Psihosofijas un socionikas atšķirības01.04.2018

Kā minēts iepriekš socioniku papildina psihosofija. Atsevišķi skatītas tās nesniedz pilnīgu to izpratnes jēgu, līdz ar to nav pielietojamas. Tiklīdz rasta sapratne par socioniku, var uzsākt psihosofijas apmācības.

1) Socionikā pastāv dažas dogmas, kuras jāievēro. Socionikas funkciju izvietojums kanālos tiek kārtots uz jau izveidotā psihes modeļa.
Socionikā izstrādātais psihes modelis sastāv no astoņiem kanāliem, četri no kuriem atrodas cilvēka apziņā un pakļauti cilvēka apzinīgai kontrolei, četri zemapziņā, kuri nav pakļauti kontrolei.
Socionikā rakstura iezīmju apzīmēšanai tiek izmantotas abreviatūras  – anglisko nosaukumu pirmos burtus:
Intraverts – I, Ekstraverts – E.  Ētika – F, Loģika – T; Sensorā – S, Intuīcija – N; Racionāls – J, Iracionāls – P

Dogma: socioniskajā psihes modelī kanālus vietām mainīt nedrīkst!

Savukārt psihosofijā funkcijas netiek izvietotas psihes modeļa kanālos, jo tādu modeli cilvēka enerģijai nav iespējams uzmodelēt.
Līdz ar to psihosofijā netiek izdalīta apziņa un zemapziņa.
Arī psihosofija rakstura iezīmju apzīmēšanai izmanto angliskā nosaukuma pirmo burtu, kurš kopā veido kodu. Psihosofijā nepastāv iezīmju sadalījums pāros, bet pastāv četru galveno rakstura iezīmju apzīmējums:
Griba – W; Emocija – E; Fizika – P; un Loģika – L

2) Socionikā psihes modeļa kanālos izvietotās funkcijas pakļautas nemainīgai dogmai.
Intuīcijai blakus neizvietojas sensorā funkcija – NS, SN ( NFS), bet caur vienu, jo starp abām atrodas viens aspekts no citas dihotomas. Tāpat ētikai blakus neizvietojas loģika – FT, TF, bet caur vienu. Piemēram, FTSN. – šāds socioniskais tips dabā nepastāv.
Psihosofijā četras funkcijas tiek miksētas jebkādos salikumos: Emocijai blakus var būt jebkura no četrām, Gribai blakus jebkura no četrām, u.t.t. Ikreiz, samainot funkcijas vietām, veidojas cita tipa raksturojums.
WEPL; EWLP; WELP; WPEL un tamlīdzīgi.
Šīs funkcijas var miksēt dažādi, kā kristāliņus kaleidoskopā un nekad nebūs kļūda to kombinācijā.

3) Socionikā izšķir introversiju un ekstraversiju, taču psihosofijā šīs iezīmes tiek traktētas, savādāk un šī gradācija ir atšķirīga.
Jebkurš socioniskais introvertais tips pēc psihosofijas var uzvesties kā ekstraverts, ja viņam pirmajā kanālā atrodas emocija E. Tāpat jebkurš socioniskais ekstravertais tips var uzvesties kā introverts, ja viņam pirmajā kanālā ir L loģika.

Turpmāk par psihosofiskam funkcijām.
Vairāk par psihosofiju lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: “Izdzīvot mūžu saskanīgi!”