošanas, organizatorisko spēju, procesu pabeigšanas, virzīšanas funkcija. 
Psihes otrais kanāls nosaka veidu, kā cilvēks nodrošina mērķa īstenošanu.

Draizers ir mērķtiecīgs, prasīgs, neatlaidīgs. Dzīvo šeit un tagad. Tic tikai tam, ko pats pamanījis, par ko pats ir pārliecinājies. Izvirza augstas prasības sev un apkārtējiem. Prot izrīkot cilvēkus, saglabājot ētiskās normas. Parastā situācijā miermīlīgs, taču nepieciešamības gadījumā spējīgs aizstāvēt sevi un tuviniekus. Neapstrīdams sava viedokļa aizstāvēšanā.

Ir praktisks, saimniecisks, prot izmantot visu, kas gadās tvērienā. Rūpējas par apkārtni, tās labiekārtošanu, regulāru uzturēšanu kārtībā. Prasmīgs, izprot objektu atrašanos telpā, teicami novērtē lietu kvalitāti. Ļoti rūpīgi veic smalkus praktiskos darbus, kaut arī dara rto samērā lēnā tempā, taču tie neprasa pārstrādāšanu un ir augstā kvalitātē. Smagu fizisku darbu veikšanai nav izturīgs. Viņu nevajag steidzināt, jo tas rada spriedzi un uztraukumu.

Kolektīvā lieliski saskata spēka izvietojumu un ietekmi uz sevi. Necieš slinkus un bezatbildīgus cilvēkus, lai panāktu kvalitatīvu darba izpildīšanu, spēj izdarīt psiholoģisku spiedienu. 

Ir ģimenisks un ģimenes cilvēks. “Sargātājam” visvairāk rūp sava un viņa ģimenes labklājība, to viņš uzskata par patvērumu un vietu, kurā atgūst spēkus. Mājas rūpes viņu neapgrūtina, to viņš uzskata par savas dzīves jēgu un piepildījumu. Kur saimnieko Draizers, ģimene tiek aprūpēta, tajā sagādāts viss nepieciešamais, tiek padomāts arī  nodrošinājums nākotnei. Draizerim nepieciešama labklājība. Mājās valda akurātums lietu kārtībā, tīrība, sakoptība, maksimāli paveic visu, lai nekrātos nepadarītu darbu kalni. Viņu satrauc gadījumi, kad mājās ilgstoši uzturas sveši cilvēki, tad viņš savā mājā jūtas kā svešinieks, kurā nevar rast sirdsmieru.
Draizerim nepieciešama aktivitāte, labprāt piedalās sabiedriskos pasākumos, iesaistās dažādos pašdarbības pulciņos: amatniecībā, pašdarbībā, dzied korī, deju un rokdarbu pulciņos.

Draizers lieliski izjūt savas fiziskās vajadzības, nepatiku pret svešiem un pēkšņiem pieskārieniem. Viņam ir zems sāpju slieksnis. Stingri ievēro higiēnu. Sargā savu mantu, nepieļauj apdraudējumu tai. Iegādājas tikai kvalitatīvas lietas. Ir tieksme būt perfekcionistam. Rūpējas, lai viņam būtu skaista un pēc augstākiem standartiem uzcelta māja, kurā nekas netrūktu.
Draizers iepērkas ļoti lēni, izvēlas tikai kvalitatīvas lietas, bieži lasa instrukcijas un norādījumus, ēdienu sastāvu, derīguma termiņus. Ir pacietīgs un saprotošs tehnisku operāciju veikšanā.
Prot labi gatavot, piedomā par ēdiena pasniegšanas un galda kultūru, jo uzskata, ka estētiskais izskats ir labas ēstgribas, līdz ar to veselības veicinātāj. Iegādājas tikai svaigus, dabīgus, ekoloģiski tīrus produktus. Jauninājumus ēdienkartē uztver piesardzīgi. Draizera sieviete bieži vien izmanto sen kultūrā iegājušās ēdienu receptes.

Labi orientējas veselības un pašsajūtas jautājumos, uzreiz pamana pārmaiņas sevī un arī ģimenes locekļiem. Pārbauda veselības stāvokli. Parasti viņa mājas aptieciņā atrodamas dažādiem saslimšanas gadījumiem

Trešais kanāls vājš – problēmu un šaubu izraisošais kanāls. Draizerim tajā atrodas struktūru loģika L– sistēmas funkcija, vāja vāja objektu strukturēšana, stingras procedūras,universālo likumu ievērošanu.
Trešais kanāls atspoguļo grūtības, kuras cilvēks saviem spēkiem pārvarēt nespēj

Draizerim ir svarīgi radīt saprātīga, loģiski spriest spējīga un nopietna cilvēka iespaidu. Lai spētu socializēties sabiedrībā, viņš saprot, ka ir nepieciešams loģiski paust savas domas, mērķus, prast secīgi un saprotamā valodā tās pasniegt citiem.

Draizerim rūp izdevīgums. Gaida, lai viņa darbs tiktu pienācīgi novērtēts. Taču pats ar uzslavām ir skops. Smagi pacieš kritiku, aizrādījumus, taču citiem aizrāda par katru sīkumu un neprecizitāti. Draizerim pieder pēdējā vārda tiesības, ir pārliecināts, ka viņa viedoklis ir pareizākais. Diemžēl šī iemesla dēļ Draizers dažkārt konfliktē ar citiem, tai skaitā ar savu duālu Džeku, kurš neobjektīvus argumentus nepacieš.

Izsargājas darbā no kļūdām, skrupulozi ievēro instrukcijas, norādījumus un likumus, jo apzinās sekas.

Iepērkoties cenšas visu izrēķināt, pārdomāt, taču visbiežāk tas izdodas līdz brīdim, kamēr nav iekarsis pirkšanās azartā. Tāpēc var uzskatīt, ka Draizers dzīvo izšķērdīgi. Tikai tad, kad situācija piespiež, spēj izdzīvot taupīgi.

Draizers ciena darbīgus cilvēkus, kuri lietišķi pieiet jebkuram darbam, spēj risināt finansiālas dabas jautājumus prot ekonomēt un nopelnīt. Pats dzīvo izšķērdīgi. Viņš novērtē tos, kuri savas domas izsaka īsi, konkrēti un saprotami, kuri prot pamatot sakāmo.

Gadījumos, kad nespēj rast izeju no sarežģītas situācijas, meklē padomus, taču nespēj izvērtēt, cik ticamu informāciju ir ieguvis. Ar grūtībām uzstājas publikas priekšā, kad argumentēti jāpamato savs viedoklis. Paredz un gatavojas visnegaidītākajiem situācijām. Draizers nav pārliecināts par savām zināšanām. Tas traucē viņam pacelties pa karjeras kāpnēm.

Lai Draizers justos pārliecināts par sevi, nešaustītu sevi un gūtu līdzsvaru, viņam blakus nepieciešams saderīgs partneris.

Ceturtais kanāls visvājākais – mobilizējošais, kompleksu, neveiksmju kanāls. Draizerim tajā atrodas I iespēju intuīcija – izdevības apjaušana funkcijavāja jaunumu izzināšanas, kopainas pamanīšana.
Psihes ceturtais kanāls pastāvīgi meklē aizstāvību.

Draizers ir ļoti piesardzīgs, izvairās no situācijām, kuras nav viņa spēkiem maināmas. Ar saviem panākumiem nelielās, par savām neveiksmēm nerunā.

Neriskē uzsākt kaut ko pavisam jaunu, nepārbaudītus izaicinājumus noklausās aizdomīgi. Vislabāk jūtas jau ierastos apstākļos, darba ritmā, kurā nekas nemainās. Necieš gaidīšanu un nenoteiktību. Ja sagaidāmas nepatikšanas, kuru rezultāti nav nojaušami, zaudē līdzsvaru, maldās savu domu juceklī.

Ilgi gatavojas, līdz uzsāk darbu, viņam raksturīgs lēns darbības temps. Vairāku paralēlu darbu veikšana viņam sagādā grūtības, kamēr nav pabeidzis iepriekšējo, neuzsāk nākošo. Liela darba slodze negatīvi ietekmē viņa veselību. Jūt atslābinājumu gadījumos, kad skaidri redzams darba rezultāts. Vieglāk mobilizējas darbam laika deficīta apstākļos. Regulāri meklē sev nodarbošanos, bet tai jābūt tādai, kas viņu aizrauj. Darīt tikai darīšanas pēc nespēj. Ir daļējs pasīvās atpūtas piekritējs.

Viņu apmierina arī vientuļnieka dzīve, var ilgstoši nepamest savu mitekli. Tādos gadījumos viņš runā ar sevi, šausta sevi, nespēj pats mainīt savu noskaņojumu.

Draizers nav pārliecināts par nākotni, baidās no nenoteiktības un nezināmā. Nelabprāt maina darbu, lēni pielāgojas jauniem apstākļiem. Ar grūtībām aprēķina laiku, kas nepieciešams, noteiktas darbības veikšanai, kā arī kādus papildus darbus nāksies veikt, lai pabeigtu iesākto. Draizers nemīl īpaši daudz ceļot, neriskē doties uz vietām, kuras nenodrošina drošību, kurā tiktu apdraudēta viņa dzīvība.

Savās iecerēs dalīties nemīl, jo pats nezina, kā tas pret viņu pavērsīsies. Viņam blakus nepieciešams partneris, kas spējīgs paredzēt notikumu gaitu, kas spēj prognozēt un ieteikt, ko nedrīkst palaist garām, un pie kuras idejas īstenošanas pagaidām neķerties. Tas dod Draizerim pārliecību par nākotni.  Tādi ir Balzak un Džeks.

Draizera ārējās pazīmes

Draizers raksturojas ar staltu stāju, kuru pasvītro taisnie pleci un mugura. Figūra veidojas simetriska, stabila gaita, soļi ritmiski. Biežāk sastopams vidējas un kalsnas miesas būves Draizers, kuram ķermeņa svars noslāņojas vienmērīgi. Taču nereti sastopams arī pilnīgas miesas būves šī tipa pārstāvis, kuram veidojas alus vēders, kauli apaug ar blīvu muskuļu un tauku slāni. Tad pazūd jostas iežmauga, saplūstot ar vēderu. 
Draizera kauli nav īpaši gari, diezgan garas kājas, tievi pirksti, kurus nevajag sajaukt ar intuītu pirkstiem, jo viņa pirkstu locītavas ir nedaudz uzbiezinātas. Parasti rokas un pirksti ziņo par nervozitāti, jo, runājot, pirkstus sažņaudz saujā un kustina. Bieži par Draizera neveiklību miera stāvoklī liecina dūrē ielocīts lielais īkšķa pirksts. 

Galvas forma iegarena, vai ovāla, reti apaļa, simetriski veidota, bez izvirzījumiem uz āru vaigu daļā. Izteikti plata piere, un neliels deguns, izteikti uzacu loki. Lūpas visbiežāk ir plānas, cieši sakniebtas, bet sastopams arī Draizers ar izteiktas formas lūpām. Kopti un gandrīz nekad neiztrūkstoši zobi.

Draizera acis lasāma pretimnākšana, kurās manāms viegls, bet piesardzīgs smaids. Skatiens caururbjošas, sarunā tieši skatās partnera acīs, uzklausot atbildi novēršas un var raudzīties pilnīgi citā virzienā.

Runājot mute mēdz tvarstīties it kā pēc gaisa, vai pareiziem vārdiem. Balss nav skaļa, dikcija pareiza, bet dažreiz jūtams, ka trūkst viņa krājumā pareizo vārdu. Tembrs nesvārstīgs, sarunājoties, maz žestikulē, žestiem ir mazs atvēziens. Ilgi var atrasties vienā pozā.

Draizera sieviete
Draizeres parasti ir skaistas sievietes, ko pasvītro viņas elegance, staltais augums, simetriskā figūra, pareizi veidotie sejas panti. Parasti viņas gaita ir pārliecinoša, pretimnākoša sejas izteiksme. Apģērbā iecienījusi klasisko, samērā konservatīvo stilu, kurš vienmēr ir svaigs, akurāts, gaumīgs. Tikai retumis savā garderobē iegādājas modernus tērpus, vai zīmolus, vairāk uzticas savai gaumei un tam, kas piestāv. Tērpos dominē mierīgie pasteļtoņi, detaļas un krāsas saskaņotas. Neiztrūkstoša koptērpa sastāvdaļa ir rotas lietas, aksesuāri kuras perfekti pieskaņo apģērbam. Ir no tām, kura nevēlas pievērstu sev lieku uzmanību.

Pedantiski rūpējas par frizūru, kā arī par savu ārējo izskatu, kam ir īpaši atvēlēta vieta un laiks. Matiem vienmēr ir noteikts griezums.

 

Soma saskaņota ar citiem tērpa elementiem – apaviem, jostām, cimdiem. Sastopamas Draizeres, kas apģērbā izvēlas folkloras elementus. Nekopē modi, bet meklē kaut ko oriģinālu, tādu, kas reti sastopams citu tērpos. Iegādājas tikai kvalitatīvu kosmētiku.

Draizera vīrietis
Draizers ir ļoti pieklājīgs, un galants kungs. Viņa ārējais izskats rada pozitīvu iespaidu. Ir nosvērts, solīds, kopts, viņa gaume ir izsmalcināta, neuzkrītoša. Stilā manāms konservatīvisms, reti to maina, ņem vērā arī apģērba nēsāšanas ērtumu. Apģērbs uz viņa auguma ideāli pieguļ. Veiksmīgi saskaņo apģērba detaļas, Viņa ārējā izskatā nekad nav pamanāma paviršība. Tieši tādu visbiežāk sievietes iedomājas ideālā vīrieša tēlu.

 

 

 

 

 

Draizers regulāri rūpējas par frizūru, nemēdz nēsāt garus, ataugušus matos, parasti matu griezums ir īss, vienmēr ir noteikta, akurāta forma. Bārdu un ūsas neataudzē. Pedantiski kopj ārieni, saskaņo apģērba detaļas, viss arējā tēla akurātums viņa izpratnē rada pašam dvēselisku un estētisku mierinājumu un labsajūtu.

 

No viņa vienmēr sajūtams svaigums un labas kosmētikas klātbūtne. Apģērbā iecienījis klasisko stilu, labprāt nēsā kreklus, kuri vienmēr ir pirmā svaiguma, retāk izvēlas džemperus. Viņam apģērbs izceļas ar eleganci, oficiālais tonis tiek pasvītrots katrā detaļā – gan tad, kad viņš pieņem viesus, gan ārpus mājām. Sportiskais stils nav Draizera vīrietim pieņemams. Spilgtas apģērba krāsas nav raksturīgas, tās ir neuzkrītošas, visbiežāk pelēkie, brūnie un zaļie toņi. Apavus izvēlās elegantus, ar plānu zoli, tie vienmēr tiek pedantiski kopti. Botas ar biezu zoli nevalkā. Ievēro, kā jāģērbjas katrā situācijā atbilstoši etiķetei. Pat mājas tērpi ir estētiski glīti un acīm baudāmi.

Par savstarpējām attiecībām.

Draizera saderīgākie partneri pēc socionikas rekomendācijas: duālais – Džeks, aktivators – Balzaks, mirāžas – Hamlets un pusduālais Štirlics.

Katra socioniskā tipa apraksts nav jāuztver kā dogma. Kaut arī sociotips dzīves laikā nemanās, taču apskatīt tikai klaju sociotipa aprakstu, nesasaistot ar psihosofisko aprakstu, būtu neobjektīvi. Katram socioniskajam tipam ir 24 psihosofiskie apakštipi. Tā ietekmē krasi var mainīties sociotipa ķermeņa apjoms, ģērbšanās tendences, ēšanas ieradumi, vēlme pēc mantiskuma, tikumi, drosme uzstāties sabiedrībā. Psihosofiskais tips norāda uz cilvēka enerģijas krājumiem, enerģijas atgūšanas veidu, viņa garīgumu, emocionālo noturību, fizisko spēku, un spēju veikt loģiskos pamatojums.

Atšķirīgākais ir tas, ka ikviens sociotips var būt dominējošs, ja viņam ir spēcīgi attīstīta psihosofiskā griba “W”, ja tā atrodas 1. kanālā.

Draizera raksturojums ievietots no V.L. Miķelsones 2023. gada izdotās elektroniskās grāmatas: “Atrodi sevi!” To vari iegādāties J.Rozes e-grāmatas, cena 15 Eiro. https://www.janisroze.lv/lv/jra-e-gramatas/citas-e-gramatas/atrodi-sevi-e-gramata.html